Một vài đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần cơ khí điện lực

DANH MỤC BẢNG, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ
Bảng 01: Một số chỉ tiêu kinh tế của Công ty trong những năm gần đây 6Bảng 02: Bảng phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng NVL tại Công ty cổ phần cơ khí điện lực 83
Bảng 03: Bảng dự toán NVL trực tiếp . 87
Đồ thị 01: Tốc độ tăng trưởng của Tổng doanh thu 7
Sơ đồ 01: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần cơ khí điện lực 8
Sơ đồ 02: Quy trình chế tạo kết cấu thép 19
Sơ đồ 03: Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty 21
Sơ đồ 04: Trình tự ghi sổ kế toán nhật ký chứng từ 28
Sơ đồ 05: Trình tự kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Cơ khí điện lực 38
Sơ đồ 06: Quy trình hạch toán chi tiết NVL 39
Sơ đồ 07: Quy trình luân chuyển phiếu nhập kho . 49
Sơ đồ 08: Quy trình luân chuyển Phiếu nhập kho . 59
Sơ đồ số 9: Quy trình hạch toán dự phòng giảm giá HTK 79
Sơ đồ số 10: Sơ đồ lập dự toán chi phí . 80

DANH MỤC BIỂU MẪU
Biểu số 01: Thẻ kho 40
Biểu số 02: Sổ chi tiết NVL . 42
Biểu số 03: Bảng tổng hợp Nhậps – Xuất – Tồn 43
Biểu số 04: Hóa đơn GTGT 45
Biểu số 05: Biên bản giao nhận vật tư . 46
Biểu số 06: Phiếu nhập kho . 47
Biểu số 07: Nhật ký chứng từ số 1 50
Biểu số 08: Nhật ký chứng từ số 2 52
Biểu số 09: Nhật ký chứng từ số 5 54
Biểu số 10: Nhật ký chứng từ số 10 .56
Biểu số 11: Phiếu xuất kho 58
Biểu số 12: Bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 61
Biểu số 13: Nhật ký chứng từ số 7 62
Biểu số 14: Sổ cái tài khoản 152 . 63
Biểu số 15: Biên bản kiểm kê 66
Biểu số 16: Thẻ kho 76
Biểu số 17: Lập định mức vật tư chế tạo kết cấu thép 86

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU . 1
PHẦN I. Tổng quan chung về Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 9
1.1. Lịch sử hình thành. 9
1.1.1. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực. 9
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 9
1.1.3. Sản phẩm chủ yếu: 11
1.1.4. Năng lực sản xuất 12
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 13
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất 20
1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 24
1.5. Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty 27
1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 27
1.5.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 31
PHẦN II. Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty 36
Cổ phần Cơ khí Điện lực 36
2.1 Đặc điểm và yêu cầu quản lý NVL ở Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 36
2.1.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng tới công tác kế toán và quản lý NVL 36
2.1.2 Đặc điểm NVL. 37
2.1.3 Phân loại NVL. 38
2.1.4 Tính giá NVL. 38
2.1.5 Yêu cầu quản lý NVL. 42
2.1.6 Hạch toán chi tiết NVL. 44
2.2. Hạch toán tổng hợp NVL. 50
2.2.1. Hạch toán thu mua và nhập kho NVL. 50
2.2.3. Hạch toán Xuất kho NVL. 63
2.3. Hạch toán thừa, thiếu NVL sau kiểm kê. 70
PHẦN III: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán Nguyên vật liệu và phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 73
3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực. 73
3.1.1 Đánh giá chung về tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực. 73
3.1.2 Đánh giá công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 76
3.2 Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực 78
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán NVL. 78
3.2.2 Nguyên tắc khi hoàn thiện kế toán NVL. 80
3.2.3 Một số đề xuất hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực. 82
3.3 Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng NVL tại Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực. 86
3.3.1 Xét dưới góc độ kế toán tài chính. 86
3.3.2.Xét dưới góc độ kế toán quản trị 91
3.3.Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện. 93
KẾT LUẬN . 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hóa đất nước, góp phần vào sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, bản thân mỗi doanh nghiệp cũng phải hoạt động sao cho có hiệu quả, không ngừng mở rộng quy mô, sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để không chỉ nỗ lực tăng thêm sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải tăng cường công tác quản lý, giám đốc chặt chẽ việc sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn ở tất cả các khâu, các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố không thể thiếu được của quá trình sản xuất kinh doanh. Để hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiến hành được đều đặn, liên tục, phải thường xuyên bảo đảm các loại nguyên vật liệu đủ về số lượng, kịp về thời gian, đúng về phẩm chất, quy cách, chất lượng. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu mà doanh nghiệp đã bỏ ra liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ dịch vụ. Đây là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất sản phẩm. Sản xuất ngày càng được cơ giới hoá, tự động hóa, năng suất lao động được tăng lên không ngừng, dẫn tới sự thay đổi cơ cấu chi phí trong giá thành sản phẩm: tỷ trọng hao phí lao động sống giảm thấp và ngược lại, tỷ trọng lao động vật hóa tăng lên. Vì vậy, vai trò hạch toán nguyên vật liệu ngày càng trở nên quan trọng.
Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, là một doanh nghiệp sản xuất hoạt động trong lĩnh vực cơ khí nên nguyên vật liệu có một ý nghĩa rất quan trọng đối với sản xuất kinh doanh của Công ty. Với khối lượng nguyên vật liệu lớn, đa dạng về chủng loại, được khai thác từ nhiều nguồn khác nhau, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí của Công ty và quyết định giá thành sản phẩm. Một sự thay đổi nhỏ của chi phí nguyên vật liệu cũng dẫn tới sự thay đổi trong giá thành sản phẩm. Vì vậy, hạch toán nguyên vật liệu một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho việc quản lý.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: “Một vài đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần cơ khí điện lực” làm chuyên đề thực tập của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề thực tập này bao gồm 3 phần:
Phần I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực
Phần II: Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực
Phần III: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu và phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu tại Công ty cổ phần cơ khí điện lực


Xem Thêm: Một vài đề xuất nhằm hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần cơ khí Điện lực
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một vài đề xuất nhằm hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần cơ khí Điện lực sẽ giúp ích cho bạn.