Tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần may và dịch vụ Hưng Long
​ Lời nói đầu
------------------

Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với cơ chế quản lý kinh tế thực hiện hạch toán kinh doanh. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phải có lợi nhuận.
Để đạt được yêu cầu đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả các loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn của mình. Việc hạch toán đúng và đủ chi phí thực tế bỏ ra sẽ giúp cho các doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các doanh nghiệp đều đặt ra mục tiêu là đạt được lợi nhuận cao nhất mà chi phí bỏ ra là ít nhất.
Bởi vậy, hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ có vai trò quan trọng vì đó là yếu tố cơ bản tạo ra thực thể sản phẩm và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí, tác động trực tiếp đến hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Nếu có sự thay đổi đột xuất về chi phí vật liệu - công cụ dụng cụ tất yếu sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần may và dịch vụ Hưng Long là một doanh nghiệp mà trong những năm vừa qua đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Mặc dù trong điều kiện cơ chế thị trường có sự cạnh tranh diễn ra gay gắt, nhất là trong ngành công nghiệp may mặc - một ngành có nhiều doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Nhân tố quyết định sự thành công của Công ty là ở chỗ Ban lãnh đạo Công ty đã xác định được mặt hàng sản xuất với chất lượng cao, có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, có nhiều khách hàng lớn, ổn định được sản phẩm và tiêu thụ được số lượng lớn. Bên cạnh đó phải kể đến sự đóng góp có hiệu quả của công tác kế toán nói chung và công tác tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ nói riêng.
Sau một thời gian ngắn thực tập tại phòng kế toán của Công ty, được tìm hiểu về công tác kế toán ở đây. Tôi nhận thấy công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ của Công ty đã tương đối ổn định, đáp ứng được yêu cầu quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những mặt hạn chế, nếu được khắc phục thì vai trò kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Nhận thức được những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế của công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ. Tôi đi sâu vào nghiên cưú đề tài “Tổ chức kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần may và dịch vụ Hưng Long” nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty.
Chuyên đề này gồm 3 phần:
Phần I: Lý luận chung về kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ ở Công ty Cổ phần May và dịch vụ Hưng Long
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần May và dịch vụ Hưng Long.
Để hoàn thành chuyên đề này, tôi đã cố gắng rất nhiều trên cơ sở những kiến thức được các Thầy giáo, Cô giáo truyền đạt lại ở trường cùng với thời gian thực tập ở Công ty, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết cả về nội dung cũng như hình thức trình bày. Tôi rất mong được sự góp ý, chỉ đạo của các Thầy, các Cô cùng các cán bộ phòng kế toán Công ty.


Lời nói đầu. 1
Phần I 3
LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ 3
TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: 3
1. Đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của vật liệu - công cụ dụng cụ: 3
1.1. Đặc điểm, vai trò của vật liệu - công cụ dụng cụ: 3
1.2. Ý nghĩa và yêu cầu quản lý vật liệu - công cụ dụng cụ: 4
2. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ: 5
II - PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 5
1. Phân loại vật liệu - công cụ dụng cụ: 5
1.1. Phân loại vật liệu: 5
1.2. Phân loại công cụ - dụng cụ: 6
2. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ: 7
2.1. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ theo giá thực tế: 7
2.1.1. Giá thực tế nhập kho: 7
2.1.2. Giá thực tế xuất kho: 8
2.2. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ theo giá hạch toán: 9
III. KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 10
1 .Yêu cầu đối với hạch toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ: 10
2. Chứng từ và sổ kế toán chi tiết vật liệu -công cụ dụng cụ: 10
2.1. Chứng từ kế toán sử dụng: 10
2.2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ: 11
3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ: 12
3.1. Hạch toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ theo phương pháp thẻ song song: 12
3.2. Hạch toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 13
3.3. Phương pháp sổ số dư: 14
VI. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 16
1. Kế toán tổng hợp vật liệu - công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên: 16
2. Kế toán tổng hợp vật liệu - công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 20
3. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tổng hợp vật liệu - công cụ dụng cụ: 21
Phần II 24
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - 24
CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG 24
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG 24
1. Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty: 24
2. Cơ cấu tổ chức sản xuất: 26
3. Đặc điểm, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty: 26
4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty: 27
5. Tổ chức công tác kế toán của Công ty. 29
II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG 31
1. Đặc điểm vật liệu - công cụ dụng cụ và tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp vật liệu - công cụ dụng cụ: 31
2. Phân loại và đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ: 32
2.1. Phân loại vật liệu - công cụ dụng cụ: 32
2.2. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ: 33
3. Kế toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ: 34
3.1. Tình hình nhập - xuất vật liệu - công cụ dụng cụ: 34
3.2. Kế toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ: 42
4. Kế toán tổng hợp vật liệu - công cụ dụng cụ: 46
4.1. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu - công cụ dụng cụ: 46
4.2 Kế toán tổng hợp xuất vật liệu - công cụ: 50
+ Số dư cuối tháng: Số dư đầu năm + Phát sinh nợ - Phát sinh có.Phần III 55
Phần III 56
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 56
KẾ TOÁN VẬT LIỆU- CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY 56
CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG 56
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY: 56
1. Hạch toán chi tiết vật liệu - công cụ dụng cụ: 58
2. Kế toán tổng hợp vật liệu- công cụ dụng cụ: 59
3. Một số vấn đề khác: 59
II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG: 59
1. Ý kiến thứ nhất: 60
2. Ý kiến thứ hai: 60
3. Ý kiến thứ ba: 62
4. Ý kiến thứ tư: 63
5. Ý kiến thứ năm: 63
6. Ý kiến thứ sáu: 64
7. Ý kiến thứ bảy: 64
PHẦN KẾT LUẬN 66
Xem Thêm: Tổ chức Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần may & dịch vụ Hưng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần may & dịch vụ Hưng Long sẽ giúp ích cho bạn.