Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại
​LỜI MỞ ĐẦU* * *Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản lưu động chiếm một giá trị lớn và có vị trí quan trọng trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh . Thông tin chính xác, kịp thời về hàng tồn kho không những giúp cho doanh nghiệp trong thực hiện và quản lý các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày, mà còn giúp cho doanh nghiệp có một lượng vật tư, hàng hóa đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, không gây ứ đọng vốn và cũng không làm cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp không bị gián đoạn.Từ đó, có kế hoạch về tài chính cho việc mua sắm cung cấp hàng tồn kho cũng như điều chỉnh kế hoạch tiêu thụ hợp lý. Việc tính đúng giá hàng tồn kho còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi lập báo cáo tài chính. Vì nếu tính sai lệch giá trị hàng tồn kho sẽ làm sai lệch các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
Trước yêu cầu phát triển kinh tế và xu thế hội nhập quốc tế, vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hạch toán kế toán càng trở lên cần thiết. Với mục tiêu đó chúng ta đã và đang nghiên cứu dần từng bước hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán. Đã có rất nhiều chuẩn mực kế toán và nhiều văn bản ban hành và quy định hướng dẫn thực hiện việc hạch toán kế toán dựa theo chuẩn mực kế toán quốc tế, phù hợp với đặc điểm và thực trạng kinh tế Việt Nam. Trong đó có chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02) ra đời đã đưa ra các qui định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.
Vì những lý do trên mà em quyết định chọn đề tài Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại” với mong muốn góp thêm ý kiến nhằm nâng cao công tác kế toán hàng tồn kho và hạch toán kế toán nói chung.
Nội dung đề án gồm ba phần chính:
Phần một : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO.
Phần hai : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI VN
Phần ba : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

LỜI MỞ ĐẦU . 1
PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
1. Hàng tồn kho và phân loại hàng tồn kho 2
1.1 Khái niệm . 2
1.2 Phân loại hàng tồn kho 2
1.3 Các TK sử dụng trong Kế toán hàng tồn kho . 2
1.3.1 Tài khoản sử dụng trong Kế toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 2
1.3.2 Tài khoản sử dụng trong Kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên 3
1.4 Tổ chức sổ kế toán và ghi sổ kế toán 4
1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái 4
1.4.2 Hình thức kế toán Nhật ký chung 6
1.4.3 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ ghi sổ 7
1.4.4 Hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ . 9
1.5 Kinh nghiệm kế toán hàng tồn kho ở một số nước trên thế giới 10
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO Ở VIỆT NAM
2.1 Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho ở Việt Nam hiện nay 11
2.1.1 Những điểm giống nhau giữa IAS02 và VAS02 11
2.1.2 Những điểm khác nhau giữa IAS02 và VAS02 . 11
2.2 Một số phương pháp kế toán hàng tồn kho sử dụng ở Việt Nam. 13
2.2.1 Nguyên tắc tính giá hàng tồn kho 13
2.2.2 Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho 15
2.3 Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 16
2.3.1 Nội dung và đặc điểm của phương pháp Kê khai thường xuyên 16
2.3.2 Phương pháp hạch toán . 17
2.4 Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 20
2.4.1 Nội dung và đặc điểm của phương pháp Kiểm kê định kỳ . 20
2.4.2 Phương pháp hạch toán . 20
2.5 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho . 22
2.6 Kế toán Kiểm kê phát hiện thiếu hàng tồn kho 22
PHẦN III: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO.
3.1 Những vướng mắc trong chế độ kế toán hàng tồn kho 24
3.1.1 Chưa có sự nhất quán về nội dung phản ánh trên tài khoản 24
3.1.2 Hệ thống TK còn cồng kềnh và quy trình hạch toán còn phức tạp 25
3.1.3 Thực tế phương pháp hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ chưa nhiều 25
3.1.4 Chưa có sự phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp 26
3.2 Phương hướng 27
3.3 Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán hàng tồn kho 27
KẾT LUẬN 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 32

Xem Thêm: Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại sẽ giúp ích cho bạn.