Hoàn thiện chế độ tài chính và kế toán trích lập các khoản dự phòng trong doanh nghiệp Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU

Trong cơ chế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là tất yếu và rất quyết liệt . Vì vậy khả năng xảy ra rủi ro trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp là rất cao. Nhằm giúp doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp khi rủi ro xảy ra thì doanh nghiệp phải có các khoản dự phòng. Các khoản dự phòng có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp ở nhiều phương diện khác nhau như kinh tế, tài chính, thuế.
Do đó việc nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa rất thiết thực giúp doanh nghiệp hạn chế mức độ rủi ro và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mục đích của đề tài này là đi vào phân tích các khoản dự phòng trong doanh nghiệp từ đó rút ra những nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ tài chính và kế toán trích lập các khoản dự phòng trong doanh nghiệp Việt Nam.

MỤC LỤC

I. Lý luận chung về kế toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp

1.1. Ý nghĩa, mục đích của việc lập dự phòng trong doanh nghiệp
1.2. Qui định và trình tự kế toán các khoản dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam
1.2.1. Những qui định chung của Việt Nam về trích lập dự phòng trong các doanh nghiệp
1.2.2. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.2.3. Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
1.2.4. Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
1.2.5.Kế toán dự phòng nợ phải trả
1.3. Kế toán các khoản dự phòng của pháp
1.3.1. Dự phòng giảm giá tài sản bất động
1.3.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.3.3. Dự phòng phải thu khó đòi
1.3.4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
1.3.5. Dự phòng rủi ro và phí tổn

II. Đánh giá chung về chế độ tài chính và kế toán trích lập dự phòng của Việt Nam và kinh nghiệm một số nước trên thế giới
2.1. Đánh giá chế độ kế toán trích lập các khoản dự phòng của Việt Nam
2.1.1. Một số ưu điểm
2.1.2. Những vấn đề còn tồn tại
2.1.3. Một số điểm giống và khác nhau giữa chế độ kế toán Việt Nam và các nước trên thế giới về dự phòng

III.Một số điểm giống nhau và khác nhau giữa lập dự phòng cũ và lập dự phòng mới

IV.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện ché độ tài chính và kế toán trích lập dự phòng trong các doanh nghiệp Việt Nam

Kết luận

Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Hoàn thiện chế độ tài chính và kế toán trích lập các khoản dự phòng trong doanh nghiệp Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chế độ tài chính và kế toán trích lập các khoản dự phòng trong doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.