Hoàn thiện phương pháp kế toán bán dịch vụ du lịch tại Công ty Cổ phần du lịch & thương mại Than Việt Nam- TKVLỜI MỞ ĐẦU

Đối với Việt Nam, sau việc tổ chức thành công Hội nghị APEC và gia nhập tổ chức thương mại toàn cầu WTO đã mở ra cho Việt Nam nhiều vận hội mới cho hợp tác, đầu tư và phát triển, đòi hỏi các lĩnh vực phải cố gắng nỗ lực hết mình để ngày càng phát triển một cách vượt bậc và an toàn mới có thể đứng vững trong một môi trường cạnh tranh mới và khốc liệt hơn. Kinh doanh dịch vụ là một trong những ngành quan trọng và chịu sự tác động rất lớn trong sự phát triển chung của đất nước. doanh nghiệp dịch vụ cũng giống như các doanh nghiệp khác đều hoạt động trong một nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, cũng chịu sự chi phối của các quy luật cung cầu, quy luật giá trị, .
Chính vì điều này đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải quan tâm đến lợi ích kinh tế, đến lợi nhuận cuối cùng. Do vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những chiến lược kinh doanh hiệu quả, phải tổ chức tốt công tác hạch toán, công tác quản lý, phải tăng doanh thu, giảm các khoản chi phí không cần thiết, .
Tuy nhiên doanh nghiệp hoạt động tốt hay không điều này không chỉ phụ thuộc vào yếu tố khách quan của doanh nghiệp, mà còn phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của doanh nghiệp. một trong các yếu tố đó là công tác tổ chức bộ máy kế toán .
Hạch toán kế toán với chức năng tổ chức, trình bày và cung cấp thông tin kinh tế tài chính tin cậy cho các quyết định kinh tế nó đã góp phần tích cực vào sự thành công của các doanh nghiệp nói chung và của các doanh nghiệp dịch vụ nói riêng.
Có thể nói rằng phần lớn các quyết định của nhà quản lý được xây dựng trên cơ sở nguồn số liệu của kế toán.Trong những thông tin đó thì thông tin về bán hàng có một vai trò lớn để đưa ra các quyết định quản trị .vì vậy, hoàn thiện công tác kế toán bán hàng có vai trò quan trọng trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp .
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nên trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam - TKV, cùng với sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo: TS Nguyễn Phú Giang em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện phương pháp kế toán bán dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam- TKV”.
Phạm vi nghiên cứu cuả đề tại được giới hạn ở lý luận chung về kế toán bán hàng trong các doanh dịch vụ, kết hợp với thực tiễn kinh doanh và công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV. Mục đích nghiên cứu: nhằm hoàn thiện hơn công tác bán dịch vụ ở công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV.
Phương pháp nghiên cứu: dựa trên quan điểm duy vật biện chứng, duy vật lịch sử đồng thời sử dụng hệ thống các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, tổng hợp,diễn giải, kết hợp với điều tra thực tế tại công ty để đánh giá thực trạng và đưa ra hướng giải quyết.
Kết cấu của luận văn tốt nghiệp gồm :
Chương I : Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp dịch vụ.
Chương II : Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV.
Chương III: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
GTGT : Thuế giá trị gia tăng
TK : Tài khoản
TSCĐ : Tài sản cố định
SXKD: Sản xuất kinh doanh


MỤC LỤC
Chương 1: Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp dịch vụ. 6
1.1 Khái quát về kinh doanh dịch vụ. 6
1.1.1 Đặc điểm kinh doanh dịch vụ: 6
1.1.2 Các loại hình kinh doanh dịch vụ: 7
1.1.2.1 Dịch vụ có tính chất sản xuất: 7
1.1.2.2. Dịch vụ không có tính chất sản xuất: 8
1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ: 8
1.2.1. Các mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ: 8
1.2.1.1. Tổ chức quản lý kinh doanh dịch vụ theo mô hình công ty: 8
1.2.1.2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ theo mô hình tổng công ty: 9
1.2.2. Phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ: 10
1.3. Doanh thu cung cấp dịch vụ: 11
1.4. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp dịch vụ: 14
1.4.1. Hạch toán ban đầu: 14
1.4.2.Tài khoản sử dụng: 14
1.4.3. Trình tự hạch toán: 19
1.4.4. Sổ kế toán: 21
1.4.4.1.Hình thức chứng từ ghi sổ : 21
1.4.4.2. Hình thức nhật ký sổ cái : 23
1.4.4.3.Hình thức nhật ký chứng từ . 24
1.4.4.4.Hình thức nhật ký chung : 25
1.4.4.5.Hình thức kế toán trên máy vi tính: 26
Chương 2
Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV. 27
2.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh, tổ chức quản lý và công tác kế toán tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV: 27
2.1.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV: 27
2.1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị: 27
2.1.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý, công tác quản lý của đơn vị thực tập: 29
2.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV: 31
2.1.2.1. Chính sách kế toán: 31
2.1.2.2 Tổ chức chứng từ kế toán: 34
2.1.2.3 Tổ chức sổ sách kế toán: 36
2.1.2.4 Tổ chức báo cáo tài chính: 37
2.1.3. Du lịch( Tour) sản phẩm đặc trưng của công ty. 38
2.2 Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng hoá tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam - TKV. 40
2.2.1 Đặc điểm của nghiệp vụ bán dịch vụ: 40
2.2.2 Phương pháp kế toán : 41
2.2.2.1 Các chứng từ sử dụng . 41
2.2.2.2 Tài khoản sử dụng: 41
2.2.2.3 Trình tự kế toán . 42
2.2.2.4.Sổ kế toán: 47
2.3 Đánh giá thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV: 47
2.3.1 Về ưu điểm : 47
2.3.2 Về nhược điểm: 49
Chương 3
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV. 52
3.1 Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ dịch vụ du lịch tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV: 52
3.1.1 sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán dịch vụ du lịch: 52
3.1.2 Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng hoá tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Than Việt Nam – TKV: 54
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty. 55
Kết luận. 58
Tài liệu sử dụng : 60


Xem Thêm: Hoàn thiện phương pháp Kế toán bán dịch vụ du lịch tại Công ty Cổ phần du lịch & thương mại Than Việ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phương pháp Kế toán bán dịch vụ du lịch tại Công ty Cổ phần du lịch & thương mại Than Việ sẽ giúp ích cho bạn.