Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9Mục lục

Lời mở đầu. 1
Phần 1: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 3
1. Đặc điểm hoạt động xây lắp, vai trò và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 3
1.1. Đặc điểm hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 3
1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
2. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 5
2.1. Chi phí sản xuất trong kinh doanh xây lắp. 5
2.1.1. Khái niệm 5
2.1.2. Phân loại 5
2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp. 7
2.2.1. Khái niệm 7
2.2.2. Phân loại 8
2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 9
3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 9
3.1. Kế toán chi phí sản xuất. 9
3.1.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 9
3.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 11
3.1.3. Kế toán chi phí NC trực tiếp. 12
3.1.4. Kế toán chi phí sử dụng MTC 13
3.1.5. Kế toán chi phí sản xuất chung. 16
3.1.6. Tổng hợp chi phí sản xuất 17
3.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 18
3.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 19
3.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. 19
3.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 20
4. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán gọn. 23
4.1. Đặc điểm phương thức khoán gọn. 23
4.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương thức khoán 24
4.2.1. Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng 24
4.2.2. Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng. 24
5. Kế toán chi phí sửa chữa, bảo hành công trình và kế toán thiệt hại trong sản xuất xây lắp. 25
5.1. Kế toán chi phí sửa chữa, bảo hành công trình. 25
5.2. Kế toán thiệt hại trong sản xuất xây lắp. 26
6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các hình thức sổ kế toán. 27
6.1. Kế toán chi tiết 27
6.2. Kế toán tổng hợp. 28
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9. 30
1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9 30
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 30
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 31
1.2.1. Ngành nghề kinh doanh và thị trường hoạt động. 31
1.2.2. Tình hình tài chính trong những năm gần đây. 33
1.3. Đặc điểm về tổ chức quản lý của Công ty. 36
1.4. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 42
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 42
1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 45
2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9. 49
2.1. Đặc điểm kinh doanh và công tác quản lý của Công ty ảnh hưởng tới công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 49
2.2. Kế toán chi phí sản xuất 51
2.2.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp. 52
2.2.2. Kế toán chi phí NC trực tiếp. 64
2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng MTC 74
2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 86
2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất. 92
2.3. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp. 96
2.3.1. Đối tượng tính giá thành. 96
2.3.2. Tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 96
2.3.3. Trình tự tính giá thành sản phẩm xây lắp. 98
Phần 3: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9 99
1. Đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9 99
1.1. Những ưu điểm 99
1.2. Những hạn chế cần khắc phục. 102
2. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9. 105
2.1. Yêu cầu phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9 105
2.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 106
2.2.1. Công tác kế toán. 106
2.2.2.Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 108
3. Một số giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành và tăng cường công tác kế toán quản trị 110
3.1. Tiết kiệm chi phí NVL. 111
3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 112
3.3. Giảm chi phí MTC 112
3.4. Giảm chi phí sản xuất chung. 112
3.5. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, quản lý thi công. 113
3.6. Tăng cường kế toán quản trị 113
Kết luận . 115
Tài liệu tham khảo. 116


LỜI MỞ ĐẦU
Toàn cầu hoá và hội nhập đang là một xu thế khách quan và diễn ra nhanh chóng. Sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập WTO đánh dấu thời kỳ thuận lợi mà cũng nhiều thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế hội nhập này, các doanh nghiệp buộc phải nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ cũng như Nhà nước phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để cơ chế thị trường vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Nhà nước. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế lại phụ thuộc vào cơ chế chính sách của Nhà nước, năng lực và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả phải dựa trên cơ sở là hành lang pháp luật ổn định, chặt chẽ, linh hoạt và các chính sách quản lý có hiệu quả của nhà quản trị doanh nghiệp.
Ngành công nghiệp xây lắp là một ngành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, chiếm một vị trí quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Tuy nhiên trên thực tế, ngành vẫn còn chưa phát triển hết năng lực vốn có. Để phát huy vai trò quan trọng cũng như năng lực của mình, các doanh nghiệp xây lắp cần phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, luôn nắm bắt kịp thời và đầy đủ mọi thông tin chi tiết về chi phí, giá thành, chất lượng sản phẩm để có những quyết định kinh tế đúng đắn. Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9 là một doanh nghiệp xây lắp điển hình với sản phẩm chủ yếu là đường bộ, cầu, cống Trong nhiều năm hoạt động, cũng như nhiều doanh nghiệp xây lắp khác, bài toán chi phí, giá thành luôn đặt ra cho Công ty nhiều thách thức. Vì thế, em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9 ” để tìm hiểu thực tế công tác kế toán phần hành này tại Công ty.
Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9, được sự giúp đỡ của các chị phòng Tài chính Kế toán Công ty và sự chỉ bảo của giáo viên hướng dẫn, em đã hiểu được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của các doanh nghiệp xây lắp nói chung, của Công ty nói riêng. Không những vậy, em còn được biết chế độ kế toán áp dụng trong thực tế tại Công ty như thế nào. Qua đây, em xin được trình bày một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty.
Để làm rõ những nội dung trên, Luận văn tốt nghiệp của em bao gồm 3 phần chính:
Phần 1: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9
Phần 3: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần X
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần X sẽ giúp ích cho bạn.