Kế toán Phân tích & Phân tích kinh doanhLờI Mở ĐầU
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt nam không ngừng phát triển và đã được nhiều thành tựu nhất định.
Các Doanh nghiệp có quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh .Các doanh nghiệp có vai trò mới ,vị trí mới và cơ chế hoạt động mới trong nền kinh tế thị trường.Để thoả mãn yêu cầu mới của cơ chế quản lý,hệ thống kế toán ở việt nam đã có những cải cách và chuyển đổi quan trọng vì vậy phân tích tình hình tài chính là công cụ chủ yếu để điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp nhằm đạt được kế hoạch mà doanh nghiệp đã đề,giúp cán bộ quản lý giải quyết đúng đắn kết quả thực hiện nhiệm vụ,thấy được nguyên nhân chủ quan và khách quan làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh
Hơn nữa, trong bối cảch của nền kinh tế hiện nay, để kinh doanh ngày càng có hiệu quả, tồn tại bền vững trong nền kinh tế thị trường thì mỗi doanh nghiệp phải xây dựng phương hướng,chiến lược kinh doanh và mục tiêu trong tương lai.Đứng trước hàng loạt chiến lược đặt ra đồng thời doanh nghiệp phải đối diện với những rủi ro.
Bên cạnh đó một doanh nghiệp ko thể thiếu thông tin kế toán, một phần quan trọng và cần thiết đối với các nhà quản lý. Bất kỳ nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào từ một tổ hợp công nghiệp đến một cửa hàng thực phẩm đều phải dựa vào thông tin của kế toán để quản lý,điều hành,kiểm soát và ra quyết định kinh tế.
Công tác kế toán có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Một trong những biện pháp lâu dài để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


LờI Mở ĐầU 1
PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH 2
I.Những Vấn Đề Chung Về Kế Toán. 2
A.Khái niẹm về kế toán. 2
B.Vai trò của kế toán. 2
C. Nguyên tăc kế toán. 3
D.Đối tượng của kế toán. 4
a; Tài sản. 4
b; Nguồn vốn. 5
II.Nhửừng Vaỏn ẹeà Chung Veà Phaõn Tớch Kinh Doanh. 5
A.Khaựi nieọm veà phaõn tớch kinh doanh. 5
1: Khái niệm về phân tích kinh doanh. 5
2:Chức năng của phân tích hoạt động. 6
3 : Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh. 6
4:Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh. 6
5: Phân tích tình hình tài chính. 6
PHẦNII: GIỚI THIỆU TÀI LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH 8
I: Bảng tổng kết tài sản. 8
II: Các nghiệp vụ tài chính phát sinh tháng 10 năm 2006. 9
Kết luận. 28


Xem Thêm: Kế toán Phân tích & Phân tích kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán Phân tích & Phân tích kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.