Hoàn thiện lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP(XNK NLS VÀ VTNN) 3
1.1. Lịch sử hình thành của công ty. 3
1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 5
1.2.1. Đặc điểm ngành nghề, thị trường, sản phẩm của công ty XNKNLS&VTNN 5
1.2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ. 5
1.2.1.2.Đặc điểm về ngành nghề, sản phẩm và thị trường của công ty. 6
1.2.2. Tình hình tài chính của công ty. 7
1.2.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh. 9
1.2.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 9
1.2.3.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh. 10
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh. 13
1.3.1. Sơ độ bộ máy quản lý. 13
1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. 14
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng hệ thống chứng từ sổ sách 17
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 17
1.4.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty như sau. 17
1.4.1.2. Chức năng nhiệm vụ của từng người 17
1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 20
1.4.2.1.Các chính sách kế toán tài chính chung. 20
1.4.2.2.Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán. 21
1.4.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 21
1.4.2.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 22
1.4.2.5. Hệ thống các báo cáo. 25
1.5. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể. 25
1.5.1 Phần hành tiền. 25
1.5.2.Phần hành TSCĐ 27
1.5.3. Phần hành thanh toán. 29
1.5.4.Phần hành hàng tồn kho. 31
Chương II: Thực trạng hạch toán xuất khẩu tại Công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 34
2.1. Mặt hàng xuất khẩu. 34
2.2. Kế toán hàng mua và sản xuất phục vụ xuất khẩu. 35
2.2.1. Hạch toán mua hàng xuất khẩu. 35
2.2.2. Kế toán sản xuất hàng hóa. 42
2.3. Xuất khẩu trực tiếp. 45
2.3.1. Hạch toán gửi hàng xuất khẩu. 45
2.3.2. Hạch toán giá vốn. 50
2.3.3. Xác định doanh thu. 51
2.4. Xác định kết quả xuất khẩu. 55
2.4.1.Hạch toán thuế GTGT và thuế xuất khẩu. 55
2.4.2. Hạch toán chi phí bán hàng. 57
2.4.3.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 58
2.4.4.Dự phòng nợ phải thu khó đòi và giảm giá hàng tồn kho. 60
2.4.5. Hạch toán ngoại tệ. 61
2.4.6.Hạch toán tài khoản xác định kết quả kinh doanh – TK911. 63
2.5. Đánh giá hoạt động và công tác hạch toán xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 64
2.5.1. Hoạt động xuất khẩu. 64
2.5.1.1. Thành tựu. 64
2.5.1.2. Tồn tại 65
2.5.2. Hạch toán xuất nhập khẩu. 65
2.5.2.1.Thành tựu. 65
2.5.2.2. Tồn tại 67
Chương III: Hoàn thiện kế toán xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 69
3.1. Lý do hoàn thiện. 69
3.2. Yêu cầu của hoàn thiện. 70
3.3. Một số ý kiến hoàn thiện hạch toán xuất khẩu xác định kết quả tại công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 71
3.4. Điều kiện thực hiện. 74
3.4.1. Nhân tố vĩ mô. 74
3.4.2. Nhân tố vi mô. 76
KẾT LUẬN 77


LỜI MỞ ĐẦU
Toàn thế giới đang sống trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học công nghệ và thông tin. Những kết quả đạt được của loài người đã làm giảm khoảng cách về không gian và ngôn ngữ giữa các quốc gia trên thế giới. Đây cũng là cơ hội để con người từ những quốc gia khác nhau có thể hiểu thêm phong tục, tập quán của nhau. Chúng ta có thể không cần đến những đất nước xa xôi nhưng vẫn có thể cảm nhận được tinh hoa của họ thông qua sự trao đổi xuyên quốc gia, xuyên châu lục. Giờ đây nhờ thành công của khoa học công nghệ, toàn thế giới đã trở thành một thực thể thống nhất hoạt động dưới những thông lệ, quy ước, quy tắc chung. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia thì bản sắc văn hóa vẫn được lưu giữ nét riêng vốn có của nó. Và cao hơn hết thì mỗi quốc gia sẽ tự quyết định vận mệnh của mình trên trường quốc tế.
Việt Nam sau thời gian dài chím đắm trong bao cấp, hoạt động bó hẹp với các nước xã hội chủ nghĩa đã và đang đổi mình đứng dậy. Đây cũng là xu thế tất yếu của loài người chuyển từ đối đầu sang đối thoại, Việt Nam sẵn sang làm bạn với mọi quốc gia không phân biệt chế độ chính trị. Cũng nhờ có những chủ trương đổi mới đúng đắn này mà trong thời gian qua đất nước chúng ta đã có những đổi thay vượt bậc, từ một nước đói ăn trở thành nước xuất khẩu gạo thứ hai trên thế giới. Hoạt động ngoại thương trở thành một trong những mục tiêu quan trọng và được nhà nước khuyến khích như nghiên cứu và triển khai các điều luật liên quan đến xuất nhập khẩu, mở rộng vốn, khuyến khích xuất nhập khẩu, tổ chức hội nghị, triển lãm
Cùng với sự biến động mạnh mẽ của nền kinh tế, với chức năng thông tin và giám sát nền kinh tế, hệ thống kế toán cũng được cập nhật những chuẩn mực, chế độ, quyết định mới nhất tương xứng.
Tuân theo xu thế chung, công tác kế toán liên quan đến xuất nhập khẩu cũng có những thay đổi đáng kể để bắt kịp thời đại và đáp ứng nhu cầu hạch toán phức tạp của các nghiệp vụ.
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ bản về xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện lưu chuyển hàng xuất khẩu và xác đinh kết quả tại Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp
Em xin chân thành cảm ơn TS. NGUYỄN THANH QUÝ cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp đã giúp đỡ em thực hiện tốt chuyên đề này.


Xem Thêm: Kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu & xác đinh kết quả tại Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản & vật t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu & xác đinh kết quả tại Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản & vật t sẽ giúp ích cho bạn.