Phân tích và thiết kế HTTT Kế toán thu - chi NSNN bằng tiền mặt tại KBNN Na HangMỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 1
LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ KBNN NA HANG -TUYÊN QUANG VÀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN 4
I. Vài nét về KBNN Na Hang. 4
1. Lịch sử ra dời, chức năng và quyền hạn của KBNN 4
2. Vài nét cơ bản về KBNN huyện Na Hang. 13
II. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN 18
1. Lý do chọn đề tài 18
2. Mục tiêu của đề tài 19
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 20
A. TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 20
I. Ngân sách nhà nước. 20
1. Khái niệm 20
2. Phân cấp quản lý ngân sách và mối quan hệ giữa ngân sách các cấp. 20
II. Tổng quan về Kế toán NSNN, Kế toán thu – chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. 30
1. Khái niệm 30
2. Quy định chung về Kế toán NSNN 30
3. Chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt (Ban hành theo quyết định số 24/2006/QĐ – BTC ngày 06/04/2006 của Bộ Tài chính) 33
4. Tài khoản kế toán liên quan đến hoạt động Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt 40
5. Một số loại sổ kế toán liên quan đến Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt 48
B. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 52
I. Khái niệm 52
II. Phương pháp phát triển HTTT. 55
1. Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một HTTT. 55
2. Phương pháp phát triển HTTT. 55
III. Các giai đoạn phát triển HTTT. 57
1.Giai đoạn 1: Đánh giá yêu cầu. 57
2. Giai đoạn: Phân tích chi tiết 58
3.Giai đoạn 3: Thiết kế lô gíc. 59
4.Giai đoạn 4: Đề xuất các phương án của giải pháp. 59
5. Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý ngoài 60
6. Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống. 60
7. Giai đoạn 7: Cài đặt và khai thác. 61
III. Công cụ thực hiện. 62
1. Các phương pháp thu thập thông tin. 62
2. Mã hóa dữ liệu. 64
3. Công cụ mô hình hóa. 67
KẾT LUẬN 75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT1. KBNN : Kho bạc Nhà nước
2. NSNN : Ngân sách nhà nước
3. HTTT: Hệ thống thông tin


LỜI NÓI ĐẦU
Chúng ta đang sống ở những năm đầu của thế kỷ XXI và đang được chứng kiến sự phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử của thông tin. Công nghệ thông tin đặc biệt là tin học đang xâm nhập ngày càng sâu, rộng vào mọi lĩnh vực của đời sống nhất là lĩnh vực quản lý. Với việc được tin học hóa, công việc quản lý trở nên đơn giản hóa, hiệu quả cao, tiết kiệm sức lao động và nâng cao năng suất của cán bộ quản lý.
Ở Việt Nam, lĩnh vực công nghệ thông tin nhất là tin học tuy mới phát triển từ những năm 80 của thế kỷ trước khi đất nước mở cửa hội nhập nhưng cũng đã phát triển rất nhanh chóng. Các thành tựu của công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng có hiệu quả đặc biệt trong lĩnh lực quản lý. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hiện nay dù là cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp hay tổ chức doanh nghiệp cũng đã và đang dần tiến hành tin học hóa công tác quản lý của mình nhất là ở các nghiệp vụ kế toán. Bởi nếu số liệu kế toán không chính xác thì nhà quản lý rất khó đưa ra được các quyết sách, định hướng hoạt động cho tổ chức trong tương lai.
Trước yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, sự phát triển với tốc độ cao của công nghệ thông tin, công tác tin học trong toàn hệ thống KBNN nói chung, KBNN Na Hang nói riêng cũng ngày càng được củng cố và phát triển, đã hỗ trợ đắc lực cho công tác chuyên môn, đáp ứng kịp thời về thông tin phục vụ lãnh đạo các cấp trong quản lý điều hành quỹ NSNN.
Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại KBNN huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang và nghiệp vụ kế toán ngân sách nhà nước, là một sinh viên Tin học kinh tế với mục đích chính là áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc, đồng thời được sự giúp đỡ của cán bộ phòng Kế toán của Kho bạc, sự đồng ý và hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn TS Trần Thị Thu Hà, em quyết định chọn đề tài "Phân tích và thiết kế HTTT Kế toán thu - chi NSNN bằng tiền mặt tại KBNN Na Hang" để thực hiện. Trong bài Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp này em xin được trình bày nội dung chính gồm hai phần:
Chương I. Tổng quan về KBNN Na Hang - Tuyên Quang và đề tài thực hiện
Nội dung chính của phần này là giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành của hệ thống KBNN Việt Nam, sự ra đời của KBNN huyện Na Hang và làm rõ chức năng nhiệm vụ của toàn hệ thống KBNN cũng như của riêng KBNN huyện Na Hang.
Sau khi tìm hiểu thực tế tại KBNN huyện Na Hang về nghiệp vụ Kế toán NSNN và công tác tin học hoá, trong phần này em xin được trình bày những lý do chính để bản thân quyết định chọn đề tài thực hiện và mục tiêu đề tài cần đạt được.
Chương II. Cơ sở lý luận của đề tài
Để thực hiện được đề tài đã chọn cần phải có những nhận thức về ngân sách nhà nước, kế toán ngân sách nhà nước, phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Trong chương này sẽ trình bày cụ thể những vấn đế đó.


Xem Thêm: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Kế toán thu - Chi Ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại KBNN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Kế toán thu - Chi Ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại KBNN sẽ giúp ích cho bạn.