Kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Xí nghiệp Carton sóng thuộc Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao b
LỜI MỞ ĐẦU

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người và là hoạt động cơ bản nhất trong tất cả các hoạt động của con người.Do vậy, tất cả các doanh nghiệp phải sản xuất và không ngừng sản xuất với quy mô ngày càng mở rộng nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường ngày một cao về chất lượng, số lượng, chủng loại và thẩm mỹ sản phẩm, hàng hóa.
Trước những thách thức đang đặt ra, cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường, nhất à từ năm 2006 khi nước ta phải thực hiên đầy đủ cam kết về AFTA, lộ trình cắt giảm thuế Bên cạnh đó, quy luật giá trị buộc người sản xuất tự chịu trách nhiệm về hàng hóa do mình làm ra.Mỗi người sản xuất đều chịu sức ép buộc phải quan tâm tới sự tiêu thụ và đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường sao cho sản phẩm của mình được xã hội thừa nhận và cũng từ đó họ mới có được thu nhập; đồng thời tiêu thụ sản phẩm tác động mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng phát triển. Các doanh nghiệp sản xuất muốn đứng vững trên thị trường và tăng khả năng cạnh tranh phải sản xuất sản phẩm đạt chất lượng, cải tiến mẩu mã và giá cả phù hợp, được thị trường chấp nhận; đồng thời với các biện pháp về tổ chức, kỹ thuật và quản lý kinh tế thì kế toán là một công cụ quản lý hữu hiệu nhất. Trong nền kinh tế thị trường, kế toán với chức năng của mình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh và cung cấp thông tin kinh tế tài chính. Trong đó, kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả là bộ phận quan trọng. Nó phản ánh và giám đốc tình hình hiện có và sự biến đọng của thành phẩm, quá trình tiêu thụ và xác định kết quả cuối cùng. Từ đó, các nhà quản trị doanh nghiệp có thể tổ chức quản lý có chất lượng và đưa ra các quyết định kinhdoanh đúng đắn nhằm tạo lợi nhuận tối đa là mục tiêu phát triển.
Xuất phát từ các vấn đề lý luận trên, cùng với thời gian tìm hiểu thực tế tại xí nghiệp Carton sóng thuộc công ty cổ phẩn sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì với mong muốn được đúc kết kinh nghiệm thực tế, hoàn thiện kiến thức học tập tại trường, em xin chọn đề tài nghiên cứu : “Kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Xí nghiệp Carton sóng thuộc Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì”.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5

1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác công tác kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 5
1.1.1 Vai trò, vị trí của thành phẩm, tiêu thị thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 5
1.1.2 Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm6
1.1.2.1 Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý thành phẩm 6
1.1.2.2 Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý quá trình tiêu thụ thành phẩm 6
1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 7
1.1.3.1 Vai trò của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 7
1.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 7
1.2 Nội dung công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 8
1.2.1 Kế toán thành phẩm 8
1.2.1.1 Đánh giá thành phẩm 8
1.2.1.2 Kế toán chi tiết thành phẩm 10
1.2.1.3 Kế toán tổng hợp thành phẩm 11
1.2.2 Kế toán bán hàng, giá vốn hàng bán và xác định kết quả kinh doanh 12
1.2.2.1 Các phương thức bán hàng 12
1.2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 13
1.2.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 14
1.2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 19
1.2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 23
1.3 Các hình thức áp dụng sổ kế toán 23
1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 23
1.3.1.1 Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 23
1.3.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 23
1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái 24
1.3.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký- Sổ Cái 24
1.3.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái 25
1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 26
1.3.3.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 26
1.3.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 27
1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 28
1.3.4.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ 28
1.3.4.2 Trình từ ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ 29
1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 30
1.3.5.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính 30
1.3.5.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 30
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP CARTON_SÓNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ 32
2.1 Đặc điểm, tình hình chung của công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội 32
2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển 32
2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty. 34
2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 34
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 34
2.1.2.3 Tổ chức công tác kế toán của Công ty. 36
2.2 Đặc điểm chung của xí nghiệp Carton_sóng thuộc công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội. 37
2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở xí nghiệp Carton sóng 37
2.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 38
2.2.3 Tổ chức công tác kế toán của xí nghiệp Carton sóng 39
2.2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp 39
2.2.3.2 Hình thức kế toán áp dụng 40
2.2.3.3 Chính sách kế toán 41
2.3 Thực trang vè tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng thuộc công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội 42
2.3.1 Thực trạng về tổ chức công tác kế toán thành phẩm tại xí nghiệp Carton sóng 42
2.3.1.1 Đặc điểm thành phẩm 42
2.3.1.2 Tình hình công tác quản lý chung về thành phẩm 42
2.3.1.3 Đánh giá thành phẩm 42
2.3.1.4 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 44
2.3.1.5 Kế toán chi tiết thành phẩm 46
2.3.1.6 Kế toán tổng hợp thành phẩm 48
2.3.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng 51
2.3.2.1 Các phương thức bán hàng 51
2.3.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra 51
2.3.2.3 Kế toán thanh toán với khách hàng 55
2.3.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 62
2.3.2.5 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản ký doanh nghiệp 63
2.3.2.6 Kế toán giá vốn hàng bán 66
2.3.2.7 Kế toán xác đinhk kết quả 67
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP CARTON_SÓNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ NỘI 70
3.1 Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng 70
3.1.1 Ưu điểm chủ yếu 71
3.1.2 Nhược điểm 73
3.2 Một số giải pháp,ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng 74
KẾT LUẬN 82


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Xí nghiệp Carton sóng thuộc Công ty s
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Xí nghiệp Carton sóng thuộc Công ty s sẽ giúp ích cho bạn.