Thực trạng của chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Một số hạn chế và một số phương pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuấtLời mở đầu

Chi phí sản xuất hiện nay là một vấn đề quan trọng đối với tất cả các Doanh Nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Doanh Nghiệp. Đó là mục đích tôn chỉ mỗi doanh nghiệp. Hiện nay trong chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như kết toán Quốc tế đã có nhiều phương pháp kế toán chi phí sản xuất. Để lựa chọn được một phương pháp hợp lý cho Doanh Nghiệp mình là rất khó khăn. Nó đòi hỏi cần phải có thời gian để nghiên cứu. Như thế cũng đã khẳng định được tầm quan trọng của phương pháp kế toán chi phí sản xuất. Chính vì thế mà em đã lựa chọn đề tài: Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các Doanh Nghiệp. Em mong rằng trong quá trình nghiên cứu sẽ tích luỹ đợc một số kiến thức bổ ích cho công việc sau này của mình.
Trong thời gian nghiên cứu cho phép em đã lựa chọn nhiều tài liệu khác nhau phục vụ cho đề tài của minh. Do thời gian có hạn nên đè tài của em sẽ có nhiều sai sót mong thầy cô sửa chữa và giúp em hoàn thiện đề tài của minh. Em xin chân thành cảm ơn!
Trong đề án của em ngoài lời mở đầu này còn bao gồm ba phần sau:
Phần I: Cơ sở lý luận về phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các Doanh Nghiệp.
Phần II: Thực trạng của chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành về phương pháp kế toán chi phí sản xuất.
Phần III: Một số hạn chế và một số phương pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất.

Lời mở đầu. 1
Phần I: Cơ sở lý luận về phương pháp kế toán chi phí sản xuất 2
1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất: 2
1.1.1 Khái niệm: 2
1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất: 3
1.2 Nội dung của phương pháp tính chi phí sản xuất của các nước trên thế giới: 7
1.2.1. Các nước Bắc Mỹ: 7
1.2.1.1 Hạch toán chi phí sản phẩm: 7
1.2.1.2. Hạch toán chi phí thời kỳ: 15
1.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí ở các nước Tây Âu: 16
Phần II:Thực trạng chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong Doanh Nghiệp. 27
3.1 Đối tượng tập hợp chi phí: 27
3.2 Tài khoản và sổ kế toán sử dụng: 27
3.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 30
3.3.1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 30
3.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp(NCTT): 31
3.3.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung. 32
Phần III:Một số hạn chế và phương pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất. 35
4. Đánh giá sản phẩm dở dang: 35
4.1 Đánh giá Sp dd theo chi phí NVL TT hoặc Cp NVLC: 35
4.2 Đánh giá theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương: 36
4.3 Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức: 37
5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp Doanh Nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK): 37
Phần III:Một số hạn chế và phương pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất 41
Kết luận. 44
T ài liệu tham kh ảo. 45


Xem Thêm: Thực trạng của chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Một số hạn chế và một số phương pháp nhằm hoàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng của chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Một số hạn chế và một số phương pháp nhằm hoàn sẽ giúp ích cho bạn.