Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà TâyMỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU. 1
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 3
1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 4
1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 7
1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm . 7
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm . 8
1.3. Kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp. 10
1.3.1. Trình tự hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 10
1.3.2. Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 11
1.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 11
1.3.2.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp. 12
1.3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 14
1.3.2.3. Kế toán chi phí trả trước. 15
1.3.2.4. Kế toán chi phí phải trả. 17
1.3.2.5. Kế toán chi phi sản xuất chung 18
1.3.2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất 20
1.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 21
1.5. Các hình thức ghi sổ kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp 24
1.5.1. Theo hình thức sổ Nhật ký chung 25
1.5.2. Theo hình thức Nhật ký-Sổ cái 26
1.5.3. Theo hình thức Chứng tù ghi sổ. 27
1.5.4. Theo hình thức sổ Nhật ký chứng từ 28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN ĐÁ ỐP LÁT VÀ XÂY DỰNG HÀ TÂY. 30
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Tây 30
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 30
2.1.2. Đặc điểm tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 33
2.2. Tổ chức công tác kế toán. 37
2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 37
2.2.2. Đặc điểm tổ chức chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán. 39
2.3. Thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Tây. 44
2.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Tây. 44
2.3.2. Kế toán chi phí sản xuất 46
2.3.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 46
2.3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 53
2.3.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 61
2.2. Phưong pháp xây dựng chi phí sản xuất sản phẩm dở dang 73
2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 74
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT VÀ XÂY DỰNG HÀ TÂY. 78
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Tây. 78
3.1.1. Những ưu điểm . 78
3.1.2. Những tồn tại 80
3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Tây. 82
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán. 84
3.2.2. Kiến nghị về tài khoản kế toán. 86
3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toán. 87
3.2.4. Kiến nghị về báo cáo kế toán. 87
3.2.5. Kiến nghị khác. 91
KẾT LUẬN. 95
Danh mục tài liệu tham khảo. 96

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là xu thế tất yếu và chính nó thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là làm thế nào để sản xuất kinh doanh có lãi. Một trong những biện pháp mà các doanh nghiệp luôn hướng tới là tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.
Tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu phấn đấu của bất kỳ doanh nghiệp nào vì đó là con đường chủ yếu làm tăng lợi nhuận, là tiền đề hạ giá bán, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Do vậy, công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm được coi trọng đúng mức vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp.
Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm. Thông qua các số liệu mà bộ phận kế toán đã tập hợp và cung cấp cho các nhà quản trị doanh nghiệp phân tích và đánh giá về định mức chi phí lao động, vật tư, máy móc thiết bị, để kịp thời đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm điều chỉnh hợp lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc đánh giá và tính toán chính xác chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một công việc hết sức quan trọng.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cùng với những kiến thức đã học, qua thời gian thực tế tại Công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Tây, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Tây”. Trong qua trình nghiên cứu và lý luận thực tế kết hợp với kiến thức đã học ở trường cùng với sự hướng dẫn của thầy cô và sự nỗ lực của bản thân em đã hoàn thành đề tài này.
Nội dung đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sả phẩm tại Công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Tây.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Tây.


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đá ốp lát & xây dự
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đá ốp lát & xây dự sẽ giúp ích cho bạn.