Hoàn thiện Kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kiến trúc & Vật liệu xây dựng DTH

Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTHLỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hoá, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội.Nhưng bên cạnh đó, để đứng vững được trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như đối với doanh nghiệp nước ngoài là một hiện tượng tất yếu.Nó vừa là cơ hội, vừa là thách thức, mà lợi nhuận là mục tiêu sống còn của mỗi doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh đó. Để thực hiện mục tiêu này, các doanh nghiệp phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất, xu hướng kinh doanh của chúng như thế nào, nên đầu tư mở rộng hay chuyển hướng kinh doanh mặt hàng khác.Do vậy việc tổ chức kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu hàng hoá như thế nào để có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời giúp cho nhà quản lý phân tích, đánh giá lựa chọn các phương án kinh doanh, đầu tư có hiệu quả nhất mặt khác vẫn đảm bảo đúng chế độ kế toán do nhà nước ban hành là vấn đề vô cùng cần thiết.
Với tầm quan trọng của tổ chức lưu chuyển hàng hoá nói chung và hạch toán lưu chuyển hàng hoá nói riêng, qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTH em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTH” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Nội dung của báo cáo được chia làm 3 phần:
Phần 1: Tìm hiểu chung về tổ chức công tác kế toán tại công ty CP Kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTH
Phần 2: Thực tế nghiệp vụ kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CP Kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTH
Phần 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CP kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTH.

LỜI NÓI ĐẦU . 1
PHẦN. TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CP KiẾn trúc và VẬt liỆu xây dỰng DTH 2
1.1 Giới thiệu chung về công ty : 2
1.2 Tổ chức bộ máy kế toán: 4
1.3 Đặc điểm tổ chức sổ kế toán: . 5
PHẦN 2. THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CP KiẾn trúc và VẬt liỆu xây dỰng DTH . 8
2.1 Kế toán chi tiết hàng hoá: 8
2.2 Kế toán tổng hợp lưu chuyển hàng hoá: . 12
2.2.1 Kế toán quá trình mua hàng 12
2.2.2 Kế toán quá trình bán hàng: 16
2.2.3 Kế toán hàng hoá tồn kho : 32
2.3 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá: 33
2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng: 33
2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 36
2.3.3 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 39
PHẦN 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP KiẾn trúc và VẬt liỆu xây dỰng DTH 43
3.1 Đánh giá kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CP Kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTH 43
3.1.1. Ưu điểm: . 43
3.1.2. Những tồn tại: . 45
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CP Kiến trúc và Vật liệu xây dựng DTH . 47
3.2.1 Yêu cầu hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 47
3.2.2 Một số ý kiến đề xuất: . 49
KẾT LUẬN 56
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kiến trúc & V
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán lưu chuyển hàng hoá & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kiến trúc & V sẽ giúp ích cho bạn.