Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thuỷ Điện Mê Kông IILỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam cũng từng bước được cải thiện và đổi mới và bắt nhịp cùng với đà phát triển đó. Để làm được điều đó các doanh nghiệp trước hết phải làm tốt công tác quản lý, tăng cường cải tiến kỹ thuật, là kế toán là một trong những công cụ để quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng các hoạt động đó theo những mục tiêu đã đặt ra.
Công ty TNHH Thuỷ Điện Mê Kông II là doanh nghiệp xây lắp, xây dựng công trình thuỷ điện và xây dựng các công trình khác. Đây là một doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc hội tụ nhiều yếu tố mạnh về tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý lao động và điều hành sản xuất Trong đó phải kể đến vai trò nổi bật của kế toán mà kế toán tiền lương là một phần then chốt. Với sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực hết mình để đưa công ty ngày càng phát triển, khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong cũng như ngoài nước.
Công tác kế toán tiền lương của công ty TNHH Thuỷ Điện Mê Kông II năm 2007 được thực hiện hợp lý ở nhiều mặt, thể hiện về cơ bản ở nội dung và phương thức khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh những ưu điểm nổi bật thì công tác này ở công ty cũng còn những tồn tại hạn chế nhất định cần nghiên cứu, chỉ ra dưới góc độ khoa học để từ đó xây dựng lên các phương hướng điều chỉnh sao cho phù hợp.
Xuất phát từ lý do trên em chọn đề tài : “ Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thuỷ Điện Mê Kông II ” cho luận văn tốt nghiệp của mình.


NỘI DUNG
Luận văn gồm 3 chương chính:
Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương trong các doanh nghiệacsanr xuất kinh doanh.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản các trích theo lương của công ty TNHH Thuỷ Điện Mê Kông II.
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG 3
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC 3
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 3
1.1. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG-CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3
1.1.1. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất. 3
1.1.2 Ý nghĩa yêu cầu của công tác quản lý, sử dụng lao động. 3
1.1.3. Khái niêm và bản chất của tiền lương và các khoản trích theo lương. 4
1.1.3.1. Tiền lương. 4
1.1.3.2. Các khoản trích theo lương. 5
1.1.3.2.1. Bảo hiểm xã hội ( BHXH). 5
1.3.2.2. Bảo hiểm y tế ( BHYT ). 5
1.1.3.2.3. Kinh phí công đoàn ( KPCĐ ). 5
1.1.4. Chức năng nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 6
1.2. PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH. 6
1.2.1. Phân loại lao động. 6
1.2.2. Hạch toán lao động. 7
1.2.2.1. Hạch toán số lượng lao động. 7
1.2.2.2. Hạch toán về thời gian lao động. 8
1.2.2.3. Hạch toán kết quả lao động. 8
1.3. Hình thức tiền lương- Quỹ tiền lương- Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. 8
1.3.1. Các hình thức tiền lương. 8
1.3.1.1. Hình thức tiền lương theo thời gian. 8
1.3.1.1. Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 10
1.3.1.2. Lương khoán. 11
1.3.2. Quỹ tiền lương. 11
1.3.3. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. 12
1.4. Nội dung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 13
1.4.1.Kế toán tổng hợp tiền lương. 13
1.4.2.Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương. 14
1.4.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 14
1.4.2.2. Phương pháp kế toán ( xem sơ 5 đồ phụ lục). 15
CHƯƠNG 2. 15
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THUỶ ĐIỆN MÊ KÔNG II 16
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 16
2.1.1. Khái quát về Công ty. 16
2.1.2. Quá trình hình thành: 16
2.1.3. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thuỷ Điện Mêkông II . 16
2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty. 17
2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức. 17
2.1.4.2. Đặc điểm của bộ máy quản lý. 17
2.1.5. Tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty. 17
2.1.5.1. Quy mô hoạt động của Công ty. 17
2.1.5.2. Đặc điểm của Công ty. 18
2.1.5.3. Một số chỉ tiêu kinh tế mà Công ty đạt được trong những năm gần đây. 18
2.1.6. Cơ cấu bộ máy kế toán tại công ty. 18
2.1.7. Những chính sách kế toán Công ty sử dụng. 19
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thuỷ Điện Mê Kông II. 20
2.2.1. Nội dung kế toán tiền lương. 20
2.2.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 20
2.2.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 20
2.2.1.3. Nội dung quỹ tiền lương. 20
2.2.1.4. Phương pháp tính lương tại Công ty TNHH Thuỷ Điện Mê Kông II. 21
2.2.1.4.1. Trả lương theo thời gian. 21
2.2.1.4.2. Lương khoán. 24
2.2.2. Kế toán các khoản trích theo lương. 28
2.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 28
2.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 28
2.2.2.3. Các khoản trích theo lương của Công ty. 28
2.2.2.4. Tính phụ cấp, BHXH phải trả cho người lao động. 30
CHƯƠNG 3. 31
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THUỶ ĐIỆN MÊ KÔNG II 32
3.1. Nhận xét chung. 32
3.2. Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 32
3.2.1. Những ưu điểm 32
3.2.2. Những mặt tồn tại. 33
3.2.3. Một số kiến nghị đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thuỷ Điện Mê Kông II. 35
KẾT LUẬN 38


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thuỷ Điện Mê Kô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thuỷ Điện Mê Kô sẽ giúp ích cho bạn.