Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6. 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần VINACONEX 6 2
1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần VINACONEX 6. 3
1.3. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 6
1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty VINACONEX 6. 6
1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty. 6
1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 9
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6. 16
2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6. 16
2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVL) 17
2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT) 24
2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung (CPSXC) 34
2.1.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công (CPSDMTC) 48
2.1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 54
2.2. Phương pháp xác định CPSX sản phẩm dở dang cuối kỳ của Công ty 58
2.2.1. Sản phẩm dở dang cuối kỳ (SPDD cuối kì) 58
2.2.2. Phương pháp xác định SPDDCK 58
2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm của Công ty. 59
2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm 59
2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 60


Chương 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6. 62
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6. 62
3.1.1. Ưu điểm 62
3.1.2. Tồn tại 64
3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6. 65
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán. 66
3.2.2. Kiến nghị về hệ thống tài khoản. 69
3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toán và báo cáo kế toán. 69
3.2.4. Các kiến nghị khác. 70
KẾT LUẬN 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ
Trang
Sơ đồ
Sơ đồ 1.1 – Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty cổ
phần Vinaconex 6
Sơ đồ 1.2 - Sơ đồ tổ chức bộ mày kế toán của Công ty Cổ phần VINACONEX6
Sơ đồ 1.3 – Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi
Sơ đồ 2.1 – Sơ đồ hạch toán chi phí NVLTT
Sơ đồ 2.2 – Sơ đồ hạch toán chi phí NCTT
Sơ đồ 2.3 – Sơ đồ hạch toán chi phí SXC
Sơ đồ 2.4 – Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
Sơ đồ 2.5 – Sơ đồ tổng hợp sản xuất
Sơ đồ 2.6 – Sơ đồ hạch toán lập quỹ SCL
Biểu đồ
Biểu 2.1 - Sổ chi tiết TK 621
Biểu 2.2 - Nhật ký chung
Biểu 2.3 – Sổ Cái TK 621
Biểu 2.4 - Hợp dồng làm khoán
Biểu 2.5 - Giấy đề nghị tạm ứng
Biểu 2.6 - Phiếu chi
Biểu 2.7 - Sổ chi tiết hợp đồng TK 334
Biểu 2.8 - Sổ chi tiết hợp đồng TK 622
Biểu 2.9 - Sổ nhật ký chung
Biểu 2.10 - Sổ cái TK 622
Biểu 2.11 - Bảng chấm công
Biểu 2.12 - Bảng thanh toán lương văn phòng
Biểu 2.13 - Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
Biểu 2.14 - Bảng phân bổ BHXH, BHYT
Biểu 2.15 - Sổ chi tiết hợp đồng TK 627
Biểu 2.16 - Sổ nhật ký chung
Biểu 2.17 - Sổ Cái TK 621
Biểu 2.18 - Bảng khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC
Biểu 2.19 - Sổ chi tiết hợp đồng TK 623
Biểu 2.20 - Sổ nhật ký chung
Biểu 2.21 - Sổ Cái TK 623
Biểu 2.22 - Sổ chi tiết hợp đồng TK 154
Biểu 2.23 - Sổ Cái TK 154
Biểu 2.24 - Bảng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Biểu 2.25 - Bảng tập hợp chứng từ
Biểu 2.26 - Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BCTC : Báo cáo tài chính
BHXH : Bảo hiểm xã hội
BHYT : Bảo hiểm y tế
CCDC : Công cụ dụng cụ
CP : Chi phí
CPQL : Chi phí quản lý
CPSX : Chi phí sản xuất
CT : Chứng từ
ĐVT : Đơn vị tính
k/c : Kết chuyển
KPCĐ : Kinh phí công Đoàn
MTC : Máy thi công
NCTT : Nhân công trực tiếp
NVL : Nguyên vật liệu
NVLTT : Nguyên vật liệu trực tiếp
SL : Số lượng
SPDDCK : Sản phẩm dở dang cuối kỳ
SXC : Sản xuất chung
VL : Vật liệu
TC- KT : Tài chính - Kế toán

LỜI MỞ ĐẦU Khác với các ngành sản xuất kinh doanh thông thường trong nền kinh tế hiện nay, ngành xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng, mang tính chất công nghiệp, nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền KTQD.
Nắm bắt được tầm quan trọng của ngành XDCB, Tổng công ty VINACONEX nói chung và Công ty Cổ phần VINACONEX 6 nói riêng đã không ngừng cố gắng phấn đấu trong suốt nhiều năm qua, nhằm cung cấp những sản phẩm xây lắp đảm bảo chất lượng và uy tín. Và để đứng vững trên thương trường cạnh tranh ngày một gay gắt và khốc liệt giữa các doanh nghiệp xây lắp khác trong cùng một địa bàn, cùng một lãnh thổ Công ty luôn luôn quan tâm đến vấn đề giảm thiểu chi phí để hạ giá thành sản phẩm xây lắp là các công trình và hạng mục công trình. Tuy nhiên, mặc dù đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi những rủi ro trong quá trình thi công do đặc điểm riêng của sản phẩm xây lắp, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty.
Chuyên đề với đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6” sẽ cho thấy thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty và qua đó đưa ra những phương hướng hoàn thiện để giúp công ty có thể xác định một cách chính xác hơn chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp, qua đó các nhà quản lý đưa ra được những biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi phí và giảm giá thành sản phẩm. Chuyên đề bao gồm các nội dung:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần cổ phần VINACONEX 6
Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6 sẽ giúp ích cho bạn.