Tổ chức hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoàmục lục
Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hoà. 1
1.1. Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ . 1
1.1.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm. 1
1.1.1.1 Khái niệm Tiêu Thụ Thành Phẩm 1
1.1.1.2 ý nghĩa của việc hạch toán kế toán khâu tiêu thụ. 1
1.1.1.3 Nhiệm vụ của hạch toán kế toán khâu tiêu thụ. 2
1.1.2 Một số khái niệm có liên quan đến tiêu thụ. 2
1.1.2.1 Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng. 2
1.1.2.2 Một số khái niệm có liên quan đến tiêu thụ. 2
1.1.3 Các phương thức bán hàng. 3
1.1.4 Các phương thức thanh toán. 4
1.1.4.1 Thanh toán bằng tiền. 4
1.1.4.2 Thanh toán không dùng tiền mặt. 4
1.1.5 Tài khoản sử dụng. 4
1.1.6 Sổ sách và chứng từ sử dụng. 5
1.1.7 HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM .

1.2 Nội dung hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm. 8
1.2.1 Hạch toán tiêu thụ theo phương thức trực tiếp. 8
1.2.2 Hạch toán theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận. 10
1.2.3 Một số phương thức bán hàng khác. 12
1.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 15
1.3.1 Chi phí bán hàng. 15
1.3.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 15
1.3.3 Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán. 15
1.3.3.1 Tài khoản sử dụng. 15
1.3.3.2 Trình tự hạch toán. 16
1.4 Hạch toán kết quả tiêu thụ thành phẩm. 16
1.4.1 Tài khoản sử dụng. 16
1.4.2 Hạch toán xác định kết quả sản xuất tiêu thụ. 18
Chương II : Thực trạng công tác tổ chức hạch toán, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH nhà nước MTV Xuân Hoà.
2.1 Đặc điểm tình hình chung của công ty TNHH Nhà nước MTV Xuân Hòa. 20
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 20
2.1.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty. 24
2.1.3. Đặc điểm của bộ máy quản lý của công ty. 25
2.2 Đặc điểm công tác tổ chức hạch toán kế toán của công ty. 28
2.2.1 Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng kế toán. 28
2.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 28
2.2.3 Hệ thống tài khoản sử dụng của công ty. 30
2.2.4 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty. 30
2.2.5 Hệ thống sổ sách kế toán áp dụng tại công ty. 31
2.2.6 Hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán tại công ty. 32
2.3 Các chứng từ liên quan đến nhập - xuất kho thành phẩm. 32
2.3.1 Kế toán chi tiết thành phẩm ở công ty. 36
2.3.2 Một số tài khoản kế toán sử dụng trên sổ. 41
2.4 Hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH nhà nước MTV Xuân Hoà 44
2.4.1 Tình hình tiêu thụ thành phẩm tại công ty. 44
2.4.2 Các hình thức thanh toán công ty đang áp dụng. 45
2.3.3 Tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng. 46
2.5 Kế toán doanh thu tiêu thụ và các khoản giảm trừ. 48
2.5.1 Kế toán doanh thu tiêu thụ. 48
2.5.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 49
2.6 Kế toán bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 53
2.6.1 Kế toán chi phí bán hàng. 53
2.6.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 55
Chương III: Một số giải pháp ý kiến, đề xuất nhằm nâng cao và hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH nhà nước MTV Xuân Hoà.
3.1 Nhận xét về công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty. 59
3.2 Nhận xét về công tác tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty. 60
3.3 Ưu nhược, nhược điểm. 60
3.3.1 Ưu điểm 60
3.3.1.1 Về việc mã hoá vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 60
3.3.1.2 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 61
3.3.2.1 Hệ thống tài khoản. 61
3.3.2.2 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 61
3.3.2.3 Việc phân bổ chi phi bán hàng và chi phi quản lý doanh nghiệp. 62
3.4 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH nhà nước MTV Xuân Hoà. 62
3.4.1 Hệ thống tài khoản. 62
3.4.2 Việc phân bổ chi phí bán hàng và chi phí QLDN. 63
3.4.3 Về phần mềm sử dụng. 63
3.4.4 Về công tác kế toán quản trị ở công ty. 63
3.5 Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty. 64
Kết luận. 66


LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền sản xuất hàng hoá muốn phát triển nhanh thì công tác tiêu thụ sản phẩm là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, các sản phẩm sản xuất ra có tiêu thụ được hay không, nó sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Trong điều kiện chuyển đổi nền kinh tế, cơ chế quản lý mới đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động để tồn tại và phát triển bằng chính thực lực của mình. Muốn đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải chủ động tính toán dự toán và sử dụng các công cụ kinh tế một cách có hiệu quả từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng làm sao cho đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
Do đó việc hạch toán các ngành, các cấp cũng phải đổi mới cho phù hợp với tình hình nước ta và hoà nhập với sự ph át triển chung của nền kinh tế thế giới
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên đồng thời để đưa kiến thức vào thực tế nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân, qua quá trình tìm hiểu thực tế ở công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà với sự hướng tận tình của cô giáo ThS. Nguyễn Thanh Huyền, em chọn đề tài: “Tổ chức hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà” Làm đề tài báo cáo tốt nghiệp và mong góp phần nhỏ bé để hoàn thiện công tác bán hàng cho công ty.
Nội dung của đề tài: Bao gồm 3 chương
Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH nhà nước MTV Xuân Hoà.
Chương II: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà
Chương III: Một số giải pháp, ý kiến đề xuất nhằm nâng cao và hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Nhà nước MTV Xuân Hoà
Mặc dù rất cố gắng song với trình độ hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn và điều kiện nghiên cứu trong lĩnh vực này còn hạn chế, quá trình thực tế chưa nhiều nên không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót về đề tài. Vì vậy em mong nhận được ý kiến chỉ dẫn của các thầy cô giáo và các cô chú, anh chị phòng kế toán thống kê tại công ty để nhằm hoàn thiện đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn kế toán, tập thể cán bộ của công ty TNHH Nhà nước MTV Xuân Hoà .


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán Kế toán, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Nhà nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán Kế toán, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.