Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phàn công trình giao thông Thanh HoáLời mở đầu
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế quốc dân, tạo ra cơ sơ vật chất và là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Đặc biệt trong xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hội nhập của nước ta, với môi trường kinh tế tiềm năng đang thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Chúng ta cần phải vượt lên chính mình, bằng những ưu thế vốn có của mình để tận dụng được cơ hội phát triển quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè thế giới.
Ngành xây dựng cơ bản với nhiệm vụ quan trọng xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần cho sự phát triển chung của nền kinh tế. Với đặc thù riêng của ngành với những sản phẩm xây lắp có đặc điểm kỹ thuật phức tạp, địa bàn sản xuất trải rộng yêu cầu quản lý kinh tế, đặc biệt công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp mang tính quyết định trong hiệu quả kinh doanh.
Chính vì điều này, sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá em đã lựa chọn đề tài: “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phàn công trình giao thông Thanh Hoá”, để có thể tìm hiểu sâu hơn về công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp trong thực tế tại công ty.
Nội dung chuyên đề gồm 3 phần như sau :
- phần I : Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá.
- phần II : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá.
- phần III : Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá.

Lời mở đầu 1
PHẦN I . 2
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HOÁ . 2
I. những vấn đề chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tại công ty cổ phần công trình giao thông thanh hóa 2
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá 2
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá . 3
3. Tổ chức bộ máy quản lý và các chính sách quản lý tài chính kinh tế được áp dụng tại công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá 3
4. Tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá 6
4.1 Tổ chức sản xuất kinh doanh 6
4.2. Quy trình công nghệ . 7
II. Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần công trình Giao thông Thanh Hoá 8
1. Tổ chức bộ máy kế toán 8
2. Vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá 11
PHẦN II 14
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CỒNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HOÁ 14
I. Hạch toán chi phí sản xuất trong công ty cổ phần công trình giao thông thanh hóa. 14
1. Đặc điểm về hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần công trình giao thông thanh hóa 14
1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 14
1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và thi công công trình . 15
1.3. Đặc điểm các khoản mục chi phí sản xuất 17
1.3.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( CP NVLTT ) 17
1.3.2. Chi phí nhân công trực tiếp. ( CP NCTT ) . 18
1.3.3. Chi phí sử dụng máy thi công . 20
1.3.4. Chi phí sản xuất chung . 21
2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 22
SỔ CHI TIẾT TK 621 . 25
4. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 27
5. Hạch toán chi phí máy thi công . 30
SỔ CHI TIẾT TK 627 . 34
6. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 34
7. Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dở dang . 41
7.1. Tổng hợp chi phí 41
7.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 44
8. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 45
8.2. Tính giá thành toàn bộ . 46
CHƯƠNG III . 51
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 51
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HOÁ . 51
I. Những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức hoạt động kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng ở Công ty . 51
II. Nhận xét, đánh giá mặt tồn tại và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hoá. 53
1. Trong công tác quản lý 54
2. Trong công tác kế toán 54
3. Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chế độ kế toán, chế độ quản lý kinh tế - Tài chính. 65
KẾT LUẬN . 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 68
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 69


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần công trình giao thô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần công trình giao thô sẽ giúp ích cho bạn.