Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần du lịch và thương mại hàng không- Airseco
Lời mở đầu. 1
Phần I : Tổng quan về Công ty cổ phần dịch vụ &thương mại 2
Hàng không _Airseco. 2
I.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại hàng không _airseco. 2
1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ hàng không_Airseco. 2
2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 2
3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 3
3.1.Ban Tổng Giám Đốc. 3
3.2.Ban Tài chinh kế toán( Trên cơ sở Phòng tài chính kế toán): 3
3.3.Ban Nhân sự (trên cơ sở Phòng Tổ chức-Hành chính): 3
3.4. Văn phòng Đại diện nước ngoài: 3
3.5. Chi nhánh trong nước(thành lập mới): 3
3.6.Thị trường Châu Á: 4
3.7. Thị trường Châu Âu : 4
4.Kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây . 5
Phần II : Bộ máy kế toán và hạch toán kế toán trong Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Hàng không_Airseco. 7
I.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 7
1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 7
2.Đặc điểm tổ chức hình thức ghi sổ kế toán của công ty. 8
3.Hệ thống báo cáo kế toán . 9
4.Chế độ kế toán sử dụng tại công ty : 10
II.Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu trong doanh nghiệp. 10
1.Kế toán Tài sản cố định. 10
1.1.Hạch toán tăng giảm TSCĐ. 11
1.1.1. Hạch toán tăngTSCĐ. 11
1.1.2.Hạch toán giảm TSCĐ. 13
1.2.Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 15
1.3.Hạch toán khấu hao TSCĐ. 16
2.Kế toán vốn bằng tiền. 17
2.1.Hạch toán tiền mặt tại quỹ. 17
2.2.Hạch toán tiền gửi ngân hàng. 20
3.Kế toán công nợ. 22
3.1.Hạch toán thanh toán với người bán. 22
3.2. Hạch toán thanh toán với khách hàng. 26
3.3. Hạch toán thanh toán với nhà nước. 30
3.3.1.Hạch toán thuế GTGT. 30
3.3.2.Hạch toán Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 31
4.Kế toán lương và các khoản trích theo lương. 31
5.Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 35
5.1.Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 35
5.1.1.Chi phí bán hàng. 35
5.1.2.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 42
5.2.Hạch toán doanh thu tại Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại hàng không. 45
5.2.1.Hạch toán doanh thu của hoạt động lữ hành. 45
5.2.2.Doanh thu hoạt động vận chuyển. 47
5.2.3.Doanh thu hoạt động xuất khẩu lao động. 48
5.2.4.Hoa hồng đại lý bán vé máy bay. 48
5.3.Hạch toán xác định kết quả kinh doanh. 48
Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của Công ty. 51
I. Một số nhận xét về công tác tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Hàng không_Airseco. 51
1.Ưu điểm. 51
1.1.Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 51
1.2. Về công tác tổ chức kế toán. 51
1.3. Về công tác bảo quản và lưu trữ chứng từ. 51
1. 4. Về hệ thống tài khoản. 52
2.Nhược điểm. 52
II. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty. 53
Kết luận. 55Lời mở đầu

Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh.
Hiện nay nước ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trước yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp.Là một công cụ thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp, nên công tác kế toán cũng phải trải qua những cải biến sâu sắc, phù hợp với thực trạng nền kinh tế.Việc thực hiện tốt hay không tốt đều ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý.
Công tác kế toán của công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành ,giữa chúng có mối liên hệ gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả.Mặt khác, tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh.
Qua quá trình học tập môn kế toán và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần du lịch và thương mại hàng không- Airseco, đồng thời được sử chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình của PGS.TS.Nguyễn Minh Phương cũng như các anh chị kế toán thuộc Ban Tài chính kế toán và các phòng ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần du lịch và thương mại hàng không- Airseco, em đã chọn đề tài :
“Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần du lịch và thương mại hàng không- Airseco”
Báo cáo gồm 3 phần :
Phần I : Tổng quan về Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Hàng không _Airseco
Phần II : Bộ máy kế toán và hạch toán kế toán trong Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Hàng không_Airseco
Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của Công ty.


Xem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần du lịch & thương mại hàng không-
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần du lịch & thương mại hàng không- sẽ giúp ích cho bạn.