Hoàn thiện hạch toán kế toán Tài sản cố định với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 9MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
LI M ĐẦU . 1
PHN I : GII THIU TNG QUAN V CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ 9 2
1. Tng quan v Công ty C phn Sông Đà 9 . 2
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 2
1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 2
1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu và phạm vi hoạt động của Công ty 3
1.1.3. Những thành tựu đạt được trong quá trình kinh doanh 5
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần Sông Đà 9 . 8
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Sông Đà 9 12
2. Đặc đim t chc công tác kế toán ca Công ty C phn Sông Đà 9 14
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 14
2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán . 18
2.2.1. Chính sách, nguyên tắc kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 18
2.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ và tài khoản của Công ty: 19
2.2.3. Hệ thống sổ sách kế toán tại công ty cổ phần Sông Đà 9 . 21
2.2.4. Vận dụng hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9: 23

PHN II: THC TRNG CÔNG TÁC K TOÁN TÀI SN C ĐỊNH TI CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ 9. . 24
1. Đặc đim, phân loi và tính giá TSCĐ ti Công ty C phn Sông Đà 9 24
1.1. Đặc điểm tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 24
1.2. Phân loại TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 . 25
1.2.1.Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 25
1.2.2. Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng . 26
1.2.3.Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành 27
1.3. Tính giá TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 . 28
2. Hch toán các nghip v ch yếu v biến động Tài sn c định ti Công ty C phn Sông Đà 9 28
2.1. Hạch toán chi tiết TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 28
2.1.1.Thủ tục, chứng từ kế toán sử dụng trong hạch toán TSCĐ 28
2.1.2. Trình tự hạch toán TSCĐ . 29
2.2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 50
2.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng . 50
2.2.2. Quy trình ghi sổ các nghiệp vụ kế toán tăng, giảm tài sản cố định 51
3. Hch toán khu hao Tài sn c định ti Công ty C phn Sông Đà 9 55
3.1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ đang áp dụng tại Công ty . 55
3.2. Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ tại Công ty tại Công ty Sông Đà 9 55
4. Hch toán sa cha Tài sn c định ti Công ty C phn Sông Đà 9 60
4.1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 60
4.2. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch . 61
5. Đánh giá hiu qu qun lý và s dng TSCĐ ti Công ty CP Sông Đà 9 63
PHN III : MT VÀI Ý KIN NHM NÂNG CAO CÔNG TÁC HCH TOÁN TÀI SN C ĐỊNH TI CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ 9 67
1. Đánh giá thc trng công tác qun lý, s dng và t chc hch toán kế toán TSCĐ ti Công ty C phn Sông Đà 9 . 67
1.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 . 67
1.1.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý TSCĐ tại Công ty . 67
1.1.2. Ưu điểm trong hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9. 68
1.2. Những nhược điểm trong hạch toán kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 70
2. Mt s gii pháp nhm nâng cao công tác kế toán ti Công ty C phn Sông Đà 9 . 72
2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 72
2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 . 72
2.2.1. Đối với công tác hạch toán kế toán TSCĐ . 73
2.2.2. Đối với việc tổ chức quản lý TSCĐ cà công tác đầu tư TSCĐ 76
2.2.3. Đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 78
KT LUN . 80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BQL : Ban quản lý
BXD : Bộ xây dựng
BTC : Bộ tài chính
CHDCND : Cộng hoà dân chủ nhân dân
CP : Cổ phần
CTHT : Chứng từ hạch toán
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
GTGT : Giá trị gia tăng
GTCL : Giá trị còn lại
HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh
HĐQT : Hội đồng quản trị
KT : Khấu trừ
KT-KH : Kinh tế- Kế hoạch
MST : Mã số thuế
NKC : Nhật ký chung
QĐ : Quyết định
QLDN : Quản lý doanh nghiệp
SAS : Songda accounting system
SCL : Sửa chữa lớn
SĐ : Sông Đà
SXKD : Sản xuất kinh doanh
TC-HC : Tổ chức- hành chính
TC-KT : Tài chính- Kế toán
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ : Tài sản cố định
VLĐ : Vốn lưu động
VT-CG : Vật tư- Cơ giới
XDCB : Xây dựng cơ bản

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG

Bảng 1 : Kết quả kinh doanh 4 năm 2004 – 2007 6
Bảng 2: Tình hình thực hiện KH SXKH 2007 7
Bảng 3: Cơ cấu TSCĐ theo hình thái biểu hiện năm 2007 . 26
Bảng 4: Cơ cấu TSCĐ theo tình hình sử dụng . 27
Bảng 5: Cơ cấu TSCĐ theo nguồn hình thành . 27
Bảng 6: Bảng tổng hợp phân bổ khấu hao . 56
Bảng 7: Chi tiết phân bổ khấu hao tháng 12/2007 . 57
Bảng 8: Tổng hợp kinh phí dự toán sửa chữa lớn TSCĐ . 62
Bảng 9: Bảng tính toán phân tích tình hình biến động của TSCĐ . 63
Bảng 10: Bảng tính các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng TSCĐ . 65

Biểu mẫu 1: Phiếu hạch toán hoàn tạm ứng . 20
Biểu mẫu 2: Tờ trình về việc trang bị thêm xe máy, thiết bị . 33
Biểu mẫu 3: Giấy đề nghị duyệt mua TSCĐ 34
Biểu mẫu 4: Quyết định của HĐQT phê duyệt mua TSCĐ 35
Biểu mẫu 5: Giấy biên nhận( báo giá) 36
Biểu mẫu 6:Biên bản kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, hàng hoá . 37
Biểu mẫu 7: Biên bản bàn giao thiết bị 39
Biểu mẫu 8: Hoá đơn mua TSCĐ 40
Biểu mẫu 9: Phiếu hạch toán tăng TSCĐ . 41
Biểu mẫu 10: Thẻ TSCĐ 42
Biểu mẫu 11. Đề nghị giảm TSCĐ . 45
Biểu mẫu 12: Ghi Tăng TSCĐ . 46
Biểu mẫu 13: Phiếu chi 48
Biểu mẫu 14: Sổ TSCĐ năm 2007 . 49
Biểu mẫu 15: Sổ Nhật Ký Chung . 53
Biểu mẫu 16: Sổ cái tài khoản 211 54
Biểu mẫu 17: Sổ cái tài khoản 214 59
Biểu mẫu 18.Phiếu hạch toán sửa chữa TSCĐ . 61
Biểu mẫu 19. Phiếu hạch toán quyết toán chi phí sửa chữa lớn . 63
Biểu mẫu 20.Giấy đề nghị xin giảm TSCĐ cho điều chuyển (Phụ lục)
Biểu mẫu 21: Biên bản bàn giao thiết bị do điều chuyển (Phụ lục)
Biểu mẫu 22. Tờ trình về việc xin thanh lý TSCĐ (Phụ lục)
Biểu mẫu 23. Quyết định của HĐQT phê duyệt phương án thanh lý (Phụ lục)
Biểu mẫu 24. Thẻ TSCĐ (Phụ lục)
Biểu mẫu 25. Phiếu hạch toán giảm TSCĐ do thanh lý (Phụ lục)
Biểu mẫu 26: Phiếu hạch toán khấu hao TSCĐ (Phụ lục)
Biểu mẫu 27: Biên bản kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe (Phụ lục)
Biểu mẫu 28: Bản quyết toán sửa chữa TSCĐ (Phụ lục)
Biểu mẫu 29. Phiếu chi về sửa chữa lớn TSCĐ (Phụ lục)

Biểu đồ 1: Phương hướng SXKD từ năm 2006- 2010 8

Sơ đồ 1: Tổ chức quản lý Công ty CP Sông Đà 9 9
Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty CP Sông Đà 9 15
Sơ đồ 3: Quy trình hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh . 22
Sơ đồ 4: Quy trình hạch toán TSCĐ theo hình thức NKC . 30
Sơ đồ 5: Luân chuyển chứng từ trong nghiệp vụ kế toán tăng TSCĐ 31
Sơ đồ 6: Luân chuyển chứng từ trong nghiệp vụ điều chuyển TSCĐ . 43
LỜI MỞ ĐẦU
Tài sản cố định đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và xây dựng. Tài sản cố định có ảnh hưởng lớn trong báo cáo tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do tài sản cố định có giá trị lớn, được sử dụng trong nhiều năm, thậm chí là hàng chục năm, liên tục chuyển giá trị của tài sản vào trong sản phẩm sản xuất ra. Hơn nữa với những công ty có quy mô và giá trị tài sản cố định lớn như các công ty sản xuất và xây dựng thì chi phí khấu hao tài sản cố định chiếm phần lớn chi phí sản xuất kinh doanh trong kì, ảnh hưởng đến kết quả lãi lỗ của các công ty. Vì vậy, các công ty đặc biệt là hoạt động trong lĩnh vực xây dựng không chỉ đầu tư mở rộng quy mô mà còn chú trọng đến chiều sâu về khoa học công nghệ tiên tiến và quản lý chặt chẽ, khai thác tối đa thời gian hữu dụng của tài sản cố định
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 là một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, do đó tài sản chủ yếu của Công ty là các nhà xưởng, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, các máy thi công xây lắp, phương tiện vận tải Hầu hết được nhập khẩu từ nước ngoài, có giá trị lớn, thời gian sử dụng tương đối lâu dài. Do đặc điểm hoạt động sản xuất của Công ty là các chi nhánh, xí nghiệp, tổ đội xây dựng tại các công trình phân bố rải rác trên khắp cả nước, nên để tạo điều kiện cho việc quản lý cần chú ý đến việc thông tin kế toán kịp thời để việc hạch toán tài sản cố định được nhanh chóng, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Từ những đặc điểm trên và tầm quan trọng của hạch toán tài sản cố định tại Công ty, từ kinh nghiệm thực tế tìm hiểu trong quá trình thực tập tại Công ty, tôi đã chọn đề tài : “Hoàn thiện hạch toán kế toán Tài sản cố định với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 9” cho chuyên đề thực tập của mình với kết cấu thành 3 phần chính như sau:
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
PHẦN III : MỘT VÀI Ý KIẾN NHĂM NÂNG CAO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán Kế toán tài sản cố định với việc quản lý & nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán Kế toán tài sản cố định với việc quản lý & nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố sẽ giúp ích cho bạn.