Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng ThiMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRÀNG THI 3
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 3
1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2005 – 2006. 5
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 8
1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 10
1.4.1. Ngành nghề kinh doanh. 10
1.4.2. Quá trình mua bán hàng hoá. 11
2. Tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán. 12
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 12
2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 16
CHƯƠNG II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI 20
1. Quy trình ghi sổ hạch toán xác định kết quả kinh doanh. 20
2. Kế toán quá trình tiêu thụ hàng hoá. 21
2.1. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. 21
2.2. Các phương thức bán hàng. 22
2.2.1. Phương thức bán hàng trực tiếp. 22
2.2.2. Phương thức gửi hàng đi bán. 25
2.2.3. Phương thức đại lý, ký gửi. 28
3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 37
3.1. Kế toán chi phí bán hàng. 37
3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 40
3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 44
CHƯƠNG III. MỘT SỐ NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRÀNG THI 50
1. Một số nhận xét 50
1.1. Nhận xét về hệ thống bộ máy quản lý và bộ máy kế toán. 50
1.2. Nhận xét về tình hình hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 52
1.2.1. Ưu điểm 52
1.2.2. Nhược điểm 53
2. Một số ý kiến đề xuất 54
2.1. Về tình hình chung: 54
2.2. Về phương pháp hạch toán và tổ chức công tác kế toán. 54
2.3. Kết hợp phần mềm kế toán phục vụ quá trình hạch toán. 55
KẾT LUẬN 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
PHỤ LỤC 60


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Thư sẽ giúp ích cho bạn.