Công tác Kế toán tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1LỜI MỞ ĐẦU

Đối với bất kỳ một nền kinh tế nào, hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng, nó phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở các doanh nghiệp, các tổ chức đơn vị hành chính sự nghiệpày. Ngày nay, kế toán không chỉ là công việc tính toán ghi chép về tài sản, nguồn vốn, sự lưu chuyển tuần hoàn của vốn mà còn là công cụ hữu hiệu để quản lý kinh tế.
Trong giai đoạn hiện nay, việc tổ chức công tác kế toán một cách hợp lý có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt để thực hiện tốt việc quản lý kinh tế ở doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán tốt là điều kiện đẻ phát huy đầy đủ các chức năng nghiệp vụ của kế toán đồng thời giảm chi phí tới mức thấp nhất.
Trong sự phát triển của nước ta hiện nay, xây dựng cơ bản đang đóng vai trò quan trọng, là nghành sản xuất vật chất, trang bị tài sản cố định, năng lực sản xuất cho các nghành sản xuất khác trong nền kinh tế quốc dân. Với đặc điểm là cần vốn đầu tư lớn, thời gian đầu tư lớn, thời gian thi công dài, nhiều khoản mục chi phí phức tạp nên các công ty về xây lắp cần phải quản lý vốn đầu tư tốt, có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, hạ giá thành sản phẩm, song vẫn phải đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thi công. Muốn vậy, các công ty này cần phải có một hệ thống kế toán thực sự hiệu quả để cung cấp thông tin về tài chính và tình hình hoạt động của công ty một cách chính xác, kịp thời đáp ứng nhu cầu quản lý.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1. Em đã thực tập và nghiên cứu về bộ máy quản lý của Nhà máy nói chung và bộ máy kế toán nói riêng cùng với các phân hành kế toán cơ bản tại nhà máy.
Ngoài lời mở đầu và phần kết luận, báo cáo kiến tập còn có các nội dung sau:
Báo cáo thực tập gồm 3 phần:
Phần I: Khái quát chung về Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1
Phần II: Đặc điểm tổ chức bội máy Kế toán và tình hình vận dụng chế độ Kế toán tại Xí nghiệp.
Phần III: Một số nhận xét đánh giá về công tác Kế toán tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.


LỜI MỞ ĐẦU . 1
Phần I: Khái quát chung về Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1. 3
1. Lịch sử hình thành và sự phát triển của Xí nghiệp. 3
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. 3
2.1 Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp 3
2.2 Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Xí nghiệp và chiến lược phát triển trung và dài hạn : 4
2.3: Sản phẩm đặc thù và tiêu thụ của Xí nghiệp 8
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp - Công ty cổ phần Sông Đà 1. 9
4. đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất của Xí nghiệp. 11
Phần II: Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán và tình hình vận dụng chế độ Kế toán tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty CP Sông Đà 1. 13
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 13
2. Đặc điểm công tác kế toán 16
3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty cổ phần Sông Đà 1. 18
3.1. Phần hành Kế toán tài sản cố định 18
3.1.1. Quản lý Tài sản cố định ở Xí nghiệp Sông Đà 1.04 19
3.1.2. Tổ chức hạch toán chi tiết Tài sản cố định tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04. 20
3.1.3. Tổ chức hạch toán tổng hợp Tài sản cố định 21
3.2. Phần hành Kế toán vật tư, nguyên vật liệu. 25
3.2.1. Đặc điểm, phân loại và quản lý vật tư nguyên vật liệu ở Xí nghiệp Sông Đà 1.04. 25
3.2.1.1. Đặc điểm và phân loại vật tư, nguyên vật liệu. 25
3.2.1.2. Quản lý vật tư, nguyên vật liệu. 26
3.2.2. Tổ chức hạch toán vật tư – nguyên vật liệu. 27
3.2.2.1. Tài khoản sử dụng. 27
3.2.2.2. Chứng từ sử dụng. 28
3.2.2.3. Hạch toán chi tiết vật tư - nguyên vật liệu Để tiện cho việc theo dõi quản lý phù hợp với đặc điểm bộ máy tổ chức, Xí nghiệp Sông Đà 1.04 sử dụng phương pháp “Đối chiếu luân chuyển chứng từ” để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. Theo phương pháp này, nhiệm vụ của từng bộ phận như sau: 28
3.2.2.4. Hạch toán tổng hợp vật tư - nguyên vật liệu. 32
3.3. Phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 33
3.3.1. Đặc điểm sử dụng lao động tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04. 33
3.3.2. Hạch toán lao động trong Xí nghiệp Sông Đà 1.04 . 34
3.3.2.1. Hạch toán số lượng lao động. 34
3.3.2.2. Hạch toán thời gian lao động. 34
3.3.2. 3 Hạch toán kết quả lao động 35
3.3.3.4. Hạch toán tiền lương của Xí nghiệp Sông Đà 1.04 39
3.3.4 Hạch toán các khoản trích theo lương 39
3.4. Phần hành kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. 42
3.4.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 42
3.4.2. Nội dung và trình tự hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất ở Xí nghiệp Sông Đà 1.04. 43
3.4.2.1. Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp. 43
3.4.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 49
3.4.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 51
Phần III: Một số nhận xét đánh giá về công tác kế toán tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty CP Sông Đà 1. 63
1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tại Xí nghiệp. 63
2. Một số tồn tại cần phải hoàn thiện trong công tác Kế toán tại Xí nghiệp. 64
3. Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04. 65
4. Hiệu quả của những giải pháp. 66
Phần kết luận 66


Xem Thêm: Công tác Kế toán tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác Kế toán tại Xí nghiệp Sông Đà 1.04 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1 sẽ giúp ích cho bạn.