Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt NamMỤC LỤC


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG, BIỂU
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
I.Thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam .2
1.Tổng quan về Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 2
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty: . 6
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: 9
1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty: 11
1.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty: . 11
1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty: . 13
2.Thực trạng công tác tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam: .18
2.1.Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm và chi phí bán hàng của Công ty . 18
2.2.Hạch toán doanh thu tiêu thụ 20
2.3.Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 28
2.3.1.Chiết khấu bán hàng 28
2.3.2.Giảm giá hàng bán .29
2.4.Hạch toán thanh toán với khách hàng 29
2.5.Hạch toán giá vốn hàng bán .35
2.6.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm .40
2.6.1.Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 40
2.6.2.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ: .46
II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty 51
1. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ tại Công ty trong ba năm gần đây 51
2.Những ưu điểm đạt được trong công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty 52
3.Những tồn tại và giải pháp đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty .54
3.1.Về tài khoản sử dụng: . 54
3.2.Về phương pháp hạch toán: . 56
3.2.1.Về hạch toán các khoản dự phòng 56
3.2.2.Về các khoản giảm trừ doanh thu: . 60
3.2.3.Về sổ sách kế toán: 60
3.2.4.Về công tác kế toán quản trị: . 61
3.2.5.Về báo cáo kế toán: . 61
4.Một số đề xuất đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ cho Công ty .62
KẾT LUẬN .65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chi phí quản lý doanh nghiệp : CP QLDN
Doanh nghiệp : DN
Hàng tồn kho : HTK
Hành chính nhân sự : HCNS
Hoạt động kinh doanh : HĐKD
Ngân sách Nhà nước : NSNN
Tài khoản : TK
Tài sản cố định : TSCĐ
Thuế giá trị gia tăng : Thuế GTGT
Trách nhiệm hữu hạn : TNHH
Trưởng phòng sản xuất : TPSX
Việt Nam : VN

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG, BIỂU
Trang
Ø Danh mục sơ đồ:
Sơ đồ 01. Mô hình tổ chức bộ phận theo chức năng của Công ty .6
Sơ đồ 02. Quy trình sản xuất 10
Sơ đồ 03.Tổ chức bộ máy kế toán .12
Sơ đồ 04. Quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung 16
Sơ đồ 05: Sơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ bán hàng 21
Ø Danh mục bảng:
Bảng 01.Tình hình hoạt động của công ty trong 3 năm gần đây 4
Bảng 02. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty 5
Bảng 03. Vốn góp của các thành viên trong điều lệ Công ty 7
Bảng 04. Phân tích tình hình nợ phải thu khách hàng của Công ty .57
Bảng 05- Mức trích lập dự phòng .58
Ø Danh mục biểu đồ:
Biểu đồ 01- Biểu đồ doanh thu-Tổng vốn .5
Biểu đồ 02- Biểu đồ lợi nhuận gộp .51
Ø Danh mục biểu:
Biểu 01- Hoá đơn GTGT .23
Biểu 02- Sổ chi tiết doanh thu bán hàng 24
Biểu 03- Báo cáo tiêu thụ 25
Biểu 04- Sổ nhật ký chung .26
Biểu 05- Sổ cái doanh thu bán hàng 27
Biểu 06- Giấy báo có 31
Biểu 07-Sổ chi tiết tài khoản phải thu khách hàng .32
Biểu 08-B ảng tổng hợp chi tiết thanh toán với khách hàng .33
Biểu 09-Sổ cái tài khoản Phải thu khách hàng .34
Biểu 10-Phiếu xuất kho 36
Biểu 11-Sổ chi tiết tài khoản Giá vốn hàng bán .37
Biểu 12-Bảng tổng hợp nhập-xuất tồn 38
Biểu 13-Sổ cái tài khoản Giá vốn hàng bán .39
Biểu 14-Phiếu chi 43
Biểu 15-Sổ chi tiết tài khoản chi phí QLDN .44
Biểu 16-Sổ cái tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp 45
Biểu 17-Sổ chi tiết tài khoản xác định kết quả kinh doanh .47
Biểu 18-Sổ cái tài khoản xác định kết quả kinh doanh .48
Biểu 19 -Báo cáo kết quả kinh doanh .49
LỜI MỞ ĐẦU
Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng và là hoạt động quan trọng của quá trình kinh doanh nên có tính độc lập cao. Mọi giai đoạn khác của quá trình kinh doanh đều phải phù hợp với nhu cầu tiêu thụ. Vấn đề đặt ra cho các người quản lý là làm thế nào để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung? Để trả lời câu hỏi này, trước hết, nhà quản trị phải xem xét và đánh giá tình hình, khả năng tiêu thụ để tính toán được tốc độ tăng trưởng của đơn vị trên cơ sở nền tảng thông tin do kế toán cung cấp. Đây là nguồn dữ liệu trung thực, khách quan nhất, không thể thiếu cho việc ra quyết định quản lý có hiệu quả nhằm nâng cao doanh số và gia tăng lợi nhuận cho đơn vị. Với ý nghĩa đó, công tác kế toán tiêu thụ giữ vai trò to lớn trong các DN và nền kinh tế quốc dân. Do vậy, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài chuyên đề thực tập của mình là:
Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam.
Với khuôn khổ của của chuyên đề thực tập, tôi đi sâu vào trình bày 2 phần chính:
I.Thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Nam
II.Một số đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty
Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với môi trường thực tế cho nên mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và thu thập thông tin song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và bạn bè để giúp tôi hoàn thiện bản chuyên đề này.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán Kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán Kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TN sẽ giúp ích cho bạn.