Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long
​MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT. 1
DANH MỤC BẢNG, BIỂU MẪU, SƠ ĐỒ 2
LỜI MỞ ĐẦU 3
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 5
1.1. Khái niệm và phân loại chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp thương mại 5
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại 5
1.1.2. Khái niệm và phân loại chi phí trong các doanh nghiệp thương mại 7
1.1.3. Khái niệm và phân loại doanh thu trong các doanh nghiệp thương mại 10
1.2. Kế toán chi phí, doanh thu trong các doanh nghiệp thương mại 13
1.2.1. Kế toán chi phí 13
1.2.2. Kế toán doanh thu. 26
1.3. Kế toán xác định kết quả trong các doanh nghiệp thương mại 31
1.4. Hình thức ghi sổ kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong các doanh nghiệp thương mại 33
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung. 34
1.4.2. Hình thức Nhật ký - sổ cái 35
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ. 36
1.4.4. Hình thức Nhật ký chứng từ 37
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 38
2.1. Tổng quan về Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long. 38
2.2. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long 46
2.3. Thực tế công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Kỹ thuật công nghiệp Thăng Long. 52
2.3.1. Đặc điểm về chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật công nghiệp Thăng Long. 52
2.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 53
2.3.3. Kế toán chi phí bán hàng. 61
2.3.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 65
2.3.5. Kế toán chi phí và doanh thu tài chính. 68
2.3.6. Kế toán doanh thu. 71
2.3.7. Các khoản giảm trừ doanh. 78
2.3.8. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty. 78
Chương 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 82
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long. 82
3.1.1. Những ưu điểm 82
3.1.2. Những tồn tại và hạn chế. 85
3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật công nghiệp Thăng Long. 89
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán. 89
3.2.2. Kiến nghị về tài khoản. 89
3.2.3. Các kiến nghị khác. 90
KẾT LUẬN 96
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp T sẽ giúp ích cho bạn.