Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần May 19 - Nghiệp vụLỜI MỞ ĐẦU

Năm 2006 Việt Nam gia nhập WTO- tổ chức thương mại quốc tế, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế của nước ta. Và cũng là thách thức cho chúng ta phải làm sao để có thể hoà nhập được với nhũng sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt trên thị trường quốc tế.
Mỗi một thành phần trong nền kinh tế là một nhân tố để đưa đất nước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Cho nên mỗi một tổ chức, doanh nghiệp đều phải cố gắng tìm ra được chiến lược kinh doanh phù hợp với mình để có tạo cho công ty có chỗ đứng trên thị trường, ngày càng phát triển và vượt qua lãnh thổ quốc gia, mở rộng ra thị trường quốc tế.
Trong doanh nghiệp sản xuất, kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh là thước đo chủ yếu để đo lường sự lớn mạnh, phát triển của doanh nghiệp và khâu tiêu thụ thành phẩm chính là sự sống còn của doanh nghiệp. Vì có doanh thu thì doanh nghiệp mới có thể tái sản xuất, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho nên để thành phẩm được tiêu thụ nhanh thì doanh doanh nghiệp cần có một chiến lược kinh doanh, tiếp thị thật tốt.
Để giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh trôi chảy và thuận lợi thì kế toán đóng vai trò là một công cụ quản lý sắc bén và đắc lực ở các doanh nghiệp. Công tác kế toán gồm có nhiều khâu, nhiều bộ phận khác nhau nhưng giũa chúng có mối quan hệ biện chứng và mật thiết với nhau. Trong đó kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm là một mắt xích quan trọng không thể thiếu được. Bởi nó phản ánh, giám đốc tình hình biến động của thành phẩm, quá trình tiêu thụ và xác định kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, thông qua sự hướng dẫn của TS.Nguyễn Quang Bính và tập thể các cán bộ, nhân viên trong phòng tài chính- kế toán của công ty cổ phần May 19, em xin được đi sâu, tìm hiểu, nghiên cứu về việc hạch toán “Thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ” của công ty.


Phạm vi thời gian: từ 19/3 đến ngày 8/5.
Phạm vi không gian: công ty cổ phần May 19- bộ Quốc phòng.

Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I: Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán doanh nghiệp
Phần II: Thực tế nghiệp vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm.
Phần III: Đánh giá thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .
Phần I
Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán tại công ty cổ phần May 19 - bộ Quốc phòng 3
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP May 19 3
1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ở công ty May 19 5
1.3 Tìm hiểu chung về công tác kế toán tại đơn vị 5
1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 5
1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 6
1.3.3 Tổ chức bộ máy kế toán 7
Phần II 10
Thực tế nghiệp vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19. 10
2.1 Kế toán thành phẩm 10
2.1.1Đặc điểm của thành phẩm 10
2.1.2 Tính giá thành phẩm 11
2.1.3 Kế toán chi tiết thành phẩm 12
2.1.4 Kế toán tổng hợp thành phẩm 21
2.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng. 24
2.2.1 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19 24
2.2.1.1 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm và chứng từ sử dụng: 24
2.2.1.2 Kế toán chi tiết: 26
2.2.1.3 Kế toán tổng hợp: 27
2.3 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 36
2.3.1 Tài khoản sử dụng 36
2.3.2 Kế toán trên sổ 36
2.3.2.1 Kế toán chi phí bán hàng: 36
2.3.2.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 40
2.3.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng 43
Phần III: 44
Đánh giá thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty cổ phần May19 44 44
1. Đánh giá thực trạng về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19 44
1.1 Đánh giá chung 44
1.2 Những đánh giá cụ thể về kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 45
1.2.1 Về công tác kế toán thành phẩm: 45
1.2.2 Về công tác tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ: 46
2.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty CP May 19. 47
KẾT LUẬN 51


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần May 19 - Nghiệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần May 19 - Nghiệ sẽ giúp ích cho bạn.