Kế toán NVL may tại công ty Thanh Hà -Cục Hậu CầnMỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục sơ đồ
Danh mục bảng biểu Trang
Lời nói đầu 1

Phần 1: Những đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của công ty Thanh Hà . 2- 19
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thanh Hà . 2- 4
1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thanh Hà 5-7
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Thanh Hà . 7- 10
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty Thanh Hà 10- 13
1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Thanh Hà 13- 19
1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng của công ty . 13- 14
1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toán . 14- 16
1.5.3. Hệ thống tài khoản kế toán 16
1.5.4. Hệ thống sổ kế toán 16- 19
1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán . 19

Phần 2: Thực trạng kế toán NVL tại công ty Thanh Hà 20- 48
2.1. Đặc điểm, phân loại và quản lý NVL tại công ty Thanh Hà 20- 21
2.1.1. Đặc điểm NVL tại công ty Thanh Hà 20
2.1.2. Phân loại NVL tại công ty Thanh Hà 20
2.1.3. Công tác quản lý NVL tại công ty Thanh Hà . 20- 21
2.2. Tính giá NVL tại công ty Thanh Hà 21-22
2.2.1. Tính giá NVL nhập kho . 21
2.2.2. Tính giá NVL xuất kho 22
2.3. Chứng từ và kế toán chi tiết NVL tại công ty Thanh Hà 22-27
2.4. Kế toán tổng hợp NVL tại công ty Thanh Hà . 37-49


Phần 3: Hoàn thiện kế toán NVL tại công ty Thanh Hà 50-63
3.1. Đánh giá thực trạng NVL tại công ty Thanh Hà 50
3.1.1. Ưu điểm 51-53
3.1.2. Những tồn tại . 54-55
3.2.Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán NVL tại công ty Thanh Hà . 55-56
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán NVL tại công ty Thanh Hà 56-66
KẾT LUẬN . 66
Danh mục tài liệu tham khảo 67DANH MỤC VIẾT TẮT

- Bảo hiểm xã hội - BHXH
- Cán bộ, công nhân viên - CB- CNV
- Chi phí - CF
- Chiết khấu thương mại - CKTM
- Công cụ, dụng cụ – CCDC
- Giá trị gia tăng - GTGT
- Kê khai thường xuyên - KKTX
- Kết chuyển - K/C
- Kiểm kê định kỳ - KKĐK
- Nguyên, vật liệu - NVL
+ Vật liệu chính - VLC
+ Vật liệu phụ - VLP
- Nhật ký- chứng từ - NKCT
- Tài khoản - TK
- Tài sản cố định - TSCĐ
- Sản xuất, kinh doanh - SX - KD
- Xây dựng cơ bản - XDCB

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Trang
Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình công nghệ may đo lẻ . 5
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ quy trình công nghệ may hàng loạt 6
Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 7
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty . 10
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty . 13
Sơ đồ 1.6: Sơ đồ luân chuyển chứng từ . 16
Sơ đồ 2.7: Trình tự hạch toán chi tiết NVL may tại công ty Thanh Hà . 39
Sơ đồ 2.8: Sơ đồ hạch toán tổng hợp NVL may tại công ty Thanh Hà . 48
Sơ đồ 2.9: Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX . 50


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Trang
Biểu đồ 1.1: Kết quả thực hiện 1 số chỉ tiêu chủ yếu 4
Biểu đồ 2.1a: Hoá đơn giá trị gia tăng 24
Biểu đồ 2.1b: Hoá đơn giá trị gia tăng . 25
Biểu đồ 2.2: Biên bản kiểm nghiệm vật tư . 26
Biểu đồ 2.3: Phiếu nhập kho 27
Biểu đồ 2.4: Phiếu nhập kho 28
Biểu đồ 2.5: Phiếu xuất kho 30
Biểu đồ 2.6: Phiếu xuất kho 31
Biểu đồ 2.7: Thẻ kho . 33
Biểu đồ 2.8: Sổ chi tiết NVL chính – TK 1521 . 34
Biểu đồ 2.9: Bảng tổng hợp vật liệu . 35
Biểu đồ 2.10: Báo cáo nhập- xuất- tồn 36
Biểu đồ 2.11: Nhật ký chứng từ số 2 39
Biểu đồ 2.12: Sổ chi tiết công nợ 40
Biểu đồ 2.13: Nhật ký chứng từ số 5 41
Biểu đồ 2.14: Sổ cái TK 331 . 42
Biểu đồ 2.15: Bảng phân bổ NVL- CCDC . 43
Biểu đồ 2.16: Bảng kê số 3 . 44
Biểu đồ 2.17: Nhật ký chứng từ số 7 45
Biểu đồ 2.18: Sổ cái TK 152 . 46LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu hàng đầu là tối đa hoá lợi nhuận và Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần cũng không nằm ngoài mục đích đó. Để đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận thì nhiệm vụ đặt ra cho các nhà quản lý luôn tìm tòi tất cả các biện pháp tối ­ưu nhất để giảm bớt chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Chi phí NVL là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, nó chiếm tỷ trọng khá cao trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp vì vậy chỉ cần có một biến động nhỏ về chi phí NVL cũng ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy tổ chức hạch toán NVL tốt sẽ góp phần đảm bảo tốt công tác quản lý. Sử dụng tốt hợp lý NVL sẽ tránh được tình trạng thua lỗ và góp phần tăng lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.
Qua thời gian thực tập tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần, kết hợp với những kiến thức đã học ở trường và được sự hướng dẫn của thầy giáo TRẦN QUÝ LIÊN cũng như các anh chị ở phòng Tài chính –kế toán của công ty em mạnh dạn lựa chọn đề tài ‘’Kế toán NVL may tại công ty Thanh Hà -Cục Hậu Cần ‘’
Do thời gian có hạn và trình dộ còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định ,em mong nhận được sự góp ý của Thầy giáo hướng dẫn để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Chuyên đề được bố cục thành 3 phần chính
Phần1: Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty Thanh Hà-Cục Hậu Cần
Phần 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thanh Hà-Cục Hậu Cần
Phần 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thanh Hà- Cục Hậu Cần


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần sẽ giúp ích cho bạn.