Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmLỜI MỞ ĐẦU
Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội ngày một tăng, cũng như để đáp ứng sự phát triến sản xuất của doanh nghiệp mình, một trong những biện pháp được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm hiện nay là công tác kế toán. Trong đó hạch toán chi phí sản phẩm và tính giá thành được coi là một khâu trung tâm của công tác kế toán, mở ra hướng đi hết sức đúng đắn cho các doanh nghiệp. Thực chất chi phí sản xuất là đầu vào của quá trình sản xuất, do vậy tiết kiệm chi phí sản xuất là hạ giá thành sản phẩm, đồng thời đảm bảo đầu ra của quá trình sản xuất, do vậy tiết kiệm chi phí là hạ giá thành sản phẩm, đồng thời đảm bảo đầu ra của quá trình sản xuất , sao cho nó được xã hội chấp nhận và làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của quá trình sản xuất là tạo ra sản phẩm và giá thành sản phẩm chính là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng toàn bộ các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Xuất phát từ vấn đề đó mức tính gía thành sản phẩm đòi hỏi phải tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất bỏ ra theo đúng chế độ của nhà nước.
Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thịđảm bảo ưu thế cạnh tranh, thu lợi nhuận cao thì bên cạnh việc sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt,mẫu mã đẹp, hợp thị hiếu người tiêu dùng, một yếu tố quan trọng khác là sản phẩm đó phải có giá thành hạ, phù hợp với sức mua của đa số nhân dân. Đặc biệt trong ngành xây dựng cơ bản, hạ giá thành sản phẩm đã được đặt ra như một yêu cầu bức thiết, khách quan nhằm tạo tiền đề cho các ngành sản xuẩt trong nền kinh tế quốc dân cùng hạ giá thành sản phẩm. Bởi xây dựng cơ bản nhằm trang bị tài sản cố định cho tất cả các ngành kinh tế quốc dân khác góp phần xây dựng cơ sở vật chát kỹ thuật nâng cao năng lực sản xuất cho nền kinh tế.
Với ý nghĩa đó, trong thời gian thực tập tại công ty xây dựng số 4, em nhận thấy vấn đề chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề nổi bật, cần phải đựoc các nhà quản lý và hạch toán quan tâm. Tuy còn nhiều thiếu xót và hạn chế, song với vốn kiến thức đã được học và tích luỹ trong nhà trường , kết hợp với các tài liệu đọc thêm , em quyết định đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm “ mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Bài luận văn của em ngoài lời nói đầu và phần kết luận còn bao gồm những nội dung chính sau:
Chương I: Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Xây dựng cơ bản.
Chương II: Tình hình thực tế tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuấtvà tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 4.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 4.


Chương I: 3
Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng. 3
1.1. Đặc điểm của sản xuất xây lắp tác động đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. 3
1.1.1.1. Sản phẩm xây lắp có tính chất cố định. 3
1.1.1.2. Sản phẩm xây lắp có thời gian sử dụng lâu dài 3
1.1.1.3 Sản phẩm xây lắp có qui mô lớn, kết cấu phức tạp. 4
1.1.1.4. Thời gian xây dựng công trình thường dài 4
1.1.1.5. Sản phẩm xây lắp mang tính chất đơn chiếc theo đơn đặt hàng 4
1.1.1.6. Hoạt động xây dựng chủ yếu ở ngoài trời, chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố tự nhiên, điều kiện làm việc nặng nhọc. 5
1.1.2. Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng: 5
1.1.3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6
1.1.4. ý nghĩa kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 7
1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng 7
1.2.1.1. Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng: 7
1.2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất 8
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng: 11
1.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng: 11
1.2.2.2. Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng: 11
1.2.2.2.1. Giá thành dự toán (Zdt) 11
1.2.2.2.2. Giá thành kế hoạch (Zkh): 12
1.2.2.2.3. Giá thành thực tế (Ztt) 13
1.2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng: 13
1.2.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 13
1.2.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng: 14
1.2.3.3. Kỳ tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng: 15
1.2.3.4. Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng:. 16
1.2.4. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 17
1.2.4.2. Phương pháp kế toán chi phí nhân công trực tiếp. (TK 622). 20
1.2.4.3. Phương pháp kế toán chi phí sử dụng máy thi công (TK 623). 21
1.2.4.5.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 25
Sck:***. 26
1.2.5.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán: 27
1.2.5.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo tỷ lệ hoàn thành tương đương. 28
1.2.5.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán: 28
1.2.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng: 28
1.2.6.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp. 29
1.2.6.2. Phương pháp tổng cộng chi phí. 30
1.2.6.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức: 30
1.2.6.5. Phương pháp tỷ lệ. 30
Chương II 32
Tình hình thực tế tổ chức kế toán tập hợp. 32
chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 32
ở công ty xây dựng số 4. 32
2.1- Đặc điểm tình hình chung của Công ty xây dựng số 4. 32
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 32
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 33
2.1.3. Đặc điểm tình hình chung về công tác kế toán ở Công ty xây dựng số 4 37
2.1.5.Chế độ kế toán áp dụng tại công ty: 42
2.1.6. Đặc điẻm tổ chức quản lý sản xuất và đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty chi phối đến công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 42
2.2- Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng số 4. 44
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí 44
2.2.2. Nội dung chi phí và phương pháp kế toán chi phí sản xuất. 44
2.2.2.1.kế toán chi phí NVLTT: 45
2.2.2.2.kế toán chi phí Nctt: 55
TKnợ. 61
2.2.2.3.Kế toán chi phí sản xuất chung: 63
2.2.2.3.2.Chi phí khấu hao TSCĐ: 66
2.2.2.3.3.chi phí dịch vụ mua ngoài: 68
2.2.2.3.4. Chi phí bằng tiền khác: 70
2.2.3. Tổng hợp chi phí toàn Công ty. 72
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang. 74
2.2.5. Tính giá thành. 75
2.2.5.1.Đối tượng tính giá thành ở công ty xây dựng số 4. 75
2.2.5.2. Phương pháp tính giá thành ở công ty xây dựng số 4. 75
chương iii 77
một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác. 77
kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 4 77
3.1. Những ưu điểm và những mặt còn tồn tại 78
3.1.1- Ưu điểm. 78
3.1.2. Những mặt còn tồn tại. 79
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 4 trong điều kiện hiện nay 82
3.2.1.Về chương trình kế toán máy: 82
3.2.2 Về tài khoản kế toán sử dụng : 82
3.2.4.Về kế toán chi phí sản xuất 83
3.2.5.Về chế độ tiền lương đối với CBVC: 85
Kết luận 87


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 4
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 4 sẽ giúp ích cho bạn.