Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy cơ khí 120LỜI NÓI ĐẦU

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất chi phí về lao động là một trong các yếu tố cơ bản cấu thành lên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đề ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, lấy lợi nhuận cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện nâng cao tinh thần, vật chất cho công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp.
Việc đảm bảo lợi ích của con người lao động là một trong những động lực cơ bản trực tiếp khuyến khích mọi người đem hết khả năng của mình nỗ lực phấn đấu sáng tạo trong sản xuất một trong những công cụ hiệu quả nhất nhằm đảm bảo các điều kiện trên đó là hình thức trả lương cho người lao động.
Tiền lương là một trong những khoản chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm, cho nên công tác tiền lương là vấn đề cần được quan tâm. Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cung cấp những thông tin cần thiết cho công tác hạch toán kinh tế. Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chế độ tiền lương tính theo sản phẩm đang được thực hiện ở một số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Trong nội dung làm chủ của người lao động về mặt kinh tế, Vấn đề cơ bản là làm chủ trong việc phân phối sản phẩm xã hội nhằm thực hiện đúng nguyên tắc " phân phối theo lao động "
Do vậy nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tăng thu nhập cho người lao động theo nguyên tắc phân phối trong xã hội chủ nghĩa, làm theo năng lực, hưởng theo lao động.

Nên em đã mạnh dạn chọn đề tài: "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy cơ khí 120". Với sự giúp đỡ tạo điều kiện của Ban Lãnh Đạo Nhà máy và các anh chị trong phòng kế toán tài vụ của nhà máy em đã hoàn thành chuyên đề này.
Nội dung chuyên đề gồm ba phần chính ngoài lời mở đầu:
Chương I: Tổng quan về nhà máy cơ khí 120
Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy cơ khí 120
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán lao động- tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy cơ khí 120.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ 120. 3
1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY CK120 3
1.1. Quá trình hình thành Nhà máy cơ khí 120. 3
1.2. Các giai đoạn phát triển của nhà máy. 5
1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy trong một vài năm vừa qua 6
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Nhà máy cơ khí 120. 8
3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhà máy cơ khí 120. 11
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Nhà máy cơ khí 120. 13
4.1.Tổ chức bộ máy kế toán. 13
4.2. Đặc điểm của công tác kế toán. 16
4.3. Các phương pháp kế toán áp dụng tại nhà máy cơ khí 120. 18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ 120. 21
1. Tình hình về lao động và tiền lương tại nhà máy. 21
1.1. Lao động. 21
1.2. Tiền lương. 21
3. Hạch toán ban đầu. 25
3.1. Tại phân xưởng và các phòng ban. 25
2.2. Ở phòng kế toán. 43
3.3. Các tài khoản sử dụng. 45
3.4. Phương pháp kế toán các khoản trích theo lương tại Nhà máy cơ khí 120 47
3.5. Sổ sách kế toán. 49
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG- TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ 120. 56
1. Đánh giá chung công tác quản lý lao động tại nhà máy cơ khí 120 56
2. Hoàn thiện kế toán lao động theo tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy. 57
3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp : 57
KẾT LUẬN 61


Xem Thêm: Thực trạng & Giải pháp hoàn thiện Kế toán lao động tiền lương & các khoản trích theo lương tại Nhà m
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng & Giải pháp hoàn thiện Kế toán lao động tiền lương & các khoản trích theo lương tại Nhà m sẽ giúp ích cho bạn.