Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt HàLỜI NÓI ĐẦU
Quản lý LĐ và tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý SXKD của DN, nó là nhân tố giúp cho DN hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD của mình.Tổ chức hạch toán LĐ tiền lương giúp cho công tác quản lý LĐ của DN vào nề nếp, thúc đẩy người LĐ chấp hành tốt kỷ luật, tăng năng suất LĐ và hiệu suất công tác. Đồng thời cũng tạo cơ sở cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo LĐ. Tổ chức tốt công tác hạch toán LĐ tiền lương giúp cho DN quản lý tốt quỹ tiền lương, bảo đảm việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc, đúng chế độ, kích thích người LĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng tạo được cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.
Xét trong mối quan hệ với giá thành sản phẩm,tiền lương là một bộ phận quan trọng của chi phí SX.Vì vậy,việc thanh toán,phân bổ hợp lý tiền lương vào giá thành sản phẩm,tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho mọi người LĐ sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch SX,hạ giá thành sản phẩm,tăng năng suất LĐ,tăng tích lũy và cải thiện đời sống người LĐ.Tiền lương là một trong những “đòn bẩy kinh tế “ quan trọng.Xã hội không ngừng phát triển,nhu cầu của con người không ngừng tăng lên đòi hỏi chính sách tiền lương cũng phải có những đổi mới cho phù hợp.Đây là vấn đề Nhà nước luôn luôn quan tâm,bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người LĐ,đến sự phân phối thu nhập trong XH.
Chính vì vậy công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần quan trọng không thể thiếu được trong công tác hạch toán DN.Tổ chức hạch toán tiền lương tốt trong DN không chỉ điều hòa giữa lợi ích của người LĐ mà còn là nhân tố góp phần cung cấp những thông tin đầy đủ,chính xác giúp DN điều hành kế hoạch SXKD đi vào guồng máy chung của XH trong thời kỳ mới.
Nhận thức được vai trò của công tác kế toán, đặc biệt là tiền lương và các khoản trích theo lương trong quản lý chi phí SXKD của DN là vấn đề quan trọng. Vì thế, em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà. Nhằm mục đích tìm tòi, sâu xa hơn về vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà nói riêng và trong các DN nói chung. Mặt khác, đây cũng là phương pháp gián tiếp để tìm hiểu cuộc sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên của Công ty.
Nội dung của chuyên đề thực tập được chia làm 3 chương như sau:
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SXKD ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ.
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SXKD ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 4
1.1. Một số vấn đề cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương trong DN 4
1.1.1. Bản chất của tiền lương và nguyên tắc trả lương trong DN 4
1.1.1.1.Bản chất của tiền lương trong DN 4
1.1.1.2.Vai trò, chức năng của tiền lương. 6
1.1.1.3.Nguyên tắc trả lương trong doanh nghiệp. 7
1.1.2.Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. 9
1.1.2.1.Tiền lương tính theo sản phẩm 9
1.1.2.2.Tiền lương tính theo thời gian. 12
1.1.2.3. Tiền lương tính theo lương khoán. 13
1.1.3. Qũy tiền lương. 13
1.1.4. Các khoản trích theo lương. 14
1.1.4.1.Bảo hiểm xã hội (BHXH) 14
1.1.4.2.Qũy Bảo hiểm y tế (BHYT) 15
1.1.4.3.Kinh phí công đoàn(KPCĐ) 15
1.2.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 16
1.2.1.Hạch toán số lượng, kết quả, thời gian lao động. 16
1.2.2.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 17
1.2.2.1.Tài khoản sử dụng. 17
1.3.Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 23
1.3.1.Nguyên tắc,đặc trưng cư bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 23
1.3.2.Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký- chứng từ 23
1.3.3.Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 24
1.3.4.Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái 24
1.3.5.Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế tóan trên máy vi tính. 25
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ 27
2.1- Khái quát chung về Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà 27
2.1.1. Quá trình phát triển của Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà. 27
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của đơn vị kế toán 30
2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ: 30
2.1.2.2. Đặc điểm 31
2.1.3. Các mặt hàng sản xuất chủ yếu hiện nay của Công ty sản xuất kinh doanh đầu và dịch vụ Việt Hà. 31
2.1.3.1. Quy trình công nghệ sản xuất bia. 32
2.1.3.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất 33
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. 35
2.1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của bộ máy kế toán. 35
2.1.4.2. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 36
2.2.Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụViệt Hà. 37
2.2.1. Lao động và khái niệm chung. 37
2.2.1.1 Hạch toán quản lý lao động. 38
2.2.1.2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng. 39
Căn cứ theo Bảng chia lương, cuối tháng tổ trưởng căn cứ vào bảng chấm công của tổ tiến hành chia lương. 48
2.2.1.3. Đối với chế độ trích thưởng. 48
2.2.1.4. Chế độ thanh toán BHXH cho CNV 51
TK 334 : Phải trả công nhân viên. 58
TK 338.2:Kinh phí công đoàn. 59
CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SXKD ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ. 65
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 65
3.1.1.Ưu điểm 65
3.1.2. Nhược điểm 65
3.2.Các yêu cầu hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 68
3.3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà. 69
KẾT LUẬN 71


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Sản xuất kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Sản xuất kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.