Kế Toán Tiền Lương và các khoản trích theo lương “ ở Công ty Cổ Phần Thương Mại PalticMỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: Đặc điểm chung về Công ty Cổ Phần Thương Mại Paltic và công tác Kế Toán của Công ty Cổ Phần Thương Mại Paltic. 3
I./ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại Paltic. 3
II./ Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH cổ phần Paltic. 4
III./ Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty Paltic trong 2 năm 2006 và 2007. 5
1. Tình hình hoạt động của công ty Paltic trong năm 2006 – 2007. 5
2. Thuận lợi và khó khăn của công ty. 5
IV./ Tình hình tài chính của Công ty. 6
1.Bộ máy quản trị của công ty. 6
1.1. Sơ đồ bộ máy quản trị của Công ty. 6
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng. 6
2. Hoạt động tài chính của Công ty. 8
PHẦN II: Tổ chức công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Paltic. 10
I./ Phân tích lương của Công ty CPTN Paltic. 10
1. Để trả lương cho người lao động được hợp lý và công bằng theo từng loại lao động, Công ty trả lương cho người lao động theo 2 hình thức : 10
2. Cách tính lương ở Công ty Paltic : 12
3. Tài sản cố định : 12
4. Tín dụng. 15
5. Kế toán thanh toán. 16
6. Tình hình thanh toán. 17
7. Tình hình tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận. 17
8. Phân tích nhóm chỉ tiêu đặc trưng tì chính doanh nghiệp. 21
II./ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Paltic. 26
1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty CPTM Paltic. 26
2. Chức năng nhiệm cụ của Công ty. 28
III./ Thực tế công tác kế toán tiền lương tại cô ty cổ phần thương mại Paltic. 28
1. Tình hình và cách quản lý lao động – tiền lương. 28
2. Tính lương phải trả và BHXH phải trả cho công nhân viên. 34
Phần III: Kế toán tiền lương và các khoản tính theo lương. 44
1. Kế toán tiền lương phải trả và trích BHXH, BHYT, KPCĐ. 45
2. Kế toán loại nghiệp vụ khác ( các khoản trích theo lương ) 48


LỜI NÓI ĐẦUTrên cơ chế thị trường thời mở cửa thì công tác quản lý kinh tế có một vai trò hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp trong quảng lý kinh tế, quản lý con người là vấn đề cốt lõi nhất cũng đồng thời là vấn đề kinh tế, phức tạp nhất. khai thác được những tiềm năng cửa nguồn lực con người chính là chìa khóa cho mỗi doanh nghiệp, đạt được thành công cho kinh doanh. Vì vậy việc phân chia lợi ích kết hợp các lợi ích được xem xét cân nhắc kỹ lưỡng. Để tìm ra giải pháp tháo gỡ băn khoăn ấy, không cách nào khác nào là các doanh nghiệp phải chú trọng đến mảng Kế Toán tiền lương và các khoản trích theo lương .
Để tạo động lực to lớn giải phóng sức sản xuất trước hết cần có quỹ lương đủ lớn để trả cho người lao động. Tuy nhiên việc quản lý phân phối quỹ lương đó theo cách thức nào sao cho công nhân bằng hợp lý đúng pháp luật, kích thích tinh thần hăng say làm việc và khả năng sáng tạo của người lao động phát huy tác dụng đòn bẩy kinh tế của tiền lương trong sản xuất, đồng thời đảm bảo kinh doanh có lãi là một vấn đề không đơn giản đối với doanh nghiệp điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nghiên cứu xây dựng các phương pháp tính lương, hình thức trả lương và tổ chức công tác Kế Toán Tiền Lương và các khoản trích theo lương một cách chính xác, hợp lý .
Nhận thức được tầm quan trọng của các luận điểm trên và qua việc học tại trường và thực tế tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Paltic, em đã quyết định chọn đề tài : “Kế Toán Tiền Lương và các khoản trích theo lương “ ở Công ty Cổ Phần Thương Mại Paltic .
Chuyên đề của em gồm các mội dung sau :
* PHẦN I : Đặc điểm chung về Công ty Cổ Phần Thương Mại Paltic và công tác Kế Toán của Công ty Cổ Phần Thương Mại Paltic .
* PHẦN II : Tổ chức công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Paltic .
* PHẦN III : Nhận xét đáng giá công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Paltic .


Xem Thêm: Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương Mại Paltic
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương Mại Paltic sẽ giúp ích cho bạn.