Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút SơnLỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam đang không ngừng phát triển và đã có những bước tiến tột bậc trong vài năm trở lại đây. Việc tham gia vào các tổ chức lớn giúp cho Việt Nam khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế cả về văn hoá, xã hội lẫn kinh tế, chính trị. Trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam ngoài những cơ hội mới còn phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong nước, công ty liên doanh và công ty nước ngoài. Tình thế đó đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải có những hướng kinh doanh linh hoạt để tồn tại và phát triển.
Công tác kế toán tại doanh nghiệp là một kênh cung cấp thông tin quan trọng giúp cho các nhà quản lý nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác trong tình hình cạnh tranh hiện nay. Trong đó, việc hạch toán chính xác, đúng đắn quá trình tiêu thụ sẽ giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quảng bá thương hiệu, điều chỉnh giá cả sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng mà vẫn đảm bảo được lợi nhuận, mở rộng thị phần sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.
Thực hiện đúng chương trình thực tập tốt nghiệp của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dưới sự đồng ý của Giám đốc Công ty CP Xi măng Bút Sơn, em đã tiến hành thực tập tại Công ty. Trong thời gian thực tập, tìm hiểu về Công ty và nhận thấy rõ tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ đến sự phát triển của Công ty, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Luận văn của em ngoài phần mở đầu và phần kết luận, gồm ba phần:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
SẢN XUẤT. 3
1.1. Khái niệm và phân loại chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp sản xuất 3
1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí 3
1.1.2. Khái niệm doanh thu. 8
1.2. Kế toán chi phí, doanh thu trong các doanh nghiệp sản xuất 9
1.2.1. Kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất 9
1.2.2. Kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp sản xuất 16
1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu trong các doanh nghiệp
sản xuất 20
1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất 21
1.4. Hình thức ghi sổ kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong các doanh nghiệp sản xuất 22
1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung. 23
1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 25
1.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 26
1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ. 27
1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN 30
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 30
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng
Bút Sơn. 30
2.1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng
Bút Sơn. 34
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần
Xi măng Bút Sơn. 39
2.2. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 43
2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng
Bút Sơn. 43
2.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng
Bút Sơn. 45
2.3. Thực tế kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 48
2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 48
2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng. 60
2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 71
2.3.4. Kế toán chi phí tài chính. 75
2.3.5. Kế toán doanh thu. 80
2.3.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 88
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
BÚT SƠN 93
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 93
3.1.1. Những ưu điểm 94
3.1.2. Những tồn tại 96
3.2. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ. 99
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện. 99
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện. 100
3.3. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 101
3.3.1. Kiến nghị về chứng từ hạch toán. 101
3.3.2. Kiến nghị về tài khoản và sổ sách kế toán. 101
3.3.3. Kiến nghị về Báo cáo kế toán. 103
3.3.4. Các kiến nghị khác. 105
KẾT LUẬN 107


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơ sẽ giúp ích cho bạn.