Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp & sản xuất thiết bị công nghiệpMục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 2
1.1. quá trình hình thành và phát triển của công ty Xây lắp và Sản xuất thiết bị công nghiệp. 2
1.2- Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 5
1.3.Đặc điểm Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 6
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 8
1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 9
1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng. 9
1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 10
1.5.3. Tổ chức vận dựng tài khoản kế toán . 12
1.5.4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán . 13
1.5.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tài chính 15
PHẦN 2: THỰC TRANG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP. 16
2.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 16
2.2. kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại công ty. 16
2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 16
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 26
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 36
2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 45
2.3. Kiểm kê, Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 48
2.3.1 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang. 48
2.3.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 49
PHẦN 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 54
3.1. Đánh giá kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 54
3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty. 54
3.1.2. Một số tồn tại 57
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 59
KẾT LUẬN 67


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất kinh doanh. 6
Sơ đồ1.2: mô hình tổ chức quản lý của công ty. 7
Sơ đồ1.3: Sơ đồ bộ máy phòng kế toán. 9
Sơ đồ1.4: trình tự ghi sổ kế toán tại công ty Xây Lắp và Sản Xuất Công Nghiệp 15

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Biểu 1.1 Các công trình chủ yếu mà công ty đã thi công. 3
Biểu 1.2 :Báo cáo tình hình thực hiện một số chỉ tiêu SXKD từ năm 2005-2007 4
Biểu 1.3: Báo cáo tình hình thực hiện một số chỉ tiêu. 4
Tài chính từ năm 2005-2007. 4
Biểu 1.4: Danh mục chứng từ công ty sử dụng. 11
Biểu 1.5: Danh mục và mẫu sổ kế toán áp dụng cho. 13
công ty Xây Lắp và Sản Xuất Thiết Bị Công Nghiệp. 13
Biểu 2.1: Phiếu xuất kho. 18
Biểu 2.2: Bảng tổng hợp nhập xuất tồn. 19
Biểu 2.3: Nhật Ký chung. 24
Biểu 2.4: Sổ chi tiết TK 621 (62105) 25
Biểu 2.5: Sổ cái TK 621. 26
Biểu 2.6: Tổng hợp lương công nhân trực tiếp thi công. 33
Biểu 2.7: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH 34
Biểu 2.8: Sổ chi tiết TK 622 (62205) 35
Biểu 2.9: Sổ cái tk 622. 36
Biểu 2.10: Bảng chi tiết phân bổ khấu hao. 39
Biểu 2.11: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung. 43
Biểu 2.12: Sổ chi tiết TK 627. 44
Biểu 2.13: Sổ cái TK 627. 45
Biểu 2.14: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất 47
Biểu 2.15: Bảng kê chi phí dở Dang cuối quý IV/ 2007. 49
Biểu 2.16: Sổ chi tiết TK 154. 51
Biểu 2.17: Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp. 52
Biểu 2.18: Sổ cái TK154. 53


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp & sản xuất thiết bị c
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp & sản xuất thiết bị c sẽ giúp ích cho bạn.