Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R
​LỜI MỞ ĐẦUXét trong mối quan hệ với giá thành, tiền lương là một bộ phận quan trọng của chi phí sản xuất, vấn đề đặt ra là quản lý và sử dụng lao động sao cho có hiệu quả đang là vấn đề hết sức cấp thiết. Bởi vì trong các yếu tố của sản xuất lao động là yếu tố có tính chủ động, tích cực, ảnh hưởng trực tiếp rất mạnh tới kết quả sản xuất kinh doanh. Đứng trên góc độ kế toán, nhân tố lao động thể hiện là một bộ phận của chi phí, đó chính là chi phí tiền lương. Thông qua cách tính và trả lương kế toán tiến hành quản lý lao động. Mỗi Công ty có mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau, đặc điểm lao động cũng khác nhau. Do vậy tuỳ theo yêu cầu của từng Công ty mà họ xây dựng cho mình một hình thức trả lương, một hình thức hạch toán sao cho ưu việt nhất.
Xuất phát từ những thực tế trên cơ sở những kiến thức thu được từ qua trình nhiêm cứu, học tập với sự giúp đỡ tận tình của các nhân viên phòng kế toán Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R, em chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” để làm chuyên đề thực tập.
Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R, dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo của thầy giáo Th.S Phan Trung Kiên, và các cô chú trong phòng kế toán công ty, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R.
Kết cấu của báo cáo gồm 3 chương:
Chương I: Khái quát về công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R
Chương II: Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R.
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R

LỜI MỞ ĐẦU 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R 2
1.2. đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R 3
1.3. cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R 4
1.3.1. sơ đồ bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu tư và thương mại ồ bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R. 4
1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 5
1.3.2.1. Chủ tịch hội đồng quản trị 5
1.3.2.2. Giám đốc, P.Giám đốc và kế toán trưởng. 5
1.3.2.3. Phòng điều hành, trung tâm 6
1.3.2.4. Phòng tài chính- kế toán. 6
1.3.2.5. Phòng tố chức hành chính. 7
1.3.2.6. Phòng marketing. 8
1.3.2.7. Quản lý của Gara: 8
1.3.2.8. Ban Thanh tra: 9
1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R 9
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng tại công ty. 9
1.4.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 9
1.4.1.2. Tổ chức hệ thống tài khoản. 11
1.4.2. Tổ chức hệ thống phương pháp tính giá. 13
1.4.2.1 Đối với xe 04 chỗ. 13
1.4.2.2 Đối với xe 07 chỗ. 14
1.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R 15
1.5.1. Hình thức sổ kế toán. 15
1.5.2. Sổ sách sử dụng. 16
1.5.2.1. Sổ thẻ chi tiết 16
1.5.2.2 Sổ tổng hợp. 17
1.5.2.3 Báo cáo tài chính của công ty: 19
1.5.3. Mô hình tổ chức kế toán. 19
1.5.4. Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R 20
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R. 22
2.1. Đặc điểm lao động và phân loại lao động tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R. 22
2.1.1 Đặc điểm lao động. 22
2.1.2. Phân loại lao động. 23
2.2. Các hình thức trả lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R. 24
2.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian. 25
2.2.2. Hình thức trả lương theo doanh thu nộp hàng ngày của lái xe. 27
2.2.3. Hình thức lương khoán. 29
2.2.4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương. 31
2.2.4.1. Chế độ thưởng. 31
2.2.4.2. Chế độ phụ cấp. 32
2.2.4.3. Chế độ trả lương làm thêm giờ. 33
2.3. Thực tế tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R. 34
2.3.1. Hạch toán chi tiết tiền lương tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R. 34
2.3.1.1. Chứng từ sử dụng. 34
2.3.1.2. Quá trình luân chuyển chứng từ: 34
2.3.2. Hạch toán tổng hợp tiền lương. 40
2.3.2.1. Tài khoản sử dụng. 40
2.3.2.2.Phương pháp hạch toán. 41
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R 79
3.1. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI V.I.S.T.A.R 79
Về hạch toán các khoản trích theo lương. 82
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ ở Công ty cổ phần đầu tư và thương mại V.I.S.T.A.R 83
3.2.1. Công tác quản lý lao động. 83
3.2.2. Hình thức trả lương. 83
KẾT LUẬN 85
Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần đầu tư và t sẽ giúp ích cho bạn.