Tổ chức bộ máy kế toán & bộ sổ kế toán tại Công ty Xây dựng số 6MỤC LỤC
MỤC LỤC . 1
DANH MỤC BẢNG BIỂU 3
BẢNG KÝ TỰ VIẾT TẮT 4
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KĨ THUẬT VÀTỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6 . 5
1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG
SỐ 6 5
1.2.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6 . 6
1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ . 6
1.2.2.Ngành nghề, quy mô kinh doanh, đặc điểm về sản phẩm và thị
trường . 7
1.2.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh, Đặc điểm quy trình
công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Xây dựng số 6 . 7
1.3.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH
CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6 9
1.4.TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6 . 12
PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TYXÂY DỰNG SỐ 6 14
2.1.TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6 14
2.2.TỔ CHỨC BỘ SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6 . 16
2.2.1.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán . 16
2.2.2.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 16
2.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 17
2.2.4.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán . 18
2.3. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ . 19
2.3.1.Tổ chức hạch toán tiền lương và lao động . 19
2.3.2. Tổ chức hạch toán TSCĐ . 24
2.3.3.Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu . 29
2.3.4.Tổ chức hạch toán thanh toán . 32
2.3.4.1.Kế toán vốn bằng tiền 36
2.3.4.2.Kế toán thanh toán . 37
2.3.5.Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 38
PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN
KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY6 XÂY DỰNG SỐ 6 . 44
3.1.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ
TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6 . 44
3.2.ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6 45
3.2.1.Những mặt tích cực trong việc tổ chức công tác kế toán 45
3.2.2.Những mặt hạn chế trong việc tổ chức công tác kế toán 47
PHỤ LỤC 48


DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT Tên bảng biểu Trang
Biểu 1.1 Sơ đồ tổ chức sản xuất kinh doanh 8
Biểu 1.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 8
Biểu 1.3 Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty Xây dựng số 6 11
Biểu 2.1 Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Xây dựng số 6 14
Biểu 2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 18
Biểu 2.3 Trình tự hạch toán kế toán tiền lương và BHXH 24
Biểu 2.4 Trình tự hạch toán TSCĐ 28
Biểu 2.5 Trình tự hạch toán chi tiết NVL 31
Biểu 2.6 Trình tự hạch toán NVL 32
Biểu 2.7 Trình tự hạch toán tiền mặt 34
Biểu 2.8 Trình tự hạch toán tiền gửi 35
Biểu 2.9 Trình tự hạch toán thanh toán với người bán 37
Biểu 2.10 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 44
KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt Ký hiệu
Bảo hiểm xã hội BHXH
Bảo hiểm y tế BHYT
Kinh phí công đoàn KPCĐ
Nhân công trực tiếp NCTT
Nguyên vật liệu NVL
Nguyên vật liệu trực tiếp NVLTT
Tài sản cố định TSCĐ


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy Kế toán & bộ sổ Kế toán tại Công ty Xây dựng số 6
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy Kế toán & bộ sổ Kế toán tại Công ty Xây dựng số 6 sẽ giúp ích cho bạn.