Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh HoáLỜI MỞ ĐẦU Từ khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường ,nền kinh tế nước ta đã có nhiều thay đổi tích cực .Song song với sự thay đổi về kinh tế,các doanh nghiệp cũng đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý tài chính nhằm đạt hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trường.Và với sự hoàn thiện của chế độ kế toán mới mang lại lợi nhuận rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng một cơ chế quản lý khoa học và hiệu quả, đồng thời là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà Nước.
Trong các công cụ quản lý của doanh nghiệp thì kế toán là một công cụ quản lý quan trọng, có vai trò tích cực đối với việc quản lý vốn tài sản và việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. Để sản xuất ra của cải vật chất , đáp ứng nhu cầu của con người và xã hội nhất thiết phải cần đến sức lao động của con người.Bởi chính con người là nguồn lao động, tác động trực tiếp đến sản xuất ra của cải vật chất.Con người phải ra sức lao động tương ứng với sản phẩm làm ra.
Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh và cũng là yếu tố quan trọng quyết định nhất ,nó là nguồn gốc tạo ra mọi của cải vật chất ,còn chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Điều này cho thấy nếu sử dụng lao động hợp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống.Do đó góp phần hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp là điều kiện cải thiện nâng cao đời sống vật chất ,tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.
Tiền lương là phần thù lao mà người lao động được hưởng để bù đắp sức lao động và tái sản xuất sức lao động và cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.Vì tiền lương gắn liền với kết quả lao động, xuất phát từ những điểm nói trên ta thấy sự cần thiết của công tác Hạch toán tiền lương trong công tác quản lý của doanh nghiệp.
Qua thời gian thực tập và tìm hiểu tại Công ty Tiên Sơn Thanh Hoá ,em nhận thấy được tầm quan trọng ,trên cơ sở những kiến thức đã được học ,cùng với sự tận tình hướng dẫn và giúp đỡ của thầy giáoTiến sỹ Nguyễn Bích -Giảng viên khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường ĐHDL Đông Đô ,cùng các cô chú chuyên viên kế toán tại phòng kế toán Công ty ,sau một thời gian thực tập tại đơn vị em đã chọn đề tài :”Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá”

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP . 3
1.1 Vai trò của lao động và chi phí về laođộng sống trong hoạt động kinh doanh 3
1.1.1 Vai trò của lao động trong sản xuất kinh doanh. 3
1.1.2 Chi phí lao động sống ,tiền lương tiền công 3
1.1.3 Vị trí của yếu tố tiền lương và các khoản trích theo lương trong sản xuất kinh doanh 4
1.2 Yêu cầu quản lý lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương 4
1.2.1 Mối quan hệ lao động tiền lương và các khoảc trích theo lương 4
1.2.2 Yêu cầu quản lý lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương 5
1.3 Nhiệm vụ kế toán lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương . 7
1.4 Các hình thức tiền lương ,quỹ tiền lương ,quỹ BHXH,BHYT,KPCĐ 8
1.4.1 Các hình thức tiền lương : 8
1.4.2 Quỹ lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. 11
1.4.2.1 Quỹ lương. 11
1.4.2.2 Quỹ bảo hiểm xã hội 12
1.4.2.3 Quỹ bảo hiểm y tế. 13
1.4.2.4 Kinh phí công đoàn: 14
1.5 Hạch toán lao động, tính lương và các khoản trợ cấp BHXH. 14
1.5.1- Hạch toán lao động 14
1.5.1.1 Hạch toán sản lượng lao động 14
1.5.1.2 Hạch toán thời gian lao động là: 14
1.5.1.3 Để hạch toán kết quả lao động: 15
1.5.2- Tính lương và trợ cấp BHXH phải trả cho người lao động. 16
1.6 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 17
1.6.1- Tài khoản sử dụng. 17
1.6.2- Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 18
1.6.2.1 Tổng hợp, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương. 18
1.6.2.2 Phương pháp hạch toán. 19
CHƯƠNG 2. 23
THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIÊN SƠN THANH HOÁ 23
2.1 Khái quát về công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá : 23
2.1.1 Lịch sử hình thành các nguồn nhân lực của công ty : 23
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển : Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá 23
2.2 Nhiệm vụ sản xuất chính của doanh nghiệp : 24
2.3 Quy trình công nghệ sản xuất : 24
2.4 Tổ chức sản xuất kinh doanh và kết cấu sản xuất của công ty : 25
2.4.1 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý : 25
2.4.2. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý : 26
2.4.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty : 28
2.4.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty: 29
2.4.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá. 29
2.4.4.2 Công tác kế toán ở công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá. 31
2.5 Thực tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá: 33
2.5.1 Tình hình và công tác quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. 33
2.5.1.1 Công tác quản lý và sử dụng lao động 33
2.5.1.2 Các hình thức tiền lương, việc sử dụng quỹ lương 35
2.5.2 Hạch toán lao động và tính tiền lương BHXH phải trả công nhân viên. 35
2.5.2.1 Hạch toán lao động. 35
2.5.3 Hạch toán lao động và tính tiền lương BHXH phải trả công nhân viên : 45
2.5.3.1 Tính tiền lương phải trả cho các đối tượng 45
2.5.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 52
2.5.4.1 Kế toán tiền lương phải trả và trích BHXH, BHYT, KPCĐ 52
CHƯƠNG 3 60
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT NHẰM BỔ SUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 60
3.1 Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 60
3.1.1Những ưu điểm. 60
3.1.2 Một số hạn chế. 61
3.2 Một số ý kiến nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá : 61
KẾT LUẬN 63


Xem Thêm: Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá. sẽ giúp ích cho bạn.