Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút SơnMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
BÚT SƠN 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng
Bút Sơn. 3
1.1.1. Quá trình hình thành của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 3
1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 5
1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 7
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần
Xi măng Bút Sơn. 12
1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 13
1.3.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh. 16
1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 17
1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng
Bút Sơn. 17
1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng
Bút Sơn. 19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG BÚT SƠN 23
2.1. Kế toán chi phí 23
2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 23
2.1.2. Kế toán chi phí bán hàng. 35
2.1.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 46
2.1.4. Kế toán chi phí tài chính. 51
2.2. Kế toán doanh thu. 56
2.2.1. Thị trường tiêu thụ và phương thức tiêu thụ thành phẩm 56
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng. 59
2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng
Bút Sơn. 64
2.3.1. Nội dung xác định kết quả tiêu thụ. 64
2.3.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 64
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG BÚT SƠN 68
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 68
3.1.1. Những ưu điểm 69
3.1.2. Những tồn tại 71
3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ
tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 73
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ hạch toán. 73
3.2.2. Kiến nghị về tài khoản và sổ sách kế toán. 74
3.2.3. Kiến nghị về Báo cáo kế toán. 76
3.2.4. Các kiến nghị khác. 78
KẾT LUẬN 80


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BHXH : Bảo hiểm xã hội
BHYT : Bảo hiểm y tế
BPBH : Bộ phận bán hàng
BPQL : Bộ phận quản lý
BKS : Ban kiểm soát
CN : Chi nhánh
CP : Cổ phần
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
ĐT XDCB : Đầu tư xây dựng cơ bản
GTSX : Giá thành sản xuất
GTGT : Giá trị gia tăng
GĐ : Giám đốc
HĐQT : Hội đồng quản trị
KPCĐ : Kinh phí công đoàn
PX NĐB : Phân xưởng Nghiền đóng bao
QLDA : Quản lý dự án
TSCĐ : Tài sản cố định
VLĐ : Vốn lưu động
VLXD : Vật liệu xây dựng
XDCB : Xây dựng cơ bản
XM : Xi măng


DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 7
Sơ đồ 1.2: Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần Xi măng
Bút Sơn 14
Sơ đồ 1.3: Mô hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 17
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Xi măng
Bút Sơn 18
Sơ đồ 1.5: Quy trình ghi sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn 21
Biểu 1.1: Bảng các chỉ tiêu tài chính Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn qua các năm 6
Biểu 2.1: Phiếu nhập kho . 26
Biểu 2.2: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 27
Biểu 2.3: Sổ chi tiết TK 15512-Xi măng PC40 . 29
Biểu 2.4: Sổ cái TK 155-Thành phẩm 30
Biểu 2.5: Sổ chi tiết TK 632211-Xi măng bao 32
Biểu 2.6: Sổ cái TK 632-Giá vốn hàng bán 34
Biểu 2.7: Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội . 38
Biểu 2.8: Sổ chi tiết TK 64111-Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp 40
Biểu 2.9: Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo bộ phận . 42
Biểu 2.10: Sổ chi tiết TK 64141-Chi phí khấu hao cơ bản TSCĐ cho BPBH 44
Biểu 2.11: Sổ cái TK 641-Chi phí bán hàng . 46
Biểu 2.12: Sổ cái TK 64211-Tiền lương, Tiền công và các khoản phụ cấp 48
Biểu 2.13: Sổ chi tiết TK 64241-Chi phí khấu hao cơ bản TSCĐ cho BPQL 49
Biểu 2.14: Sổ cái TK 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp . 50
Biểu 2.15: Bảng tính lãi vay vốn lưu động . 52
Biểu 2.16: Chứng từ hạch toán . 53
Biểu 2.17: Sổ chi tiết TK 63541-Lãi tiền vay vốn lưu động 54
Biểu 2.18: Sổ cái TK 635-Chi phí tài chính 55
Biểu 2.19: Bảng sản lượng tiêu thụ của Công ty CP Xi măng Bút Sơn giai đoạn 1999-2006 . 56
Biếu 2.20: Hoá đơn GTGT . 60
Biểu 2.21: Sổ chi tiết TK 511211-Xi măng bao 62
Biểu 2.22: Sổ cái TK 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 63
Biểu 2.23: Sổ cái TK 911-Xác định kết quả kinh doanh . 66
Biểu 2.24: Báo cáo kết quả kinh doanh 67
Biểu 3.1: Bảng dự toán doanh thu bán hàng . 77LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế Việt Nam đang không ngừng phát triển và đã có những bước tiến tột bậc trong vài năm trở lại đây. Việc tham gia vào các tổ chức lớn giúp cho Việt Nam khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế cả về văn hoá, xã hội lẫn kinh tế, chính trị. Trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam ngoài những cơ hội mới còn phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong nước, công ty liên doanh và công ty nước ngoài. Tình thế đó đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải có những hướng kinh doanh linh hoạt để tồn tại và phát triển.
Công tác kế toán tại doanh nghiệp là một kênh cung cấp thông tin quan trọng giúp cho các nhà quản lý nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác trong tình hình cạnh tranh hiện nay. Trong đó, việc hạch toán chính xác, đúng đắn quá trình tiêu thụ sẽ giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quảng bá thương hiệu, điều chỉnh giá cả sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng mà vẫn đảm bảo được lợi nhuận, mở rộng thị phần sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.
Thực hiện đúng chương trình thực tập tốt nghiệp của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dưới sự đồng ý của Giám đốc Công ty CP Xi măng Bút Sơn, em đã tiến hành thực tập tại Công ty. Trong thời gian thực tập, tìm hiểu về Công ty và nhận thấy rõ tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ đến sự phát triển của Công ty, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn” cho chuyên đề thực tập chuyên ngành của mình.

Chuyên đề thực tập của em ngoài phần mở đầu và phần kết luận, gồm ba phần:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn
Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơ sẽ giúp ích cho bạn.