Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Quảng An I - Nghiệp vụMỤC LỤC

Phần I: Tìm hiểu chung về công tác kế toán tại công ty cổ phần CN quảng an I 1
I. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty. 1
1. Sơ đồ tổ chức kế toán và chức năng của bộ máy kế toán. 1
1.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 1
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán. 2
II. Tổ chức công tác kế toán. 4
1. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Quảng An I 4
2. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ kế toán. 4
Phần II – Thực tế nghiệp vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9
I. Kế toán tiền lương. 9
1. Lao động và phân loại lao động. 9
1.1. Phân loại lao động theo giới tính. 9
1.2. Phân loại lao động theo cơ cấu : 10
1.3. Phân loại lao động theo trình độ. 11
2. Các hình thức trả lương và chế độ tiền lương. 13
2.1. Hình thức trả lương theo thời gian: 13
2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm : 17
2.3. Các chế độ khác cho người lao động. 23
3. Kế toán chi tiết tiền lương. 26
3.1. Chứng từ sử dụng. 27
3.2. Kế toán chi tiết tiền lương cho người lao động. 28
4. Kế toán tổng hợp tiền lương. 37
4.1. Tài khoản sử dụng. 37
4.2. Kế toán tổng hợp tiền lương trên sổ. 42
II - Kế toán các khoản trích theo lương. 46
1. Nội dung các khoản trích theo lương. 46
1.1. Quỹ bảo hiểm xã hội 46
1.2. Quỹ bảo hiểm y tế. 48
1.3. Kinh phí công đoàn. 48
2. Kế toỏn chi tiết 49
3. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương. 55
3.1 Tài khoản sử dụng. 55
3.2. Kế toán trên sổ. 59
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế tiền lương toán tại công ty cổ phần quảng an I 70
KẾT LUẬN 73


Xem Thêm: Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Quảng An I - Nghiệp vụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Quảng An I - Nghiệp vụ sẽ giúp ích cho bạn.