Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Cao su Sao VàngMỤC LỤC
Trang
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 3
PHẦN 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 3
I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 3
1.1. Những thông tin chung về Công ty. 3
1.2. Tóm tắt quá trình hình thành - phát triển và những thành tựu đạt được. 4
1.3. Kết quả kinh doanh thời gian gần đây. 7
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 9
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 15
3.1. Một số đặc điểm chung về hoạt động sản xuất kinh doanh. 15
3.2. Đặc điểm về quy trình sản xuất sản phẩm . 15
3.3. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ và các kênh phân phối sản phẩm . 17
4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng 18
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 18
4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 21
4.2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: 21
4.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản. 22
4.2.3. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán. 23
4.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tài chính. 25
II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG . 25
1. Những vấn đề kinh tế cơ bản tại Công ty có ảnh hưởng tới kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm . 25
1.1. Đặc điểm của công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ và những ảnh hưởng đến công tác kế toán: 26
1.2. Đặc điểm công tác quản lý tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và những ảnh hưởng đến công tác kế toán. 27
2. Đặc điểm chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng 27
3. Kế toán tiêu thụ tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng 29
3.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 29
3.1.1. Phương pháp tính giá thành thành phẩm . 29
3.1.2. Chứng từ sử dụng 30
3.1.3. Kế toán chi tiết 32
3.1.3.1. Kế toán chi tiết xuất thành phẩm . 32
3.1.3.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán. 34
3.1.4. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán. 37
3.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm . 41
3.2.1. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng 41
3.2.2. Chứng từ sử dụng 42
3.2.3. Kế toán chi tiết doanh thu tiêu thụ. 42
3.2.4. Kế toán tổng hợp doanh thu tiêu thụ. 44
3.3. Kế toán khoản phải thu khách hàng 48
3.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 51
3.4.1. Kế toán doanh thu hàng bán bị trả lại 52
3.4.2. Kế toán giảm giá hàng bán. 53
4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng 54
4.1. Kế toán chi phí bán hàng 54
4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 57
4.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 60
PHẦN 2: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 63
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG . 63
1.Về hình thức ghi sổ kế toán và cách thức ghi chép kế toán. 64
2. Về kế toán thành phẩm và dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 65
2.1. Về kế toán thành phẩm . 65
2.2. Về các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 66
2.3. Về kế toán phải thu khách hàng và dự phòng nợ phải thu khó đòi 67
2.3.1. Về tình hình theo dõi công nợ phải thu. 67
2.3.2. Về việc trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi 68
2.4. Về nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ. 68
2.4.1. Kế toán nghiệp vụ bán hàng 68
2.4.2. Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ. 69
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG . 69
1. Về việc thay thế phần mềm kế toán đang sử dụng 69
2. Về kế toán thành phẩm: Khắc phục hiện tượng thành phẩm tồn kho có giá trị âm trên sổ kế toán 72
3. Về kế toán các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 72
4. Về tình hình theo dõi công nợ phải thu và trích lập dự phòng phải thu khó đòi 74
KẾT LUẬN 75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BKS : Ban Kiểm soát
BTGĐ : Ban Tổng Giám đốc
CP : Cổ phần
Cty : Công ty
GGHB : Giảm giá hàng bán
GTGT : Giá trị gia tăng
HBTL : Hàng bán trả lại
HĐQT : Hội đồng quản trị
KTT : Kế toán trưởng
TK : Tài khoản
TM : Thương mại
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ : Tài sản cố định
XD : Xây dựng

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG

Danh mục bảng
Bảng 01: Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng tại thời điểm 30/ 06 /2007
Bảng 02: Một số chỉ tiêu tài chính 3 năm gần đây tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
Bảng 03: Các khoản thuế đóng góp vào ngân sách
Bảng 04: Kế hoạch lợi nhuận của Công ty trong các năm 2008, 2009, 2010
Bảng 05: Trích bảng tính giá thành thực tế thành phẩm
Bảng 06: Một số chỉ tiêu liên quan đến quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty tháng 02 năm 2008

Danh mục biểu
Biểu 01: Mẫu lệnh xuất kho tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
Biểu 02: Mẫu thẻ kho thành phẩm tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
Biểu 03: Mẫu sổ đối chiếu chi tiết thành phẩm
Biểu 04: Bảng kê Nhập - Xuất - Tồn Thành phẩm
Biểu 05: Sổ chi tiết Giá vốn hàng bán
Biểu 06: Bảng chi tiết tiêu thụ thành phẩm
Biểu 07: Nhật ký chứng từ số 8
Biểu 08: Sổ cái tài khoản 155
Biểu 09: Sổ cái TK 632
Biểu 10: Sổ chi tiết doanh thu bán thành phẩm
Biểu 11: Sổ cái TK 5112
Biểu 12: Trích bảng kê Doanh thu bán hàng
Biểu 13: Trích bảng kê Hoá đơn GTGT đầu ra
Biểu 14: Trích sổ chi tiết thanh toán với khách hàng
Biểu 15: Trích bảng tổng hợp thanh toán với khách hàng
Biểu 16: Sổ cái TK 131
Biểu 17: Sổ cái TK 531
Biểu 18: Bảng chi tiết chi phí bán hàng
Biểu 19: Sổ cái TK 641
Biểu 20: Trích bảng chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp
Biểu 21: Sổ cái TK 642
Biểu 22: Sổ cái TK 911

Danh mục sơ đồ
Sơ đồ 01: Sơ đồ tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Sơ đồ 02: Công nghệ sản xuất chung của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
Sơ đồ 03 : Bộ máy tổ chức phòng kế toán Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
Sơ đồ 04: Trình tự ghi sổ kế toán chung tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
Sơ đồ 05: Trình tự ghi sổ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Cao su Sao VàngDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BKS : Ban Kiểm soát
BTGĐ : Ban Tổng Giám đốc
CP : Cổ phần
Cty : Công ty
GGHB : Giảm giá hàng bán
GTGT : Giá trị gia tăng
HBTL : Hàng bán trả lại
HĐQT : Hội đồng quản trị
KTT : Kế toán trưởng
TK : Tài khoản
TM : Thương mại
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ : Tài sản cố định
XD : Xây dựng


LỜI MỞ ĐẦUCông ty Cổ phần Cao su Sao Vàng là một doanh nghiệp săm lốp cao su ra đời sớm nhất Việt Nam và là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất các sản phẩm cao su hiện nay. Với bề dày lịch sử, thế mạnh nổi trội về công nghệ, chất lượng, giá cả cạnh tranh, thương hiệu đã gắn bó sâu sắc với nhiều thế hệ người Việt Nam, đặc biệt tại thị trường phía Bắc, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng là một trong những thương hiệu tiêu biểu cho thấy sự thành công trong việc định hình một bản sắc riêng biệt.
Với danh tiếng lâu đời của Công ty, tôi đã quyết định chọn Công ty làm đơn vị thực tập để phục vụ cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Thị trường là nơi doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận và gia tăng giá trị tổng tài sản. Công tác tiêu thụ thành phẩm chính là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường. Ngoài ra, khâu tiêu thụ luôn được coi là khâu nhậy cảm nhất của quá trình kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào. Đây là khâu tạo ra lợi nhuận, nó thể hiện kết quả của toàn bộ các khâu trước đó và khẳng định sự thành công hay thất bại của quá trình kinh doanh. Ý thức được điều này, tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm rất được quan tâm, Công ty luôn đề cao phương châm: “Bán hàng gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp”. Sự thông thoáng trong chính sách bán hàng cùng với sự nhanh gọn trong những thủ tục kế toán đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi giao dịch với Công ty, khiến cho lượng khách hàng thường xuyên của Công ty ngày càng tăng lên.
Xuất phát từ thực tiễn trên, qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, được sự giúp đỡ của phòng kế toán, các phòng ban chức năng trong Công ty và sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn Ths. Đặng Thị Thuý Hằng, tôi đã chọn đề tài: "Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng” cho chuyên đề thực tập chuyên ngành của mình.
Bố cục chuyên đề gồm hai phần như sau:
Phần 1: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.
Phần 2: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Và
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Và sẽ giúp ích cho bạn.