Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần kỹ thuật ElcomMỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU . . 7
PHẦN 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản
trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp . . 9
1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản
trích theo tiền lương trong doanh nghiệp . .9
1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương 9
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương . 9
1.1.2.1. Vai trò của tiền lương . 9
1.1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương .10
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương . 10
1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 11
1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian . 11
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 12
1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp 12
1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp 12
1.2.2.3. Theo khối lượng công việc . . 12
1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương . 13
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ 13
1.3.1. Quỹ tiền lương .13
1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 14
1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế 14
1.3.4. Kinh phí công đoàn 15
1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản
trích theo lương . 15
1.5. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 17
1.5.1. Hạch toán số lượng lao động . 17
1.5.2. Hạch toán thời gian lao động . 18
1.5.3. Hạch toán kết quả lao động . 19
1.5.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động 19
1.6. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 20
1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 20
1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 20
1.6.2.1 Tài khoản sử dụng . 20
1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương
và khoản trích theo lương 23
1.7. Hình thức sổ kế toán .25
PHẦN II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật ELCOM 35
2.1. Khái quát chung về Công Ty
Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom 35
2.1.1. Đặc điểm về lao động của công ty CP KT Elcom .35
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom .35
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác
Kế toán tại công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom .40
2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các
khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom 42
2.2.1. Phương pháp xây dựng quỹ lương tại Công Ty
Cổ Phần Kỹ Thuât Elcom 42
2.2.2. Xác định đơn giá tiền lương 42.
2.2.3. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương .42
2.2.4. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty
Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom 44

2.2.4.1. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) 44
2.2.4.2. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) 44
2.2.4.3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 44
2.2.5. Các kỳ trả lương của Công ty
Cổ Phần kỹ Thuật Elcom . 46
2.2.6. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Elcom 46
PHẦN III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương
và các khoản trích theo lương tại Công Ty CP KT ELCOM .67
3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các
khoản trích theo lương ở Công ty CP KT ELCOM 67
3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty 67
3.1.2.Nhận xét chung về công tác kế toán lao động tiền lương 67
và các trích BHXH, BHYT, KPCĐ .69
3.1.3. Ưu điểm 69
3.1.4. Nhược điểm 69
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .70
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. BHXH: . Bảo Hiểm Xã Hội
2. BHYT .Bảo Hiểm Y Tế
3. KPCĐ Kinh Phí Công Đoàn
4. CNV Công Nhân Viên
5. TNHH .Trách Nhiệm Hữu Hạn
6. LĐTL . Lao Động Tiền Lương
7. SP Sản Phẩm
8. TK Tài Khoản
9. CBCNV Cán Bộ Công Nhân Viên
10. SXKD Sản Xuất Kinh Doanh


DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
Trang
Sơ đồ 1.1 – Hạch toán các khoản phải trả công nhân viên 21
Sơ đồ 1.2 – Hạch toán các khoản trích theo lương .23
Sơ đồ 1.3 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký Chung 26
Sơ đồ 1.4 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Chứng Từ – Ghi Sổ . 28
Sơ đồ 1.5 – Mẫu sổ Chứng Từ – Ghi Sổ 29
Sơ đồ 1.6 – Mẫu sổ Đăng Ký Chứng Từ . 29
Sơ đồ 1.7 – Mẫu sổ Sổ Cái .30
Sơ đồ 1.8 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký - Sổ Cái 31
Sơ đồ 1.9 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký – Chứng Từ 33
Sơ đồ 2.1 – Đặc điểm về Lao Động 35
Sơ đồ 2.2 – Tổ chức công tác kế toán 41
Bảng biểu 2.3 – Bảng thanh toán lương đối với nhân viên kinh doanh . 47
Bảng biểu 2.4 – Bảng thanh toán BHXH tháng 3 năm 2007 . 50
Bảng biểu 2.5 – Phiếu Chi tiền mặt tháng 03 năm 2007 51
Bảng biểu 2.6 – Bảng thanh toán tạm ứng lương kỳ I tháng 3 năm 2007 53
Bảng biểu 2.7 – Phiếu Chi tạm ứng lương kỳ I tháng 3 năm 2007 54
Bảng biểu 2.8 – Phiếu Chi tạm ứng lương kỳ II tháng 3 năm 2007 55
Bảng biểu 2.9 – Chứng từ ghi sổ 25 . 56
Bảng biểu 2.10 – Chứng từ ghi sổ 08 57
Bảng biểu 2.11 – Chứng từ ghi sổ 21 . 58
Bảng biểu 2.12 – Chứng từ ghi sổ 26 . 59
Bảng biểu 2.13 – Chứng từ ghi sổ 29 . 59
Bảng biểu 2.14 – Chứng từ ghi sổ 32 60
Bảng biểu 2.15 – Chứng từ ghi sổ 33 61
Bảng biểu 2.16 – Chứng từ ghi sổ 34 61
Bảng biểu 2.17 – Chứng từ ghi sổ 36 .62
Bảng biểu 2.18 – Chứng từ ghi sổ 38 .63
Bảng biểu 2.19 – sổ Đăng Ký Chứng Từ Ghi Sổ năm 2007 63
Bảng biểu 2.20 – sổ Chi Tiết TK 334 năm 2007 .64
Bảng biểu 2.21 – sổ Cái TK 334 tháng 03 năm 2007 .65
Bảng biểu 2.22 – sổ CáI TK 338 tháng 03 năm 2007 66

LỜI MỞ ĐẦU
Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng những khả năng sẵn có của mình và vận dụng cơ chế đàn hồi của thị trường để hạch toán kinh doanh. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý sắc bén không thể thiếu được trong quản lý kinh tế tổ chức của các đơn vị cũng như trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Nhận thức được vai trò quan trọng đó của kế toán, qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần kỹ thuật Elcom số 18 Nguyễn Chí Thanh_ Phường Ngọc Khánh_ Ba Đình_ Hà Nội. Em đã có cơ hội và điều kiện được tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. Nó đã giúp em rát nhiều trong việc củng cố và mở mang hơn cho em, những kiến thức em đã được học tại trường mà em chưa có điều kiện để được áp dụng thực hành.
Trong nền kinh tế thị trường thì tiền lương được sử dụng như một đòn bẩy kinh tế quan trọng, kích thích động viên người lao động gắn bó với công việc, phát huy sáng tạo trong lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để biết được công tác tổ chức quản lý sản xuất, hạch toán kế toán lao động tiền lương, định mức lao động trong doanh nghiệp, từ đó để biết tình hình sử dụng lao động, tính hiệu quả đúng đắn các giải pháp tiền lương mà doanh nghiệp đã đề ra và thực hiện, phải đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ hạch toán, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.
Trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tiễn để hoàn thành chuyên đề này em đã nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của Ban lãnh đạo, các cô, các chú ở phòng kế toán và các phòng ban khác tại công ty CP KT ELCOM, được sự hướng dẫn của cô giáo bộ môn kế toán, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với mong muốn là được mạnh dạn đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa khâu Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần kỹ thuật Elcom.
Chuyên đề báo cáo của em gồm có 3 phần:

PHẦN I :
Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
PHẦN II:
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kỹ thuật Elcom.
PHẦN III:
Một số kiến nghị để hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần kỹ thuật Elcom.


Xem Thêm: Kế toán lao động tiền lương & các khoản trích theo lương của Công ty Cổ phần kỹ thuật Elcom
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán lao động tiền lương & các khoản trích theo lương của Công ty Cổ phần kỹ thuật Elcom sẽ giúp ích cho bạn.