Áp dụng 5S tại phòng kế toán của Công ty TNHH Hoà BìnhMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THNHH HOÀ BÌNH . 3
1. Giới thiệu chung 3
1.1. Khái quát về công ty tnhh hoà bình . 3
1.2. Ngành nghề kinh doanh . 4
2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty tnhh hoà bình 5
3. Cơ cấu tổ chức của công ty tnhh hoà bình . 8
4. Đặc điểm kinh doanh của công ty tnhh hoà bình 10
5. Đặc điểm quy trình công nghệ . 12
6. Đặc điểm về vốn của công ty . 15
7. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty tnhh hoà bình . 15
8. Đặc điểm về lao động 17
9. Kết quả đạt được của công ty trong những năm gần đây . 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI PHÒNG KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH HOÀ BÌNH . 22
1. Bộ máy kế toán tại công ty tnhh hoà bình 22
2. Một số tiêu chí đánh giá chất lượng tại phòng kế toán 24
3. Thực trạng về công tác bố trí nơi làm việc và phương tiện vật chất kỹ thuật tại phòng kế toán của công ty tnhh hoà bình . 25
4. Một số kết quả điều tra thực tế về chất lượng tại phòng kế toán của công ty tnhh hoà bình 29
4.1. Hiệu quả làm việc của phòng kế toán . 30
4.2. Tác phong làm việc của cán bộ nhân viên trong phòng kế toán . 30
4.3. Mức độ các công việc cần giải quyết . 31
4.4. Về cách bố trí, sắp xếp phòng làm việc 32
4.5. Về cách thức cải thiện môi trường 33
4.6. Ý kiến đánh giá của nhân viên phòng kế toán và của ban lãnh đạo . 33
4.7. Đánh giá tổng hợp 35

CHƯƠNG III : TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 5S TẠI PHÒNG KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH HOÀ BÌNH . 37
1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới . 37
2. Giới thiệu về 5S . 39
2.1. Giới thiệu chung về 5S . 39
2.2. Sự cần thiết phải áp dụng chương trình 5S 42
3. Chương trình triển khai áp dụng 5S trong phòng kế toán . 45
3.1. Chuẩn bị . 45
3.2. Lãnh đạo công bố chính thức về chương trình 5S . 46
3.3. Phát lệnh tổng vệ sinh trong phòng kế toán . 48
3.4. Thực hiện SEIRI, SEITON, SEISO hằng ngày . 49
3.5. Đánh giá định kỳ thực hành 5S 56
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT KHI TRIỂN KHAI ÁP DỤNG 5S 61
1. Chương trình đòi hỏi sự tham gia nhiệt tình của ban lãnh đạo cao nhất 61
2. Chương trình đòi hỏi sự tham gia nhiệt tình đầy đủ của tất cả mọi người 62
3. Thực hiện tiếp tục chương trình 5s với tiêu chuẩn cao hơn cùng chương trình cải tiến khác 64
4. Chương trình 5s phải gây được ảnh hưởng đầy đủ trong giai đoạn đầu 67
5. Nâng cao trình độ hiểu biết của các cán bộ công nhân viên . 67
KẾT LUẬN . 69


Xem Thêm: Áp dụng 5S tại phòng Kế toán của Công ty TNHH Hoà Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Áp dụng 5S tại phòng Kế toán của Công ty TNHH Hoà Bình sẽ giúp ích cho bạn.