Một số ý kiến về Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất xây lắp


LỜI NÓI ĐẦU

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán là hoạt động rất quan trọng và cần thiết. Sản xuất ra đời thì nhu cầu kế toán cũng ra đời. Ban đầu chỉ là dạng ghi chép sổ sách đơn giản nhằm tính chi phí, lãi, lỗ của các nhà sản xuất. Nhưng khi sản xuất hàng hoá phát triển, đời sống ngày càng được nâng cao thì con người cần phải nghiên cứu, tìm kiếm một phương pháp ghi chép phù hợp nhất, hiệu quả nhất và chính xác nhất. Bằng việc thực hiện công tác kế toán nhà quản lý sẽ thấy được tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình và từ đó đề ra những giải pháp phát triển phù hợp; các nhà đầu tư, khách hàng thấy được tiềm lực của doanh nghiệp và đưa ra những quyết định đầu tư và hợp tác.
Đối với các doanh nghiệp xây lắp, công tác kế toán là không thể thiếu, nó giúp các bên nắm rõ được tình hình, tiến độ thực hiện công trình, chi phí cụ thể cần có để đưa ra những quyết định đúng đắn.
Hiện nay công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp mà cụ thể là hạch toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm còn nhiều vấn đề bất cập vì thế tôi đã chọn đề tài: "Một số ý kiến về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất xây lắp".
Nội dung của chuyên đề gồm hai phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp,
Phần II: Một số ý kiến trao đổi về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
Do phạm vi đề tài rộng, thời gian nghiên cứu hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được những ý kién đóng góp của các thày cô.
Tôi xin chân thành cảm ơn.LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I 2
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 2
VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 2
SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 2
I. Đặc điểm hoạt động sản xuất xây lắp có ảnh hưởng đến công tác kế toán. 2
II. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. 2
1. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp. 2
1.1. Chi phí sản xuất xây lắp và phân loại chi phí sản xuất xây lắp. 2
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp. 2
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp. 2
1.2. Phương pháp kế toán. 4
1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu (NVL) trực tiếp. 4
1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 5
1.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 6
1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 7
1.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp và kết chuyển giá thành sản phẩm 8
II. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 9
1. Khái niệm về sản phẩm xây lắp. 9
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. 9
3. Các phương pháp tính giá thành. 9
PHẦN II 10
1. Quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. 10
2. Một số ý kiến trao đổi về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. 11
2.1. Xác định đúng đối tượng hạch toán. 11
2.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 11
2.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 11
2.4. Hạch toán chi phí vật tư. 12
2.5. Trong công tác kiểm tra đối với công tác kế toán. 12
KẾT LUẬN 14


Xem Thêm: Một số ý kiến về Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến về Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.