Công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán & Kiểm toán AASCMỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC SƠ ĐỒ 4
LỜI MỞ ĐẦU 5
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) 8
1.1. Một vài nét cơ bản về công ty: 8
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 9
1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty AASC. 10
1.4. Một số kết quả đạt được trong những năm gần đây. 12
1.5. Quy trình kiểm toán. 15
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY AASC 23
2.1. Quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại AASC 23
2.1.1 Quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại AASC 23
2.1.2 Vai trò của công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại AASC. 24
2.2 Thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty AASC. 25
2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán. 25
2.2.1.1. Gửi thư chào hàng. 25
2.2.1.2 Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm toán. 26
2.2.1.3 Lựa chọn nhóm kiểm toán. 31
2.2.1.4 Thiết lập các điều khoản trong hợp đồng kiểm toán. 31
2.2.2 Lập kế hoạch chiến lược và kế hoạch kiểm toán cụ thể. 31
2.2.2.1 Thu thập thông tin KH 32
2.2.2.2 Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của KH 33
2.2.2.3 Tìm hiểu hệ thống KSNB của KH 36
2.2.2.4 Thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ. 45
2.2.2.5 Đánh giá trọng yếu và rủi ro. 48
2.2.3 Thiết kế chương trình kiểm toán. 50
2.2.3.1 Tổng hợp các rủi ro kiểm toán có thể xảy ra và sai sót tiềm tàng tương ứng. 56
2.2.3.2 Xác định phương pháp kiểm toán. 58
2.2.3.3 Tổng hợp và phổ biến kế hoạch kiểm toán. 59
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC. 61
3.1 Đánh giá về công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại công ty. 61
3.1.1 Đánh giá về quy định lập kế hoạch kiểm toán. 61
3.1.2 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán chiến lược và lập kế hoạch kiểm toán tổng thể 63
3.1.2.1 Tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB 63
3.1.2.2 Đánh giá rủi ro. 64
3.1.2.3 Các thủ tục phân tích. 65
3.1.3 Giai đoạn thiết kế chương trình kiểm toán. 66
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty. 66
3.2.1 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán chiến lược và lập kế hoạch kiểm toán tổng thể. 66
3.2.2 Hoàn thiện việc đánh giá hệ thống KSNB trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 68
3.2.3 Hoàn thiện việc thiết kế chương trình kiểm toán. 69
KẾT LUẬN 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
PHỤ LỤC 72

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
AASC Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC
BCTC Báo cáo tài chính
CKĐTDH Các khoán đầu tư dài hạn
CKĐTNH Các khoán đầu tư ngắn hạn
CNVC Công nhân viên chức
DN Doanh nghiệp
GLV Giấy làm việc
GTGT Thuế giá trị gia tăng
GTGT Giá trị gia tăng
HĐQT Hội đồng quản trị
KH Khách hàng
KSNB Kiểm soát nội bộ
KTV Kiểm toán viên
NSNN Ngân sách Nhà nước
SPDD Sản phẩm dở dang
TGNH Tiền gửi ngân hàng
TNDN Thu nhập DN
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ Tài sản cố định
TSLĐ Tài sản lưu động
XDCB Xây dựng cơ bản
DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Bảng kết quả đánh giá rủi ro tổng quát 29
Bảng 2.2. Tóm tắt đặc điểm của công ty Cổ phần XYZ. 34
Bảng 2.3. Tóm tắt đặc điểm của công ty TNHH ABC 35
Bảng 2.4. Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống KSNB của khoản mục tiền. 37
Bảng 2.5. Phân tích bảng cân đối kế toán của công ty A 46
Bảng 2.6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ABC 49
Bảng 2.7. Ước lượng ban đầu về mức trọng yếu tại Công ty ABC 50
Bảng 2.8. Chương trình kiểm toán khoản phải thu KH 52DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Các giai đoạn của quy trình kiểm toán BCTC tại AASC 23
Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty XYZ. 39
Sơ đồ 2.3. Trình tự ghi sổ của công ty XYZ. 40
Sơ đồ 2.4. Trình tự thiết kế khảo sát chi tiết số dư tài khoản các khoản phải thu trên BCTC 57


Xem Thêm: Công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chí sẽ giúp ích cho bạn.