Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng 201 - Tổng Công ty xây dựng Bạch ĐằngMỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG 201 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 3
1.1: Quá trình hình thành và phát triển. 3
1.2: Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 4
1.3: Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 6
1.4: Tổ chức công tác kế toán của công ty xây dựng 201. 8
1.4.1: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 8
1.4.2: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 10
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 201. 16
2.1: Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 16
2.2:Kế toán chi phí sản xuất 17
2.2.1:Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT). 17
2.2.2: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT). 28
2.2.3: Kế toán chi phí sử dụng máy thi công (MTC). 41
2.2.4: Kế toán chi phí sản xuất chung (CPSXC). 49
2.2.5: Tổng hợp chi phí sản xuất 53
2.3: Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm dở dang (SPDD). 55
2.4: Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 56
2.5: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch dự toán chi phí 60
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 201. 62
3.1: Đánh giá chung về công tác quản lý và công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 201. 62
3.1.1:Ưu điểm . 62
3.1.2: Tồn tại 67
3.2:Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201 70
3.2.1:Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 70
3.2.2:Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201. 71
3.2.2.1:Hoàn thiện về chứng từ kế toán. 71
3.2.2.2:Kiến nghị về tài khoản. 74
3.2.2.3:Kiến nghị về sổ sách kế toán. 74
3.2.2.4:Kiến nghị về báo cáo kế toán. 76
3.2.2.5:Các kiến nghị khác. 78
3.3: Điều kiện để thực hiện các kiến nghị 81
KẾT LUẬN 83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, BIỂU MẪU

Bảng1.1: Các chỉ tiêu tài chính của công ty xây dựng 201 qua các năm
Sơ đồ 1.1: Sơ đổ tổ chức bộ máy quản lý
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy kế toán
Sơ đồ 1.3: Qui trình ghi sổ ở công ty
Biểu số 2.1: Giấy đề nghị tạm ứng
Biểu số 2.2: Phiếu chi
Biểu số 2.3: Hóa đơn giá trị gia tăng
Biểu số 2.4: Phiếu nhập kho
Biểu số 2.5: Phiếu xuất kho
Biểu số 2.6: Bảng kê nhập
Biểu số 2.7: Bảng kê xuất
Biểu số 2.8: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
Biểu số 2.9: Sổ chi tiết TK 621-CPNVLTT
Biểu số 2.10: Sổ Nhật ký chung
Biểu số 2.11: Sổ Cái TK 621-CPNVLTT
Biểu số 2.12: Bảng chấm công
Biểu số 2.13: Bảng thanh toán tiền lương gián tiếp
Biểu số 2.14: Hợp đồng giao khoán
Biểu số 2.15: Bản nghiệm thu khối lượng thực hiện
Biểu số 2.16: Bảng thanh tóan thành tiền của khối lượng thực hiện
Biểu số 2.17: Bảng thanh toán tiền lương trực tiếp
Biểu số 2.18: Bảng tính và phân bổ tiền lương
Biểu số 2.19: Sổ chi tiết TK 622- CPNCTT
Biểu số 2.20: Sổ Cái TK 622- CPNCTT
Biểu số 2.21: Bảng tính và trích khấu hao máy thi công
Biểu số 2.22: Hợp đồng thuê máy
Biểu số 2.23: Sổ chi tiết TK 623-CPSDMTC
Biểu số 2.24: Sổ Cái TK 623-CPSDMTC
Biểu số 2.25: Bảng tính và trích khấu hao TSCĐ phục vụ cho sản xuất chung
Biểu số 2.26: Sổ chi tiết TK 627-CPSXC
Biểu số 2.27: Sổ Cái TK 627-CPSXC
Biểu số 2.28: Sổ chi tiết TK 154-CPSXKDDD
Biểu số 2.29: Sổ Cái TK 154-CPSXKDDD
Biểu số 2.30: Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp
Biểu số 2.31: Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm công trình
Bảng 2.1: Bảng phân tích chi phí
Biểu số 3.1: Biên bản giao nhận vật tư
Biểu số 3.2: Biên bản kiểm kê và đánh giá trị phế liệu thu hồi
Biểu số 3.3: Nhật trình máy thi công
Sơ đồ 3.1: Quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung
Biểu số 3.4: Sổ Nhật ký mua hàng
Sơ đồ 3.2: Mối quan hệ giữa chức năng quản trị và các khâu công việc của kế toán quản trị


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng 201 - Tổn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng 201 - Tổn sẽ giúp ích cho bạn.