Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn XuânMỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VẠN XUÂN 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân 3
1.2. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân . 6
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 9
1.3.1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ . 9
1.3.2. Đặc điểm về tổ chức hoạt động sản xuất . 10
1.3.3. Đặc điểm về quy trình công nghệ 10
1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân 12
1.4.1. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 12
1.4.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân . 14
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VẠN XUÂN 19
2.1. Kế toán chi phí sản xuất 19
2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 19
2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 30
2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 40
2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 50
2.2. Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm dở dang . 54
2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 55
2.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 55
2.3.2. Phương pháp tính giá thành 55
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VẠN XUÂN 58
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân . 58
3.1.1. Những ưu điểm đạt được . 58
3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục . 63
3.2. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân . 67
3.2.1. Kiến nghị về tài khoản kế toán 67
3.2.2. Kiến nghị về sổ sách kế toán 70
3.2.3. Kiến nghị về báo cáo kế toán . 73
3.2.4. Các kiến nghị khác 73
KẾT LUẬN 77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức quản lý Công ty . 6
Sơ đồ 1.2: Quy trình sản xuất của Công ty TNHH thiết bị điện Vạn Xuân 11
Sơ đồ 1.3: Dây chuyền sản xuất dây cáp điện 12
Sơ đồ 1.4: Bộ máy kế toán Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân 13
Sơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung . 17

Biểu 1.1: Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty . 5
Biểu 2.1: Bảng kê xuất -nhập -tồn Nguyên vật liệu quý 3 . 21
Biểu 2.2: Định mức cầu dao cách ly trung thế 22/24KV-NT chém đứng-bệ rời 23
Biểu 2.3: Dự toán sản xuất 24
Biểu 2.4: Bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu 27
Biểu 2.5: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 28
Biểu 2.6: Sổ nhật ký chung . 29
Biểu 2.7: Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 30
Biểu 2.8: Bảng chấm công . 35
Biểu 2.9: Bảng tính lương cho Công nhân sản xuất 36
Biểu 2.10: Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích nộp theo lương. 37
Biểu 2.11: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 39
Biểu 2.12: Sổ nhật ký chung . 40
Biểu 2.13: Bảng tính và phân bổ khấu hao . 45
Biểu 2.14: Sổ tiền gửi ngân hàng . 47
Biểu 2.15: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 48
Biểu 2.16: Sổ nhật ký chung . 49
Biểu 2.17: Sổ cái . 51
Biểu 2.18: Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh dở dang . 53
Biểu 2.19: Thẻ tính giá thành sản phẩm 57
Biểu 3.1: Bảng tính và phân bổ khấu hao . 70
Biểu 3.2: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh - TK1541 . 71
Biểu 3.3: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh - TK1542 . 72
Biểu 3.4: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh - TK1547 . 72


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

GĐ Giám đốc
PGĐ Phó giám đốc
KCS Phòng kiểm tra chất lượng
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
KPCĐ Kinh phí công đoàn
SXKD Sản xuất kinh doanh
HĐ Hợp đồng
TSCĐ Tài sản cố định
BCTC Báo cáo tài chính
TK Tài khoản
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
CN Công nghiệp
CNV Công nhân viên
XDCB Xây dựng cơ bản
VNĐ Việt Nam đồng
GTGT Giá trị gia tăng
CCDC Công cụ dụng cụ
SXC Sản xuất chung
NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp
NCTT Nhân công trực tiếp
ĐĐH Đơn đặt hàng
KH Khấu haoLỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần kinh tế cùng hoạt động, nhất là khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO là thành viên thứ 110, việc tiến hành nghiên cứu thị trường để đưa ra các sản phẩm sản xuất có đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trở thành vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp. Với 2 cách cải thiện sức cạnh tranh là tăng chất lượng giữ nguyên giá cả, cách này khó lôi kéo khách hàng tiềm năng nếu như họ chưa bao giờ sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Vậy cách thứ 2 là giữ nguyên chất lượng và hạ giá thành. Cách này có tính khả quan nhiều hơn, không chỉ góp phần lưu giữ khách hàng truyền thống, mà còn tạo sức hấp dẫn đối với khách hàng tiềm năng.
Để chiếm lĩnh thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ cần tiện dụng, mẫu mã đẹp, chất lượng cao . mà giá bán phải phù hợp với túi tiền người tiêu dùng. Do đó biện pháp cạnh tranh cơ bản là hạ giá thành sản phẩm. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu quan trọng không những của doanh nghiệp mà còn là vấn đề của toàn xã hội.
Để hạ giá thành sản phẩm thì phương pháp hiệu quả nhất là doanh nghiệp phải tiết kiệm được chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất cao hay thấp, tăng hay giảm phản ánh kết quả quản lý, sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn. Do đó bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những bộ phận kế toán quan trọng nhất trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
Tổ chức hợp lý, khoa học kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có tác dụng đảm bảo cung cấp một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc xác định đúng kết quả SXKD. Mặt khác, dựa vào các tài liệu tập hợp chi phí, doanh nghiệp tiến hành phân tích, đánh giá từ đó đưa ra các phương án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng chi phí cho doanh
nghiệp. Chính việc nhận thức được tầm quan trọng của việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm như vậy, nên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt là các anh chị Phòng kế toán, cùng sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang, em đã đi sâu tìm hiểu và mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Kết cấu chuyên đề của em gồm 3 chương:
vCHƯƠNG 1: Tổng quan về Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân
vCHƯƠNG 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân
vCHƯƠNG 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn em – PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang đã tận tình bảo ban và chỉnh sửa những thiết sót để em hoàn thành chuyên đề.
Em xin gửi tới Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân cùng toàn thể cô chú, anh chị trong Công ty lời cảm ơn chân thành nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập. Em xin cảm ơn anh chị trong phòng kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ em trong việc cung cấp và giải thích số liệu để em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuâ sẽ giúp ích cho bạn.