Hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà NộiPHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU . 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI . 5
Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội
5
1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội 10
1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 10
1.2.2 Vốn kinh doanh 10
1.3- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội . 11
1.4 Tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần Cồn Rượu 18
1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty . 18
1.4.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty . 23
1.4.2.1 Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty . 23
1.4.2.2 Tổ chức vận dụng chứng từ . 24
1.4.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 25
1.4.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán 25
1.4.2.5 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 27
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI 29
2.1 Những vấn đề chung về tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Cồn Rưọu Hà Nội 29
2.1.1 Đặc điểm của sản phẩm kinh doanh và thị trường bán hàng của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội . 29
2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội . . 30
2.2 Hạch toán tiêu thụ tại Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội 34
2.3 Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công ty . 37
2.3.1 Các phương thức tiêu thụ tại Công ty cổ phẩn Cồn Rượu Hà Nội 38
2.3.2 Tài khoản sử dụng kế toán tiêu thụ sản phẩm 39
2.3.3 Trình tự hạch toán . 39
CHƯƠNG III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI 54
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ sản phẩm ở Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội 54
3.1.1 Những ưu điểm 54
3.1.2 Những tồn tại 56
3.2 Những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phẩn Cồn Rượu Hà Nội 58
3.2.1 Kiến nghị về hệ thống tài khoản kế toán 58
3.2.2 Kiến nghị về hệ thống sổ kế toán 59
3.2.3 Kiến nghị về cách xác định giá vốn hàng bán 61
3.2.4 Một số kiến nghị khác 61
KẾT LUẬN . 63
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 64


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán Tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán Tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.