Kế toán bán hàng trong các phần hành kế toán tại Công ty TNHH Mặt Trời MọcPHẦN MỞ ĐẦU
Với sự phát triển nhanh chóng của một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi lớn lao.Bên cạnh đó,đòi hỏi sự cần phải hội nhập đa phương, liên kết cùng với các nền kinh tế trong khu vực và quốc tế nói chung cũng mang lại sự đa dạng và thay đổi ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực cuả nền kinh tế.
Hệ thống doanh nghiệp Việt Nam đã có những sự tăng trưởng đáng kể cả về số lượng cũng như đa dạng về lĩnh vực hoạt động,về quy mô và mô hình tổ chức,về phương thức huy động và sử dụng vốn, Góp phần không nhỏ vào sự phát triển của từng doanh nghiệp,bộ phận Tài chính-Kế toán có nhiệm vụ phản ánh kịp thời,đầy đủ và chính xác mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh,là nơi tập trung xử lí các thông tin cần thiết để lập báo cáo thuế và các nghiệp vụ kinh tế khác.Như vậy công tác tổ chức và vận dụng tổ chức bộ máy kế toán,tài chính trong các doanh nghiệp ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng và luôn cần được quan tâm phát triẻn nghiên cứu và đào tạo một cách hợp lí về nhân lực,chuyên môn phù hợp về quy mô và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.
Là một sinh viên chuyên nghành Kế toán-Kiểm toán,sau một thời gian đào tạo và theo yêu cầu của chương trình đào tạo tại Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, em đã tham gia tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH MẶT TRỜI MỌC (tên giao dịch MẶT TRỜI MỌC).Trong thời gian thực tập,em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bộ phận kế toán tại công ty cũng như sự hướng dẫn nhiệt tình của một kế toán viên,em đã thu nhận rất nhiều kiến thức bổ ích. Đợt kiến tập này là cơ hội tốt cho phép em có điều kiện tìm hiểu thực tế cac quy trình tổ chức và các quy trình nghiệp vụ cụ thể của công tác kế toán,tài chính tại doanh nghiệp-đó là những kinh nghiệm quý báu giúp em trong quá trình công tác sau khi tốt nghiệp.Trên cơ sở tiếp xúc với các số liệu kế hoạch,các số liệu kế toán –tài cính cụ thể trong các năm gần đây,cùng với các kiến thức đã được đào tạo tại Nhà trường, em đã hoàn thành bản Báo cáo kiến tập Kế toán với các nội dung cơ bản sau đây:
Phần I:Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH MẶT TRỜI MỌC
Phần II:Tổ chức bộ máy kế toán và các phần hành kế toán tại Cty
Phần III:Kế toán bán hàng trong các phần hành kế toán tại Cty

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC . 2
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH MẶT TRỜI MỌC 2
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức kinh doanh của công ty 2
1.3. Đặc điểm tổ chưc bộ máy quản lí kinh doanh . 5
1.3.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí hoạt động 5
1.3.2.Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005-2007 5
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ THỰC HIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY . 12
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . 12
2.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 13
2.2.1.Chính sách kế toán chung vận dụng tại doanh nghiệp 13
2.2.2.Vận dụng chế độ kế toán chứng từ tại công ty 14
2.2.3.Vận dụng hệ thống tài khoản tại công ty 15
2.2.3.1.Kế toán nghiệp vụ mua hàng 15
2.2.3.2.Kế toán nghiệp vụ bán hàng . 15
2.2.3.3.Kế toán chi phí kinh doanh . 16
2.2.3.4.Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty 16
2.2.4.Vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại công ty . 17
2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo tại công ty 18
2.3. Đặc điểm tổ chức các phần hành kế toán tại công ty 19
2.3.1.Tổ chức phần hành kế toán tiền mặt . 19
2.3.2.Tổ chức kế toán phần hành hàng hoá . 21
2.3.3.Tổ chức kế toán phân hành tiền lương . 23
2.3.4.Tổ chức kế toán phần hành công nợ phải thu 23
CHƯƠNG III:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC 25
3.1.Thực trạng kế toán kế toán bán hàng tại công ty 25
3.2.Hạch toán doanh thu bán hàng tại công ty . 28
3.2.1.Kế toán bán hàng theo phương thức bán lẻ . 28
3.2.2.Kế toán bán hàng theo phương thức bán buôn . 29
3.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 31
3.4.Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty . 32
3.4.1.Nhận xét chung về kế toán bán hàng tại công ty . 32
3.4.1.1. Ưu điểm 33
3.4.1.2.Nhược điểm . 34
3.4.2.Các ngưyên tắc của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng 34
3.4.3.Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty . 35
3.4.3.1.Sự cần thiết của việc hoàn thiện 35
3.4.3.2.Một số kiến nghị nhằm cải thiện kế toán bán hàng tại công ty 38
KẾT LUẬN 41


Xem Thêm: Kế toán bán hàng trong các phần hành Kế toán tại Công ty TNHH Mặt Trời Mọc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng trong các phần hành Kế toán tại Công ty TNHH Mặt Trời Mọc sẽ giúp ích cho bạn.