Tổ chức kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương lương tại Công ty Cổ phần đầu tư & thương mại V.I.S.T.A.RLỜI MỞ ĐẦU
Xét trong mối quan hệ với giá thành, tiền lương là một bộ phận quan trọng của chi phí sản xuất, vấn đề đặt ra là quản lý và sử dụng lao động sao cho có hiệu quả đang là vấn đề hết sức cấp thiết. Bởi vì trong các yếu tố của sản xuất lao động là yếu tố có tính chủ động, tích cực, ảnh hưởng trực tiếp rất mạnh tới kết quả sản xuất kinh doanh. Đứng trên góc độ kế toán, nhân tố lao động thể hiện là một bộ phận của chi phí, đó chính là chi phí tiền lương. Thông qua cách tính và trả lương kế toán tiến hành quản lý lao động. Mỗi Công ty có mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau, đặc điểm lao động cũng khác nhau. Do vậy tuỳ theo yêu cầu của từng Công ty mà họ xây dựng cho mình một hình thức trả lương, một hình thức hạch toán sao cho ưu việt nhất.
Xuất phát từ những thực tế trên cơ sở những kiến thức thu được từ qua trình nhiêm cứu, học tập với sự giúp đỡ tận tình của các nhân viên phòng kế toán Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R, em chọn đề tài: “Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” để làm chuyên đề thực tập.
Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R, dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo của thầy giáo Th.S Phan Trung Kiên, và các cô chú trong phòng kế toán công ty, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R.
Kết cấu của báo cáo gồm 3 chương:
Chương I: Khái quát về công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R
Chương II: Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R.
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R 2
I. Quá trình hình thành và phát triển. 2
II. Đặc điểm tổ chức kinh doanh. 3
III. Thị trường tiêu thụ. 3
IV. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R 4
V. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 5
1. Chủ tịch hội đồng quản trị 5
2. Giám đốc, P.Giám đốc và kế toán trưởng 5
2.1 Giám đốc. 5
2.2 Phó giám đốc và kế toán trưởng. 5
3. Phòng điều hành, trung tâm . 5
4. Phòng tài chính- kế toán. 6
4.1. Chức năng. 6
4.2. Nhiệm vụ. 7
5. Phòng tố chức hành chính. 7
6. Phòng marketing 8
7. Quản lý của Gara: 8
8. Ban Thanh tra: 9
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R. 10
I. Đặc điểm lao động và phân loại lao động tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R. 10
1. Đặc điểm lao động. 10
2. Phân loại lao động. 10
II. Các hình thức trả lương ở Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R. 12
1. Hình thức tiền lương theo thời gian. 13
2. Hình thức trả lương theo doanh thu nộp hàng ngày của lái xe. 15
3. Hình thức lương khoán. 17
4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương. 18
4.1. Chế độ thưởng. 18
4.2. Chế độ phụ cấp. 19
4.3. Chế độ trả lương làm thêm giờ. 19
III. Hạch toán tiền lương va các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại v.i.s.t.a.r. 20
1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 20
1.1 Trình tự ghi chép kế toán: 20
1.2 Chứng từ sử dụng. 22
1.3Tài khoản sử dụng 23
2. Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất 26
2.1. Bản chất của tiền lương. 26
2.2. Quỹ tiền lương, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. 26
2.2.1. Quỹ tiền lương. 26
2.2.2. Bảo hiểm xã hội (BHXH): 28
2.2.3. Bảo hiểm y tế (BHYT): 29
2.2.4. Kinh phí công đoàn (KPCĐ). 29
2.3. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 30
2.4. Hạch toán các khoản trích theo lương 31
2. Thực tế hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R. 33
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R 65
I. Những nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R 66
II. Những tồn tại trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần đầu tư và hương mạ v.i.s.t.a.r. 68
1. Về bộ máy kế toán của công ty. 68
2. Về hình thức trả lương 68
3. Về hạch toán các khoản trích theo lương. 69
4. Về việc ứng dụng khoa học kỹ thuật. 69
III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ ở Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R 70
1. Công tác quản lý lao động 70
2. Bộ máy kế toán của công ty. 70
3. Hình thức trả lương. 70
4. Hạch toán các khoản trích theo lương. 71
5. Ứng dụng khoa học – kỹ thuật tại công ty. 71
KẾT LUẬN 73


Xem Thêm: Tổ chức Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương lương tại Công ty Cổ phần đầu tư & thương mạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương lương tại Công ty Cổ phần đầu tư & thương mạ sẽ giúp ích cho bạn.