Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty XNK Y Tế I Hà Nội
​LờI Mở ĐầU Trang
Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàngvà xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 1
1.1. Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác
định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 1
1.1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1
1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong
doanh nghiệp .2
1.2. Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng .3
1.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 3
1.2.1.1. các phương thức bán hàng .3
1.2.1.2. Các phương thức thanh toán 5
1.2.2. Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu .6
1.2.3. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán 7
1.2.3.1. Tính trị giá vốn hàng xuất kho để bán 7
1.2.3.2. Tính trị giá vốn hàng đã bán .9
1.2.4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 10
1.2.4.1. Chi phí bán hàng .10
1.2.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp .11
1.2.5. Xác định kết quả kinh doanh .12
1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng .12
1.3.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ 12
1.3.2. Tài khoản sử dụng và trình tự kế toán .13
1.3.3. Tổ chức hệ thống sổ, báo cáo kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 15
Chương 2: Thực tế về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định
kết quả bán hàng tại công ty XNK Y Tế I Hà Nội .17
2.1. Khái quát chung về công ty XNK Y Tế I Hà Nội 17
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển .172.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty XNK Y Tế I Hà Nội 18
2.1.3. Mục tiªu và đặc điểm các mặt hàng kinh doanh của công ty 18
2.1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty .18
2.1.5. Tổ chức công tác kế toán của công ty .19
2.2. Thực tế về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK Y Tế I Hà Nội 21
2.2.1. Khái quát về nghiệp vụ bán hàng tại công ty 21
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 22
2.2.2.1. Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho 22
2.2.2.2. Chứng từ kế toán vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ .24
2.2.2.3. Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 24
2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng .25
2.2.3.1. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ 25
2.2.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng 26
2.2.4. Kế toán doanh thu hàng bán bị trả lại .28
2.2.5. Kế toán thanh toán với khách hàng 30
2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 31
2.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng .31
Chương 3: Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK Y Tế I Hà Nội 33
3.1. Đánh giá chung công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK Y Tế I Hà Nội .33
3.1.1. Những ưu điểm 33
3.1.2. Một số hạn chế cần hoàn thiện 34
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK Y Tế I Hà Nội .35
KếT LUậN
LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, những năm qua các doanh nghiệp cũng từng bước đổi mới cả về chiến lược kinh doanh lẫn cơ chế quản lý nhằm bắt kịp với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú về nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Bên cạnh đó trong tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực thì hoạt động ngoại thương đã trở thành một lĩnh vực hết sức quan trọng để mỗi quốc gia phát huy tiềm năng và lợi thế của mình. Đứng trước xu thế này buộc các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác hoạt động kinh doanh của mình, nắm bắt được các quy luật của nền kinh tế thị trường để từ đó đưa ra các quyết định đảm bảo có lãi. Thị trường là thách thức lớn lao đối với mỗi doanh nghiệp trong việc tiêu thụ hàng ho¸. Vì vậy muốn đứng vững trên thương trường thì các doanh nghiệp phải tổ chức công tác bán hàng, có chiến lược tiêu thụ thích hợp cho phép doanh nghiệp thích ứng với môi trường, quyết định thích hợp khi có cơ hội, huy động tất cả các nguồn lực hiện có và lâu dài để có thể đạt được hiệu quả cao trong công tác kinh doanh.
Xuất phát từ quan điểm trên, em đã chọn đề tài :” Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty XNK Y Tế I Hà Nội”.
Nội dung luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở doanh nghiệp
Chương II: Thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty XNK Y Tế I Hà Nội.
Chương III: Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cụng tỏc tổ chức kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng tại cụng ty XNK Y Tế I Hà Nội.
Xem Thêm: Tổ chức công tác Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở Công ty xuất nhập khẩu Y Tế I Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng ở Công ty xuất nhập khẩu Y Tế I Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.