Kế toán NVL may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt
Danh mục sơ đồ
Danh mục bảng biểu
Lời nói đầu 1
Phần 1: Cơ sở lý luận của hạch toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá NVL
1. Khái niệm nguyên vật liệu .2
2. Đặc điểm nguyên vật liệu 2
3. Phân loại nguyên vật liệu 2
4. Tính giá nguyên vật liệu .4
a. Giá thực tế của NVL nhập kho .4
b. Giá thực tế của NVL xuất kho 5
II. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu
2.1. Phương pháp thẻ song song .9
2.2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển 11
2.3. Phương pháp sổ số dư 11
III. Hạch toán tổng hợp tình hình luân chuyển NVL
3.1. Các phương pháp hạch toán tổng hợp NVL
a. Phương pháp kê khai thường xuyên 14
b. Phương pháp kiểm kê định kỳ 14
3.2. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX
a. Tài khoản sử dụng .14
b. Phương pháp hạch toán 16
3.3. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKDK
a. Tài khoản sử dụng .21
b. Phương pháp hạch toán .22
3.4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho .23
3.5. Các hình thức sổ
3.5.1. Hình thức sổ “ Nhật ký chung” .25
3.5.2. Hình thức sổ “ Nhật ký- Sổ cái” .26
3.5.3. Hình thức sổ “ Chứng từ ghi sổ” .26
3.5.4 Hình thức sổ “ Nhật ký chứng từ” 28
Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán NVL tại Công ty Thanh Hà
I. Những đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của Công ty Thanh Hà- Cục Hậu Cần
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thanh Hà . 29
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thanh Hà 32
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Thanh Hà 35
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty Thanh Hà 38
5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Thanh Hà
5.1. Chính sách kế toán áp dụng của công ty .41
5.2. Hệ thống chứng từ kế toán 41
5.3. Hệ thống tài khoản kế toán . 43
5.4. Hệ thống sổ kế toán . 44
5.5. Hệ thống báo cáo kế toán 47
II. Thực trạng kế toán NVL tại công ty Thanh Hà
2.1. Đặc điểm, phân loại và quản lý NVL tại công ty Thanh Hà
2.1.1. Đặc điểm NVL tại công ty Thanh Hà 47
2.1.2. Phân loại NVL tại công ty Thanh Hà 47
2.1.3. Công tác quản lý NVL tại công ty Thanh Hà . 48
2.1.4. Tính giá NVL tại công ty Thanh Hà
2.1.4.1. Tính giá NVL nhập kho 49
2.1.4.2. Tính giá NVL xuất kho . 49
2.2. Chứng từ và kế toán chi tiết NVL tại công ty Thanh Hà
a. Nhiệp vụ nhập kho NVL 50
b. Nhiệp vụ xuất kho NVL .56
2.3. Kế toán tổng hợp NVL tại công ty Thanh Hà
2.3.1. Tài khoản sử dụng 66
2.3.2. Hạch toán NVL nhập kho 66
2.3.3. Hạch toán NVL xuất kho .73
2.3.4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho .77
Phần 3: Phương hướng hoàn thiện hạch toán kế toán NVL may tại Công ty Thanh Hà- Cục Hậu Cần
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán NVL tại Công ty Thanh Hà .81
3.1.1. Ưu điểm 82
3.1.2. Nhược điểm 85
3.2. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty Thanh Hà 86
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL may tại Công ty Thanh Hà .88
KẾT LUẬN . 96
Danh mục tài liệu tham khảo 97DANH MỤC VIẾT TẮT

- Bảo hiểm xã hội - BHXH
- Cán bộ, công nhân viên - CB- CNV
- Chi phí - CF
- Chiết khấu thương mại - CKTM
- Công cụ, dụng cụ – CCDC
- Giá trị gia tăng - GTGT
- Kê khai thường xuyên - KKTX
- Kết chuyển - K/C
- Kiểm kê định kỳ - KKĐK
- Nguyên, vật liệu - NVL
+ Vật liệu chính - VLC
+ Vật liệu phụ - VLP
- Nhật ký- chứng từ - NKCT
- Tài khoản - TK
- Tài sản cố định - TSCĐ
- Sản xuất, kinh doanh - SX - KD
- Xây dựng cơ bản - XDCB

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Trang
Sơ đồ 1.1: Hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song .10
Sơ đồ 1.2: Hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp đối chiếu luân chuyển 11
Sơ đồ 1.3: Hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ số dư .13
Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX .20
Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKDK 23
Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hình thức sổ” Nhật ký chung” 25
Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hình thức sổ “ Nhật ký- Sổ cái” 26
Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hình thức sổ “ Chứng từ ghi sổ” 27
Sơ đồ 1.9: : Sơ đồ hình thức sổ “ Nhật ký- Chứng từ” .28
Sơ đồ 1.10: Sơ đồ quy trình công nghệ may đo lẻ . 33
Sơ đồ 1.11: Sơ đồ quy trình công nghệ may hàng loạt 34
Sơ đồ 1.12: Sơ đồ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 35
Sơ đồ 1.13: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty . 38
Sơ đồ 1.14: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty . 40
Sơ đồ 1.15: Sơ đồ luân chuyển chứng từ . 43
Sơ đồ 2.16: Trình tự hạch toán chi tiết NVL may tại công ty Thanh Hà . 65
Sơ đồ 2.17: Sơ đồ hạch toán tổng hợp NVL may tại công ty Thanh Hà . 79
Sơ đồ 2.18: Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX . 80DANH MỤC BẢNG BIỂU
Trang
Biểu đồ 1.1: Kết quả thực hiện 1 số chỉ tiêu chủ yếu 31
Biểu đồ 2.1a: Hoá đơn giá trị gia tăng 51
Biểu đồ 2.1b: Hoá đơn giá trị gia tăng . 52
Biểu đồ 2.2: Biên bản kiểm nghiệm vật tư . 53
Biểu đồ 2.3: Phiếu nhập kho 54
Biểu đồ 2.4: Phiếu nhập kho 56
Biểu đồ 2.5: Phiếu xuất kho 58
Biểu đồ 2.6: Phiếu xuất kho 59
Biểu đồ 2.7: Thẻ kho . 61
Biểu đồ 2.8: Sổ chi tiết NVL chính – TK 1521 . 62
Biểu đồ 2.9: Bảng tổng hợp vật liệu . 63
Biểu đồ 2.10: Báo cáo nhập- xuất- tồn 64
Biểu đồ 2.11: Nhật ký chứng từ số 2 68
Biểu đồ 2.12: Sổ chi tiết công nợ 70
Biểu đồ 2.13: Nhật ký chứng từ số 5 71
Biểu đồ 2.14: Sổ cái TK 331 . 73
Biểu đồ 2.15: Bảng phân bổ NVL- CCDC . 74
Biểu đồ 2.16: Bảng kê số 3 . 75
Biểu đồ 2.17: Nhật ký chứng từ số 7 76
Biểu đồ 2.18: Sổ cái TK 152 . 77LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu hàng đầu là tối đa hoá lợi nhuận và Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần cũng không nằm ngoài mục đích đó. Để đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận thì nhiệm vụ đặt ra cho các nhà quản lý luôn tìm tòi tất cả các biện pháp tối ­ưu nhất để giảm bớt chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Chi phí NVL là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, nó chiếm tỷ trọng khá cao trong chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp vì vậy chỉ cần có một biến động nhỏ về chi phí NVL cũng ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy tổ chức hạch toán NVL tốt sẽ góp phần đảm bảo tốt công tác quản lý. Sử dụng tốt hợp lý NVL sẽ tránh được tình trạng thua lỗ và góp phần tăng lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.
Qua thời gian thực tập tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần, kết hợp với những kiến thức đã học ở trường và được sự hướng dẫn của thầy giáo TRẦN QUÝ LIÊN cũng như các anh chị ở phòng Tài chính –kế toán của công ty em mạnh dạn lựa chọn đề tài ‘’Kế toán NVL may tại công ty Thanh Hà -Cục Hậu Cần ‘’
Do thời gian có hạn và trình độ còn hạn chế nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, em mong nhận được sự góp ý của Thầy giáo hướng dẫn để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Chuyên đề được bố cục thành 3 phần chính
Phần1: Cơ sở lý luận của hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất
Phần 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thanh Hà-Cục Hậu Cần
Phần 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thanh Hà- Cục Hậu Cần


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu may tại Công ty Thanh Hà - Cục Hậu Cần sẽ giúp ích cho bạn.