Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty XNK Tổng hợp Hà NộiLỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, các Doanh nghiệp hầu như không mấy quan tâm đến vấn đề bán hàng và xác định kết quả bán hàng, bởi đã có Nhà nước lo, Nhà nước chịu. Do sự can thiệp quá sâu của Nhà nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh nên tạo ra sức ỷ lại lớn ở các Doanh nghiệp, điều đó đã góp phần làm cho nền kinh tế chậm phát triển.
Hiện nay, Nhà nước ta thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cùng tồn tại, cạnh tranh với nhau bình đẳng trước pháp luật. Vì thế, buộc các Doanh nghiệp phải năng động hơn, tổ chức tốt công tác hoạt động kinh doanh của mình, nắm bắt quy luật cơ chế thị trường để ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Vấn đề bán hàng và xác định kết quả bán hàng cũng đã được các Doanh nghiệp chú ý tới bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp. Đặc biệt là doanh thu bán hàng có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp. Nó đảm bảo cho Doanh nghiệp trang trải chi phí, thực hiện không những tái sản xuất giản đơn mà còn thực hiện tái sản xuất mở rộng, giúp Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, ổn định tình hình tài chính, Vậy, để đứng vững trên thị trường thì Doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, xác định kết quả, có chiến lược tiêu thụ thích hợp nhằm đảm bảo thu được hiệu quả cao trong kinh doanh, có lãi.
Xuất phát từ quan điểm trên, trong thời gian thực tập tại Công ty XNK Tổng hợp Hà Nội, em đã nghiên cứu, tìm hiểu về công tác kế toán bán hàng của Công ty. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ, nhân viên trong Công ty nói chung và các nhân viên phòng kế toán nói riêng, cùng sự hướng dẫn của các thầy cô giáo- đặc biệt là Phó Giáo Sư- Tiến Sĩ: Ngưyễn Thị Đông, em đã chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty XNK Tổng hợp Hà Nội.
Khoá luận được kết cấu thành 3 chương:
Chương1:Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty XNK Tổng hợp Hà Nội.
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty XNK Hà Nội.

LỜI MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 3
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU . 3
1.1.1. Đặc điểm kinh doanh xuất nhập khẩu . 3
1.1.2. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong hoạt động kinh doanh XNK 4
1.2. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 5
1.2.1. Kế toán giá vốn hàng hoá tiêu thụ . 5
1.2.1.1. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán . 5
1.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán 6
1.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá . 8
1.2.2.1. Các phương thức bán hàng . 9
1.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng 10
1.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng . 16
1.2.4. Kế toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh , quản lý trong doanh nghiệp. 17
1.2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng . 17
1.2.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 19
1.2.4.3.Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu: . 19
1.2.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng . 21
1.3. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI. 24
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI. 24
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty XNK Tổng hợp Hà Nội. 24
2.1.2. Nhiệm vụ kinh doanh ,tổ chức kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý. 25
2.1.2.1. Nhiệm vụ kinh doanh . 25
2.1.2.2. Tổ chức kinh doanh . 26
2.1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 26
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán của công ty . 28
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 28
2.1.3.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán của công ty 30
2.1.4. Đặc điểm chung ảnh hưởng tới công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK tổng hợp Hà nội 32
2.1.4.1: Những ảnh hưởng tốt . 32
2.1.4.2: Những ảnh hưởng chưa tốt . 33
2.2: TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI . 33
2.2.1 Khái quát về nghiệp vụ bán hàng tại Công ty 33
2.2.1.1. Bán hàng nhập khẩu 34
2.2.1.2: Bán hàng nội địa 35
2.2.2.Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng . 36
2.2.2.1. Tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng . 36
2.3 KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI 40
2.3.1. Kế toán giá vốn . 40
2.3.1.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán . 40
2.3.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán 42
2.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng . 45
2.3.2.1: Doanh thu bán hàng nhập khẩu: 45
2.3.2.2: Doanh thu bán hàng nội địa: 51
2.3.3: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 52
2.3.4: Kế toán thuế GTGT tại Công ty XNK Tổng hợp Hà nội 52
2.4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI . 53
2.4.1: kế toán nghiệp vụ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. 53
2.4.1.1: Kế toán chi phí bán hàng: 53
2.4.1.2: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 55
3.2. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG . 57
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI. 61
3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI. 61
3.1.1. Ưu điểm 61
3.1.1.1: Về hệ thống tài khoản 62
3.1.1.2: Về hệ thống chứng từ . 62
3.1.1.3: Về hệ thống sổ kế toán . 62
3.1.1.4: Về công tác tổ chức bộ máy kế toán . 62
3.1.1.5: Về kiểm toán và kiểm toán nội bộ . 63
3.1.2. Những tồn tại 63
3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI . 64
3.2.1: Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty XNK tổng hợp Hà Nội 64
3.2.2: Yêu cầu của công tác hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng . 65
3.2.3: Nội dung công tác hoàn thiện . 67
KẾT LUẬN 72
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73


Xem Thêm: Tổ chức công tác Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà sẽ giúp ích cho bạn.