Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Lấy ví dụ minh họa tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc TuấnLỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ. Để thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống hàng loạt các doanh nghiệp ra đời. Chính nhờ các doanh nghiệp mà hàng hóa có thể đến tay người tiêu dùng, các khách hàng một cách nhanh nhất và được đảm bảo nhất cả về số lượng, chất lượng, giá cả, thời gian và cơ cấu chủng loại . doanh nghiệp góp phần làm cho nền kinh tế sôi động và phức tạp đúng với bản chất của kinh tế thị trường.
Đi đôi với việc hình thành các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nói riêng là quá trình quản lý sao cho có hiệu quả nhất, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và nhà nước. Một trong những công cụ để quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là bộ phận kế toán tài chính. Nhiệm vụ của kế toán tài chính là thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin về mọi hoạt động kinh tế tài chính cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp.
Đặc biệt quá trình tiêu thụ hàng hóa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp, vì vậy kế toán tiêu thụ hàng hóa đóng một vai trò quan trọng. Nó là một bộ phận công việc phức tạp và chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ công việc kế toán của các doanh nghiệp. kế toán tiêu thụ hàng hóa góp phần tích cực trong việc cung cấp những thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để các nhà quản trị có thể ra các quyết định mở rộng hay thu hẹp quy mô kinh doanh, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa là yêu cầu hết sức cần thiết đối với bất cứ một doanh nghiệp nào. Vì vậy mà các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán sao cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và của nền kinh tế.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó, cùng với những kiến thức đã học và nghiên cứu ở trường, đồng thời quan thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn nên em chọn đề tài: "Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Lấy ví dụ minh họa tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn".
Để giải quyết đề tài cần kết hợp giữa lý luận với thực tiễn công tác kế toán trong doanh nghiệp để phân tích, đánh giá giúp ta thấy được những kết quả được, đồng thời cũng vạch ra những hạn chế thiếu sót từ đó đưa ra các ý kiến đề xuất hay phương hướng, biện pháp để hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp.
Nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về chế độ tài chính, kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn.

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 3
I. Những vấn đề chung về nghiệp vụ bán hàng hóa trong doanh nghiệp 3
1.1. Khái niệm thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng 3
1.2. Các phương pháp xác định giá gốc của thành phẩm 5
1.3. Khái niệm DTBH, các khoản giảm trừ DTBH, nguyên tắc xác định DTBH và kết quả bán hàng. 8
1.4. Các phương thức bán và các phương thức thanh toán. 9
1.5. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 13
1.6. Chứng từ, kế toán và các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm 15
1.7. Kế toán tổng hợp thành phẩm 20
1.7.1. Tài khoản sử dụng: TK 155 - Thành phẩm 20
1.7.2. Trình tự kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 21
1.8. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán 22
1.8.1. Tài khoản sử dụng. 22
1.8.2. Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng chủ yếu 26
1.9. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 36
1.9.1. Kế toán chi phí bán hàng. 36
1.9.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 40
1.9.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 44
CHƯƠNG II: THƯC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 48
2.1. Đặc điểm chung của doanh nghiệp. 48
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 48
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh của công ty 49
2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 50
2.1.4. Tình hình tổ chức công tác kế toán của công ty. 52
2.2. Thực tế công tác kế toán. 56
2.2.1. Kế toán thành phẩm 56
2.2.1.1. Kế toán chi tiết thành phẩm 56
2.2.2. Kế toán quá trình bán hàng. 59
2.2.2.1. Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến quá trình bán hàng của doanh nghiệp. 59
2.2.2.2. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán hàng 62
2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 77
2.2.3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 82
CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TIN HỌC QUỐC TUẤN . 100
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TIN HỌC QUỐC TUẤN 100
1. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 100
2. Đánh giá tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng của công ty 101
2.1. Đánh giá công tác tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 101
2.2. Đánh giá công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá của công ty 102
II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY 103
1. Yêu cầu của việc hoàn thiện 103
2. Những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Dịch vụ Điện tử tin học Quốc Tuấn 105
2.1. Hạch toán ban đầu 105
2.2. Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 105
2.3. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán . 107KẾT LUẬN . 108


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm - bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm - bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Điện tử Tin học Quốc Tuấn sẽ giúp ích cho bạn.